دانلود پایان نامه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش و عوامل موفقیت مدیریت دانش

دانلود پایان نامه

-7-1 کاربردهای پژوهش:

 • با انجام این تحقیق مشخص میشود که در سازمانها از مدیریت دانش میتوان استفادههای بهینهتری نمود و با اجرای صحیح و کامل برخی از عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش، خلاقیت و یادگیری سازمانی افزایش مییابد.
  سازمانها و شرکتهای دولتی در ایران از نتایج این تحقیق میتوانند جهت افزایش خلاقیت سازمان و پرسنل آن و همچنین جهت افزایش یادگیری سازمانی استفاده نمایند. البته شرکتهای خصوصی که شرایط و فرهنگ سازمانی مشابهی با سازمانهای دولتی دارند، میتوانند از نتایج این تحقیق استفاده نمایند.
  -8-1 مزایای حاصل از پژوهش:
  با اجرای صحیح و کامل مدل ارائه شده در این تحقیق، سازمان از مزایای زیر بهرهمند میگردد: -1 سیستم مدیریت دانش بطور کامل در سازمان پیاده سازی و اجرا میگردد.
  -2 اشتراک دانش بین کارکنان افزایش مییابد که باعث یادگیری بیشتر افراد میشود.
  -3 تجارب و تخصصهای کارکنان در قالب ساختاری منسجم در میآینـد کـه در مواقـع ضـروری جهت حل مشکلات سازمانی استفاده میشوند.
  -4 شرایطی جهت شکوفایی استعداد کارکنان خلاق و نوآور فراهم میگردد.
  -5 یادگیری سازمانی افزایش یافته و در نتیجه سطح دانش کارکنان سازمان ارتقا مییابد.
  -9-1 روش تحقیق:
  تحقیق حاضر به روش تحقیق همبستگی1 انجام میگیرد. بدین صورت که ابتدا عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش مشخص شده، سپس بر اساس این عوامل، فرضیههای مبنی بر وجود رابطه مثبت بین این عوامل و خلاقیت و یادگیری سازمانی مطرح، و سپس این فرضیهها آزمایش میشوند تا مشخص شود چه عواملی از عوامل موفقیت مدیریت دانش باعث افزایش تواماً خلاقیت و یادگیری سازمانی میگردد.
  1 – Correlation Research
  ٩
  www.Prozhe.com
  فصل اول: کلیات پژوهش
  -10-1 روش و ابزار گردآوری اطلاعات:
  روش گردآوری اطلاعات پژوهش حاضر از دو بخش تشکیل شده است که عبارتند از:
  -1-10-1 مطالعات کتابخانه ای:
  برای بررسی ادبیات موضوعی تحقیق بهطور عمده از کتب، مقالات و منابع لاتین و فارسی حاصل از جستجو در اینترنت، بانکها و منابع اطلاعاتی و کتابخانهها استفاده شده است.
 • این نوشته در آموزشی ارسال و , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.