دانلود پایان نامه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش و مدیریت دانش در سازمان

دانلود پایان نامه
 • موفقیت سازمانها بطور فزایندهای به این موضوع وابسته است که چطور بطور موثر سازمان میتواند دانش را بین کارکنان سطوح مختلف سازمانها جمع آوری ، ذخیره و بازیابی کند.[73] تحقیقات گذشته نشان میدهند که مباحث مدیریت دانش پیچیده میباشند. برخی از تحقیقات در رابطه با
  مزیت رقابتی، و برخی دیگر در رابطه با یادگیری سازمانی و برخی نیز در رابطه با خلاقیت سازمانی میباشند. برخی از صاحب نظران معتقد هستند که یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در هم آمیخته شده است و ارتباط بین یادگیری سازمانی و مدیریت دانش به روشنی مشخص نمیباشد.
  مرور مقالات گذشته نشان میدهد که محققین در جستجوی این موضوع هستند که ارتباط بین مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی و یادگیری سازمانی را به طور جداگانه درک کنند. بر اساس تئوریهای موجود در این زمینه ، مباحث مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی و یادگیری سازمانی نباید بطور جداگانهای بحث شوند.[87] پیلار اعتقاد دارد که دانش (و خصوصاًٌ ایجاد دانش، در امتداد انتشار و جمعآوری آن در سازمان)
  میتواند یک منبع استراتژیک کلیدی برای یادگیری سازمانی باشد.[79] در این پژوهش سعی شده است ابتدا با مطالعه و بررسی تحقیقات پیشین، عوامل کلیدی موفقیت1
  مدیریت دانش در سازمانهای مورد تحقیق بررسی و مشخص گردند. سپس از بین عوامل تعیین شده، مواردی که باعث افزایش تواماً خلاقیت و یادگیری سازمانی میشوند، شناسایی گردند و بر اساس آنها مدلی ارائه شود.
  1 – Critical Success Factors (CSF)
  ۶
  www.Prozhe.com
  فصل اول: کلیات پژوهش
  -2-1 زمینه پژوهش:
  موارد اشاره شده زیر، زمینه ساز انجام این پژوهش میباشد:
  تاثیر فراوان موفقیت سیستمهای مدیریت دانش در افزایش کارایی سازمانها
  عدم وجود تحقیقات کافی در زمینههای مدیریت دانش، خلاقیت سازمانی و یادگیری سازمانی در ایران
  عدم وجود مدلی جهت تعیین ارتباط بین عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش، خلاقیت و یادگیری سازمانی
  -3-1 پرسشهای پژوهش:
  مساله اصلی در این تحقیق را میتوان بصورت زیر عنوان کرد:
  مطلب مشابه :  تحقیق درباره مبانی تئوریک مدیریت دانش و پیاده سازی مدیریت دانش

 • “افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی بوسیله مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش” جهت بررسی مساله اصلی تحقیق باید به سوالهای اصلی تحقیق که به شرح زیر میباشند، پاسخ داد:
  ١- عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش چه عواملی هستند؟
  ٢- عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش جهت افزایش خلاقیت در سازمانها چه عواملی هستند؟ ٣- عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش جهت افزایش یادگیری سازمانی چه عواملی هستند؟
  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.