دانلود پایان نامه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش و مدیریت دانش در سازمان

دانلود پایان نامه
 • -12-1 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق:

 • قلمرو زمانی این پژوهش، مربوط به زمان پیاده سازی سیستم مدیریت دانش میباشد که با اجرای صحیح مدل ارائه شده در این تحقیق، اجرای موفق مدیریت دانش در سازمان با عث افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی میگردد.
  1- Stage Sampling
  ١١
  www.Prozhe.com
  فصل اول: کلیات پژوهش
  در حـال حاضـر بـا توجـه بـه پیشـرفتهـای سـریع امـور هوانـوردی در دنیـا، کشـور ایـران نیـاز دارد تـا بـا بکـارگیری سیسـتمهـای نـاوبری و راداری جدیـد فاصـله خـود را بـا دیگـر کشـور کمتـر نمایـد، کـه نصـب و نگهـداری سیسـتمهـای مـذکور نیـاز بـه متخصصـین زبـده و مجربـی دارد. مـدل ارائه شده در ایـن پـژوهش بسـتری را فـراهم مـیکنـد کـه از یـک سـو متخصصـین خـلاق، ایـدههـا و نظرات نوآورانهای ارائه دهند و از سوی دیگر یادگیری آنها افزایش یابد.
  ایــن تحقیــق در ســازمانهــا و شــرکتهــای زیــر مجموعــه وزارت راه و ترابــری (شــرکت فرودگاههای کشور) انجام میشود. بـا توجـه بـه حساسـیت کـار در امـور هوانـوردی کـه ناشـی ایمنـی بالای مسافرتهای هوایی مـیباشـد، لـذا پیـاده سـازی موفقیـت آمیـز سیسـتم مـدیریت دانـش در ایـن مجموعـه مـیتوانـد باعـث ارتقـا سـطح کیفـی و کمـی امنیـت پروازهـا در کشـور گـردد. بـا اجـرای عوامـل کلیـدی موفقیـت مـدیریت دانـش، دانـش و تجـارب متخصصـین در مجموعـه هوانـوردی بـا ساختاری هدفمند در جهت نیل به اهداف سازمانی بکار گرفته میشود.
  در تحقیق حاضر با توجـه بـه مطالـب فـوق الـذکر بـه بررسـی نقطـه نظـرات صـاحبنظران، اسـاتید دانشـگاههـا، کارشناسـان ارشـد شـرکت فرودگـاههـای کشـور و همچنـین خبرگـان صـنعت هوانـوردی در این زمینه پرداخته تا به اهداف تحقیق دست یابیم.
  -13-1 ساختار کلی پایان نامه:
  همانطور که در شکل 2-1 نشان داده شده است این پایان نامه از پنج فصل تشکیل شده است. در فصل اول، کلیات پژوهش شامل شرح موضوع پژوهش و منطق پشتوانه آن، زمینه پژوهش، دامنه پژوهش، پرسشهای پژوهش، اهداف و ضرورتها و مزایای پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم بررسی ادبیات موضوع بوده و به دنبال آن در فصل سوم روش تحقیق و طراحی مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش جهت افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی ارائه شده است. در فصل چهارم، تجزیه و تحلیل دادهها برای تدوین مدل ارائه شده است و فصل پنجم به نتایج، یافتهها، برداشتهای حاصل از تحلیلها، دستاوردها و پیشنهادات تحقیقات آتی اختصاص یافته است.
  ١٢
  www.Prozhe.com
  فصل اول: کلیات پژوهش
  فصل سوم:
  روش تحقیق و ارائه مدل پیشنهادی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش جهت افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی
  فصل دوم:
  فصل اول:
  مروری بر ادبیات موضوع:
  این نوشته در آموزشی ارسال و , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.