دانلود پایان نامه علل تأخیر در پروژه های عمرانی ملی و عوامل مؤثر تأخیر در یک پروژه

دانلود پایان نامه
 • -عدم وجود اطلاعات کافی به روز در شروع طرح
  -واگذاری خدمات به مشاورین و پیمانکاران بدون توجه به ظرفیت های خالی آنها
  -واگذاری خدمات به مشاورین و پیمانکاران به صرف قیمت پایین تر
  -عدم ساختار سازمانی مناسب برای پاسخگویی به نیازهای طرح
  (جدول1-2)- عوامل شناسایی شده ایجاد تأخیر در کشورهای مختلف
  2-3-3 علل تأخیر در پروژه های عمرانی ملی ایران
  بر اساس گزارشهای نظارتی پروژه های عمرانی ملی، به طور کلی علل ایجاد کننده تأخیر پروژه های عمرانی ملی به نه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از: تأخیر ناشی از مطالعه و امکان سنجی پروژه ها ، تأخیر ناشی از شرایط زمین و محیط اجرای پروژه، مشکلات ایجاد شده توسط دستگاه اجرا کننده تأخیر به وجود آمده توسط مشاور طراح، مشاور ناظر، پیمانکار، تأخیر ایجاد شده به دلیل مشکلات ماشین الات و تدارکات، مشکلات تخصیص اعتبار و سایر مسائل که شامل کلیه عوامل ایجاد کننده تأخیرند. جدول 2-2پیوست الف این عوامل را به تفکیک سال و گروه نشان می دهد. (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ایران گزارشهای نظارتی عمرانی سالهای 85-81 تهران)
  2-3-4 عوامل مؤثر تأخیر در یک پروژه EPC
  2-3-4- 1تأمین پیش پرداخت و هزینه های پروژه

 • قراردادهای پیمانکاری ساخت و نصب، متشکل از بخشهای متمایزی است و هر یک از بخشها ممکن است مستلزم به کارگیری تکنولوژیها یا رویکردهای فنی جدید برای رسیدن به نتیجه مطلوب باشد. شاخص اجرای موفق هر قرارداد این است که کار موضوع قرارداد منطبق با بودجه و استاندارد کیفیت مورد نظر کارفرما و در مدت مصرح در قرارداد یا زمان مورد توافق طرفین تحویل گردد. متاسفانه تعلل کارفرما ها در تأمین مبلغ پیش پرداخت مندرج در قرارداد منجر به این می شود که پیمانکار شروع کار موضوع قرارداد یا خرید تجهیزات ضروری را به تأخیر اندازد. (اردشیریان ، 1390)
  2-3-4- 2تأثیر طراحی مهندسی در زمان پروژه
  بخش عمده ای از تاخیرات پروژه مربوط است به تغییراتی که در حین اجرای کار در مواجهه با مقتضیات فیزیکی پروژه ضرورت پیدا می کند و ناشی از محاسبات غیر دقیق و غیر واقع بینانه است. در صورتی که طراحی مهندسی پروژه به نحو مناسبی انجام گیرد موجب پیشگیری از بروز بسیاری از ایرادات در خلال کار شده و از بسیاری از تاخیرها جلوگیری می شود. (اردشیریان ، 1390)
  در ادامه درمورد علل تأخیرات بخش طراحی مهندسی توضیح داده خواهد شد.
  2-3-4- 3فرایند خرید و تأثیر آن بر زمان بندی پروژه
  یکی از مباحث اصلی و تعیین کننده تأمین به موقع تجهیزات پروژه هاست. چرخاندن کلید به معنای آماده بودن تمام تجهیزات است. در این ارتباط جهت کاهش تأخیرات در پروژه های بزرگ پیشنهاد می گردد در صورتی که کارفرما اصرار بر تأمین تجهیزات از منبع خاصی دارد، پیمانکار از امکان یا عدم امکان دسترسی به آن، عدم شمول محدودیتهای قانونی داخلی و بین المللی اطمینان حاصل نمایند. به علاوه وجود یک تیم قوی و با تجربه خرید متشکل از کارشناسان بازرگانی و حقوقی و فنی بسیار کارآمد خواهد بود. (اردشیریان ، 1390)
  2-3-5 عوامل مؤثر ایجاد تأخیر در بخش مهندسی (E) پروژه های EPC
  عوامل تأخیر در پروژه های مهندسی به دو دسته عمده عوامل داخلی و خارجی تقسیم می شوند. (آقایی دیبایی ،1384)
  2-3-5-1 عوامل داخلی
  عوامل تأخیر مرتبط با برآوردهای نیروی انسانی و زمان:
  این عوامل شامل مواردی چون عدم تناسب نفر ساعت براورد شده با مجموعه فعالیتهای تخصیص داده شده به آنها، تخصیص ناکافی نیروی انسانی برای فعالیتها، عدم تطابق کیفیت نیروی کار با آنچه در برآوردها پیش بینی شده، بررسی میزان حجم کاری در نفرات کلیدی بخشهای مهندسی، بررسی اولویت در تخصیص منابع کمیاب و محدود میان عناصر ساختار کارهای پروژه و ارزیابی ضوابط، معیارها و دستورالعمل اولویت گذاری میان فعالیتها می باشد.
  (آقایی دیبایی ،1384)
  عوامل تأخیر مرتبط با نارسایی سیستمهای اطلاع رسانی بخشهای مهندسی
  این عوام شامل مواردی چون میزان و کیفیت اطلاع رسانی از جانب مدیر پروژه و بخش کنترل پروژه به تیمهای مهندسی ، میزان آشنایی و اشراف کارشناسان به فرایند تولید مدارک و انتقال اطلاعات به بخشها ، نحوه ارتباط مؤثر بیم مهندسان پروژه با بخشهای مهندسی و میزان هماهنگی انجام گرفته بین بخشی در ارجاع آخرین ویرایش مدارک به بخشهای مرتبط و رعایت و توجه به توالی تولید مدارک و انجام فعالیتها می باشد.
  عوامل تأخیر مرتبط با برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی :
  این نوشته در آموزشی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.