دانلود پایان نامه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش و عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش

دانلود پایان نامه
 • ۴- عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش جهت افزایش تواماً خلاقیت ویادگیری سازمانی چه عواملی هستند؟
  -4-1 اهداف پژوهش:
  این تحقیق به منظور رسیدن به اهداف زیر انجام شده است:
  -1 تعیین عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش جهت افزایش خلاقیت در سازمانها -2 تعیین عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش جهت افزایش یادگیری سازمانی
  -3 تعیین عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش جهت افزایش تواماً خلاقیت و یادگیری سازمانی -4 تعیین مدلی برای عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش جهت افزایش تواماً خلاقیت و یادگیری
  سازمانی
  ٧
  www.Prozhe.com
  فصل اول: کلیات پژوهش
  -5-1 سابقه و ضرورت انجام تحقیق:
  در گذشته عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمانها و شرایط گوناگون مورد بررسی قرار گرفتهاند، که از جمله آنها میتوان به تحقیقی تحت عنوان عوامل کلیدی موفقیت سیستم های مدیریت دانش در چند شرکت بین الملی اشاره نمود.[19] همچنین تحقیق دیگری، عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در کشور تایوان را بررسی نموده است.[73] نمونه دیگر این تحقیقات، تحقیقی میباشد که در آن خلاقیت سازمانی به عنوان بخشی از مدیریت دانش در نظر گرفته شده است.[55] همچنین میتوان به تحقیقی که در آن از مدیریت دانش به عنوان مدلی برای یادگیری سازمانی استفاده میشود، اشاره کرد.[14] نمونه دیگر این تحقیقات اشاره به ارتباط خلاقیت و ایجاد دانش دارد.[89] مقاله دیگری به بررسی تاثیر عوامل مدیریت دانش و یادگیری سازمانی بر روی تجارت الکترونیک پرداخته است.[52] از تحقیقات دیگر در این زمینه میتوان به مقاله ای اشاره نمود که در آن مدلی برای قابلیتهای مدیریت دانش و خلاقیت ارائه شده است.[97] و نهایتا تحقیقی به بررسی رابطه شیوههای مدیریت دانش و کارایی خلاقیت پرداخته است.[66] اما در این تحقیق سعی شده است ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش جهت افزایش خلاقیت
  و یادگیری سازمانی بررسی و تعیین شوند. با انجام این تحقیق عواملی مشخص میشوند که با اجرای صحیح و کامل آنها، خلاقیت و یادگیری سازمانی تواماً در سازمانها افزایش مییابند.
  -6-1 فرضیههای پژوهش:
  فرضیه های اصلی تحقیق به شرح زیر میباشند:
  فرضیه اول: برخی از عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش، باعث افزایش خلاقیت در سازمانها میشود.
  فرضیه دوم: برخی از عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش، باعث افزایش یادگیری سازمانی میشود. فرضیه سوم: برخی از عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش، هم باعث افزایش خلاقیت و هم باعث افزایش یادگیری سازمانی میشود.
  ٨
  www.Prozhe.com
  مطلب مشابه :  تحقیق با موضوع کارکردهای اقتصادی و موقعیت جغرافیایی

 • فصل اول: کلیات پژوهش
  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.