دانلود پایان نامه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش و مدیریت دانش در سازمان

دانلود پایان نامه
 • کارکنان سیسـتم مـدیریت دانـش: سیسـتمهـای مـدیریت دانـش سـازمانی، نیازمنـد نیـروی کـار تمام وقت جهت فهرستبـرداری و مـدیریت دانـش هسـتند. ایـن کارکنـان در دفتـر مرکـزی شـرکت یـا در مراکـز دانـش سرتاسـر سـازمان مسـتقر مـیشـوند. اغلـب بنگـاههـای مشـاوره بـزرگ ، بـیش از یـک مرکز دانش دارند. بعضی اعضـا، کارشناسـان حـوزههـای کـارکردی هسـتند کـه مـوارد افـزوده شـده بـه دانش را فهرست کـرده و تأییـد مـینماینـد و دانـش را در اختیـار مشـتریان و کارمنـدانی قـرار مـیدهنـد کـه معتقدنـد مـیتواننـد از آن اسـتفاده نماینـد. ایـن کارشناسـان عملیـاتی ممکـن اسـت بـرای برقـراری ارتبـاط بـا حـوزههـای کـارکردی گـروههـای تعـاملی، فعالیـت نماینـد. سـایرین، کـاربران سیسـتم را آموزش میدهند و یـا بـه آنهـا در جستجوهایشـان کمـک مـیکننـد. بقیـه بـا شناسـایی روشهـای بهتـر مدیریت دانش، برای بهبود عملکرد سیستم، کار میکنند.
  -6-1-2 عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش:
  این روزهـا اهمیـت مـدیریت دانـش بـرای بسـیاری از سـازمانهـا واضـح اسـت و مـدیران در پـی جسـتجوی دلایـل و عوامـل اصـلی بـرای موفـق بـودن در طراحـی و اجـرای سیسـتم مـدیریت دانـش در سـازمانهـای خـود مـیباشـند.[19] عوامـل متعـددی وجـود دارنـد کـه بـا اجـرای آنهـا مـدیریت دانش در سـازمانهـا بصـورت موفقیـت آمیـزی پیـادهسـازی مـیشـود. بـا مطالعـه و بررسـی تحقیقـات انجـام گرفتـه در ایـن زمینـه [19], [73]، عوامـل زیـر را مـیتـوان بـه عنـوان عوامـل کلیـدی موفقیـت مدیریت دانش در نظر گرفت:
  (1 ذخیره دانش: ذخیره دانش سازمانی (دانش ضمنی و آشکار) یکی از عناصر مهم یک سیستم مدیریت دانش است. بانک اطلاعاتی درباره مهارتها ، تخصصها و همچنین ذخیره دانش ضمنی و آشکار ، به اندازه خود سیستم مدیریت دانش اهمیت دارند.
  ٢٣
  www.Prozhe.com
  فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
  (2 ممیزی دانش:1 ممیزی دانش به عنوان بررسی و اندازهگیری دانش استفاده شده در سیستم مدیریت دانش و همچنین به عنوان ابزاری برای ارزشگذاری دانش و تعیین فرصتهای مدیریت دانش و مشکلات آن ، تعریف میشود.[19] (3 استراتژی دانش:2 یکی از عوامل مهم جهت موفقیت مدیریت دانش داشتن یک استراتژی واضح
  و به خوبی برنامهریزی شده است.[62] این عامل پایه و اساسی است برای اینکه چطور یک سازمان میتواند پیشرفت کند و قابلیتها و منابعاش را جهت موفقیت در اهداف مدیریت دانش فراهم کند. (4 برنامههای آموزشی: جهت توزیع سیاستهای دانش در سازمان ، کارکنان باید کاملاً و عمیقاً با مفاهیم دانش آشنا شوند. بنابراین برنامههای آموزشی برای سازمانی که با مدیریت دانش در ارتباط است بسیار با اهمیت میباشند.
  (5 حمایت و تعهد مدیریت ارشد سازمان: موفقیت در برنامهریزی سیستم مدیریت دانش در سازمان، به حمایت و تعهد مستقیم مدیریت ارشد سازمان بستگی دارد. بطور حتم یک برنامه مدیریت دانش به حمایت مدیریت ارشد سازمان نیاز دارد تا در مراحل طراحی و اجرا موفق باشد.
  (6 اعتماد:3 عامل اعتماد تلاشهای مدیریت دانش را فعال میکند و همچنین به اشتراک دانش کمک مینماید.[19] (7 شبکه متخصصین:4 جهت توسعه دانش در سازمان ، باید شبکهای از متخصصین وجود داشته
  باشد تا اشتراک دانش بین آنها تسهیل شود. این شبکه میتواند شامل: کمیته علمی ، انجمنهای عملیاتی ، سیستمهای دانش و مراکز دانش باشد.
  (8 اشتراک دانش:5 اشتراک دانش بین کارکنان سازمان مستلزم فرهنگ قومی، اعتماد و شفافیت در تمام سازمان است.
  (9 فرهنگ سازمانی:6 فرهنگ سازمانی لازم است تا اشتراک دانش به خوبی صورت گیرد. فرهنگ انگیزش، احساس تعلق خاطر به سازمان، اعتماد و احترام به سازمان باید قبل از اشتراک ، توسعه و استفاده از دانش صورت گیرد.
  1 – Knowledge Audit 2 – Knowledge Strategy 3 – Trust 4 – Experts Network
  مطلب مشابه :  سیستمهای مدیریت دانش و مروری بر مفاهیم

 • 5 – Knowledge Sharing 6 – Organizational Culture
  ٢۴
  www.Prozhe.com
  فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.