دانلود پایان نامه قراردادهای بین المللی و قراردادهای ساخت

دانلود پایان نامه
 • مدیریت پروژه و شناخت علل عمده ادعاهای پیمانکاران پروژه های عمرانی (شاکری، 1384)، یکی از مشخصه های توسعه اقتصادی هر کشور طرح های عمرانی آن کشور می باشد. در ارزیابی موفقیت طرح های عمرانی آنچه بیش از همه عینیت دارد مهندسی فنی آنهاست در حالی که ممکن است عوامل دیگری که به نظر نامرئی می رسند نقش مهم و برجسته ای داشته باشند یکی از عواملی که بنیان اعتباری طرحهای عمرانی بر روی آن استوار است طراحی و مهندسی پروژه از منظر “حقوقی” است. براساس تعریف پیمان، پیمانکار متعهد به انجام موارد تحت پیمان با کیفیت معلوم در طی مدت زمانی مشخص و براساس قیمت خاصی میباشد. لذا با بررسی همین تعریف می توان چنین استنباط کرد که اگر هر یک از عوامل اصلی پیمان دچار تفاوت گردد می تواند ادعای پیمانکار را به دنبال داشته باشد. علت اصلی ادعاهای پیش آمده را میتوان دردو عامل تغییر و تاخیر خلاصه نمود .هدف این مقاله بررسی موضوعی علت عمده ادعاهای مالی پیمانکار می باشد و سعی شده است که مروری کلی بر عوامل اصلی ایجاد ادعا صورت پذیرد و در انتها نیز راهکارهایی جهت پیشگیری و نیز حل این موضوع ارائه گردد.
  روش های حل اختلافات و دعاوی قراردادهای ساخت ( کریمی، 1389) که در به معرفی و بررسی قراردادهای بین المللی و ادعا های محتمل در این گونه قراردادها می پردازد. در این مجموعه کلیات و انواع قراردادها و اجزای آنها معرفی می شوند. و به ادعاهای محتمل در قراردادها اشاره می گردد.
  آسیب شناسی قراردادهای ساخت در ایران با رویکردی حقوقی به مدیریت ساخت ) دهگائی،1382 )در این مقاله به شکل گیری قرارداد و مدیریت قرار داد بررسی شده است. همچنین به نقد و بررسی روشهای جاری انتخاب پیمانکار شامل ساز وکار مناقصه و ترک تشریفات مناقصه پرداخته شده است و در پایان روشهای علمی پیمان در سطوح بین المللی بررسی شده است.
  شناسایی ادعاهای طرفین قراردادهای متعارف ساخت در ایران و تحلیل عوامل ایجاد آنها(کیوانی، 1385 ) موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی عمران،میباشد.
  در سالهای اخیر با افزایش ادعاها و اختلافات وقت زیادی از پرسنل کلیدی صرف حل و فصل آنها میشود بنابراین شناخت ادعاها و منابعی که باعث بروز چنین مواردی می گردند از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا دراین تحقیق سعی بر شناخت عوامل بحرانی بروز دعاوی می شود تا بتوان علاوه بر ممانعت از شدت گرفتن این دلایل، راههایی نیز جهت پیشگیری و در صورت حادث شدن حل و فصل آنها بکار گرفت.
  1-6 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات :
  1-6-1 روش کتابخانه ای : مطالعه کتب و مقالات و پایان نامه ها و منابع لاتین و فارسی
  1-6-2 روشهای میدانی: به منظور شناسایی عوامل بحرانی ادعا از منظر پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان و همچنین تععین میزان توافق نظر آنها بر سر بحرانی بودن و ارجحیت عوامل از پرسشنامه استفاده می گردد.
  پرسشنامه ها شامل دو بخش ادعای هزینه و ادعای زمان می باشند. به منظور تعیین روایی پرسشنامه ها از آلفای کرونباخ استفاده گردید و سنجش پایایی آن نیز از طریق بررسی و مطالعه سوالات پرسشنامه های مشابه و همچنین جویا شدن نظر خبرگان و صاحبنظران و راهنمایی از آنها میسر گردید.
  1-6-3جستجو در اینترنت و بانکها و منابع اطلاعاتی
  1-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها
  – استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی
  -استفاده از روش میانگین وزنی برای اولویت بندی عوامل بروز دعاوی در دو حوزه زمان و هزینه از دیدگاه ذی النفعان اصلی پروژه های ساخت ( کارفرما، پیمانکار، مشاور )و میانگین برای تعیین عوامل برتر مشترک
  -استفاده از طیف لیکرت جهت آمارگیری در پاسخ نامه ها از گرایش خیلی کم تا خیلی زیاد و تخصیص اعداد از 1 تا 5
  -برای مقایسه زوجی بین کارفرمایان و پیمانکاران و مشاوران و سنجش درصد توافق آنها از فرمول اوکپالا1 PA و RAF ، استفاده می گردد.
  1-OKPALA
  1-8 جامعه آماری پژوهش
  جامعه آماری پژوهش متشکل از مهندسان فارغ التحصیل رشته عمران و معماری با بیش از 5 سال سابقه که در شرکتهای مهندسین مشاور و شرکتهای پیمانکاری دارای رتبه برنامه و بودجه و مهندسینی که نمایندگان کارفرمایان در پروژه های ساخت بوده اند می باشد.
  1-9 قلمرو زمانی و مکانی و موضوعی تحقیق
  1-9- 1جستجو قلمرو مکانی تحقیق کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران ایرانی فعال در صنعت ساخت و ساز کشور می باشند.
  1-9- 2قلمرو زمانی تحقیق: اطلاعات تحقیق مربوط به داده های حاضر تا سه سال گذشته می باشد.
  1-9- 3پژوهش حاضر در گستره مدیریت ادعا در حوزه های زمان و مکان می باشد.
  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد اندیشه سیاسی اسلام و شکل گیری هویت

 • 1-10 مراحل تحقیق در یک نگاه
  یافتن اهم دلایل ایجاد دعاوی
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.