دانلود پایان نامه ضرورت و اهمیت یادگیری در توسعه سازمان و تعاریف یادگیری سازمانی

دانلود پایان نامه

www.Prozhe.com

 • فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
  -1-3-2 تعریف یادگیری و عناصر آن:
  یادگرفتن به معنای تقویت دانایی به کمک تجربه است که از پیگیری امور به دست می آید.[8] یادگیری به طور مداوم در طی زمان و در مسیر زندگی واقعی به دست میآید و کنترل آن تقریباً دشوار
  است اما به واسطه این یادگیری، دانشی پایدار تولید شده و فرد یاد گیرنده این توانایی را مییابد که هنگام برخورد با موقعیت های مختلف، رفتاری اثربخش داشته باشد.
  همه سازمانها یاد میگیرند، به این معنا که با پیرامون خود سازگاری یافته و راههای درست مواجهه با تغییرات محیطی را میآموزند، منتهی برخی سازمانها سریعتر و اثربخشتر یاد میگیرند. آنچه که موجب اثربخشی بیشتر سازمانهای یادگیرنده میشود، پیادهسازی فرایند مدیریت دانش در این سازمانهاست. یادگیری خلق و آفرینش معانی و مفاهیم سودمند به دو صورت فردی یا گروهی صورت میپذیرد. یادگیری منجر به خلق دانش (صریح و ضمنی) میشود که این دانش، عدم اطمینان و غیرقابل پیشبینی بودن امور و محیط را کاهش میدهد. استدلال برخی از نویسندگان و صاحبنظران در رابطه با ضرورت و اهمیت یادگیری در توسعه سازمان اینگونه بیان میشود که:[8]
  -1 یادگیری به عنوان یک ابزار تکنیکی مهم جهت رسیدن به هدف خاص که عمدتاًٌ افزایش کارآیی و اثربخشی میباشد، بکار میرود.
  -2 یادگیری عامل مهمی است که عناصر و افراد مختلف درگیر در فرایند توسعه سازمان را به یکدیگر مرتبط میسازد.
  -3 یادگیری قلب تغییر، تحول و بهبود سازمانی است.
  سنگه چهار عنصر اصلی یادگیری را به شرح زیر تعریف میکند:[85]
  -1 اقدام: انجام یک وظیفه یا کار در قالب چهارچوب موارد مشابه تجربه شده. -2 تامل: مشاهده اعمال و افکار خود و کالبدشکافی کارهای انجام شده.
  -3 ارتباط: خلق ایدههایی برای اقدام و ساماندهی آنها در قالب های جدید. -4 تصمیم: تهیه و تدوین رویه و رویکردی برای اقدام.
  با انتخاب رویکرد مناسب از میان احتمالات حاصل از مرحله ارتباط، سنگه این چهار عنصر را در قالب حلقههای یادگیری فردی، تیمی و سازمانی به کار میگیرد .[85] در این ارتباط داجسون [41] معتقد است که سازمانها یاد میگیرند تا قدرت سازگاری و کارایی خود را در مقابل تغییرات محیطی اصلاح و بهبود
  ٣٩
  www.Prozhe.com
  فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
  بخشند. پس بطور خلاصه میتوان گفت یادگیری، سازمانها را قادر میسازد سریعتر و موثرتر در مقابل محیط پویا و پیچیده عکسالعمل نشان دهند.[8]
  -2-3-2 تعاریف یادگیری سازمانی:
  تعاریف بسیاری در رابطه با یادگیری سازمانی ارائه شده است که به برخی از آنها اشاره میکنیم: سایمون یادگیری سازمانی را رشد بینش و تجدید ساختدهی و بازنگری موفقیتآمیز مشکلات سازمانی توسط افراد که نتایج آن در عوامل ساختاری و نتایج سازمان منعکس شود تعریف کرده است.[90] نوناکا اعتقاد دارد، یادگیری سازمانی از تکرار فرایندهای درونی و بیرونی شدن حاصل میشود. [76]
 • این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.