دانلود پایان نامه عوامل درگیر در یک پروژه و برنامه زمان بندی

دانلود پایان نامه
 • 2-4-1 اجزای اصلی قرارداد
  برای آنکه یک قرارداد معتبر باشد لازم است که اجزای اصلی آن به روشنی مشخص باشند. اجزای اصلی قرار داد در قوانین مدنی هر کشوری، ضرورتا” یکسان نیست هر چند که مشابهت های بسیاری در آنها مشاهده میشود که این مشابهت ها عمدتا”عبارتند از(عربشاهی،1389،ص20):
  الف)رضایت طرفین
  ب)ایجاد و قبول
  ج)معوض
  2-1-4-1رضایت طرفین: بدین معنی است که با توافق طرفین در انجام یک معامله خود به خود یک قرار داد تشکیل شده است. از این رو نکته مبهمی در خصوص چگونگی پدید آمدن قرار داد وجود ندارد. این توافق دو طرفه، باید تمام جنبه های مهم خود را در بر گیرد.
  هر چند بطور عام قرارداد به یک سند کتبی اطلاق میشود ولی در واقع این سند چیزی بیش ازیک مدرک در اثبات قصد طرفین قرار داد نیست. آنچه یک قرارداد را ایجاد میکند رضایت متقابل است نه امضای پای اوراق. با این وجود به خاطر آنکه قانون استناد به اظهارات شفاهی و تفسیر طرفین را در تبیین شرایط توافق محدود میسازد، سند کتبی، دلیل بسیار محکمی در بیان شرایط توافق است. اگر قرار داد مکتوب، شفاف و بدون ابهام باشد ، شرایط موجود در آن با تفسیر به رأی یکی از طرفین قرار داد به چالش کشیده نمی شود و شرایط صریح ذکر شده در قرار داد، صرف نظر از هر گونه درک ناقص و شناخت هر یک از طرفین، حاکم بر روابط قرار دادی است. (عربشاهی،1389،ص24)
  2-1-4-2 ایجاب و قبول: برای رسیدن به نقطه ای که طرفین، متقابلا” شرایط قرار داد را بپذیرند، ضروری است که یک طرف پیشنهاد را ارائه دهد (ایجاب) و دیگری بپذیرد(قبول). هر چند که این موضوع به نظر واضح میرسد ولی همواره تشخیص ایجاب و قبول راحت نیست. از این رو تشخیص نقطه ای که طرفین به توافق رسیده اند دشوار است.
  اگر یک پیشنهاد دهنده تمام اجزای اصلی یک قرار داد، نظیر قیمت، برنامه زمان بندی و قلمرو کاری را بیان کند میگوییم این پیشنهاد آماده به پذیرش است و اگر یک یا چند جزء اصلی پیشنهاد را نداشته باشد، صرفا” یک مذاکره محسوب میشود و در معرض پذیرش نخواهدبود. (عربشاهی،1389،ص25)
  2-1-4-3 معوض: مضاف بر ایجاب و قبول رکن سوم ضروری برای نافذ بودن یک قرار داد معوض است. معوض به زبان ساده هر مورد با ارزشی است که طرفین قرار داد بر اثر قرار داد به آن دست می یابند. بدون وجود معوض متقابل، هیچ قرار دادی قابل اجرا نیست . (عربشاهی،1389،ص27)
  2-1-5 عوامل درگیر در یک پروژه
  عوامل و طرفهای اصلی درگیر در یک پروژه ساخت کارفرما، پیمانکار، مشاور می باشند. در زیر به اختصار توضیحاتی در باره این طرفها داده می شود.
  2-1-5-1 کارفرما
  کارفرما در لغت به معنای صاحبکار، صاحب کارخانه، آن که به کاری فرمان دهد و نیز کسی که دستور کار بدهد، آمده است و در مقابل کارگر میباشد. (عمید، 1380، ص 955)
  در اصطلاح حقوقی نیز کارفرما کسی است که دیگری را اجیر کند تا به دستور وی کاری معین را انجام دهد.
   از دیدگاه حقوقی، کارفرما شخصی است که طرف قرارداد کار یا رابطه کارگری و کارفرمایی است و به این اعتبار، تعهدهایی را در برابر کارگر برعهده میگیرد که سرمایه و دارایی او تضمینی برای اجرای این تعهدهاست. کارفرما میتواند یک فرد باشد و یا یک شخص حقوقی.
  (جعفری لنگرودی، 1378، ص 1988)
  مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع قانون گذاری و شخصیت حقوقی

 • «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند. مدیران و مسؤلان و به طور عموم کلیه کسانی که عهدهدار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسؤول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است». (مفاد ماده3 قانون کار)
  2-1-5-2 پیمانکار
  پیمانکار شخص حقیقی یا حقوقی که برای انجام کار، طبق مقررات و شرایط مندرج در آیین نامه، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده است. (آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه)
  2-1-5-2-1 تعریف پیمانکار حقوقی:
  پیمانکاری است که پی از ثبت در اداره شرکتها و مالکیتهای صنعتی و یا در اداره ثبت اسناد و املاک، با داشتن شرایط لازم، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده است. (آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه)
  2-1-5-2-2 تعریف پیمانکار حقیقی:
  فردی است که با داشتن شرایط لازم، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده باشد.
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.