دانلود پایان نامه عوامل موثر بر خلاقیت و رویکرد روان شناختی

دانلود پایان نامه
 • الف- خلاقیت اولیه: این سطح از خلاقیت از ناخودآگاه سرچشمه میگیرد و در زمان کودکی در همه انسانها وجود دارد. عمده افراد پس از گذراندن دوران کودکی خلاقیت اولیه را از دست میدهند. افراد به واسطه ضمیر ناخودآگاه، قادر به خیالبافی، تخیل و تولید رفتارها و اعمال تازه بوده که از آن ها لذت میبرند.
  ب- خلاقیت ثانویه: خلاقیت ثانویه ناشی از ضمیر خودآگاه به عبارتی مبتنی بر عقل و منطق است.
  هر چند این دو سطح خلاقیت با هم تفاوت اساسی و واضحی دارند، اما به یکدیگر وابسته و مرتبطاند. فرد سالم و خلاق کسی است که موفق به پیوند این دو سطح فرایند خودآگاه و ناخودآگاه شود.
  به نظر محققین و صاحب نظران، خروجی خلاق طیف وسیعی از چیزها را دربر داشته که مهمترین آنها عبارتند از : ایدهها، محصول، راهحل، رویه، و خدمت.
  -5-2-2 دیدگاهها در مورد افراد خلاق:
  بطور کلی در مورد افراد خلاق دو دیدگاه وجود دارد: یکی دیدگاه خلاقیت به عنوان نبوغ و دیگری دیدگاه خلاقیت به عنوان استعدادهای همگانی.
  الف- خلاقیت به عنوان نبوغ: از دیدگاه نبوغ، خلاقیت به واسطه فرایندهای استثنایی تفکر(ضمیر ناخودآگاه) ظهور میکند، فرایندهایی که تا اندازهای با تفکر عادی که ما در فعالیتهای روزانه خود به کار میبریم، متفاوتاند. به عبارت دیگر از این دیدگاه نمونههای استثنایی در مورد خلاقیت وجود دارد که ظاهراً میتوان آنها را تنها به دخالت نیروهای مافوق طبیعی نسبت داد.[103] از این دیدگاه اولاً خلاقیت محدود به افراد استثنایی است که نابغه به دنیا آمدهاند. لذا خلاقیت قابل اکتساب نبوده و نمیتوان برای آن
  مطلب مشابه :  دانلود مقاله با موضوع مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان و مسئولیت اجتماعی سازمان

 • ٢٩
  www.Prozhe.com
  فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
  بسترسازی نمود و برای داشتن افراد و محصولات خلاق بایستی به دنبال یافتن نوابغ بود. ثانیاً تنها آثار و محصولات ویژه و برجسته، خلاق میباشند؛ ثالًثا خلاقیت عمدتاً به حوزه هنر محدود شده است.
  ب- خلاقیت به عنوان استعدادی همگانی: دیسی و کانون بر این عقیدهاند که یک مجموعه مشخص و حائز اهمیتی از ویژگیها در طول زندگی باعث سطح بالایی از موفقیت خلاق میشوند که عبارتند از: خود کنترلی، تحمل کار سخت و استقامت و پشتکار.[38]
  -6-2-2 عوامل موثر بر خلاقیت:
  عوامل موثر بر خلاقیت را میتوان در قالب یک طبقهبندی کلی (عوامل فردی و محیطی ) و یک طبقه بندی تفصیلی (عوامل فردی ، گروهی و سازمانی)جای داد. تقسیم بندی دیگر برای خلاقیت چهار رویکرد را در نظر میگیرد: [9] الف- رویکرد روان شناختی: از این دیدگاه، خلاقیت به عوامل روان شناختی خصوصاً میزان هوش و
  استعدادهای فردی بستگی دارد. بر این اساس توصیه میشود که زمینه برای پرورش خلاقیت افراد با هوش فراهم شود.
  ب- رویکرد اجتماعی: این دیدگاه، خلاقیت را بیشتر امری گروهی دانسته که بر این اساس برای داشتن خلاقیت، بر فراهم کردن عوامل گروهی باید تاکید شود.
  ج- رویکرد سازمانی: از این دیدگاه، خلاقیت متاثر از متغیرهای سطح سازمان میباشد. از این رو بر فراهم کردن متغییرهای سازمانی مناسب برای خلاقیت تاکید میکند.
  د- رویکرد سیستمی: از این دیدگاه ، خلاقیت در سازمان متاثر از عوامل متعددی است که میتوان زمینه ظهور و بروز آن را از طریق فراهم کردن عوامل فردی ، گروهی و سازمانی محقق نمود.
  در یک طبقهبندی جامع میتوان گفت که در نوشته ها و تحقیقات سازمان و مدیریت جهت زمینه سازی برای خلاقیت ، چهار عامل کلی وجود دارد که عبارتند از: عوامل فردی، عوامل محیطی، عوامل گروهی و عوامل سازمانی. حال به بررسی عوامل ذکر شده میپردازیم:
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.