دانلود پایان نامه سیستم مدیریت و ادبیات موضوع

دانلود پایان نامه
 • .V مدیریت دانش: دانش، مانند یک کتابخانه، باید به روز نگه داشته شود. بررسیهای لازم جهت تأیید مرتبط بودن و صحیح بودن آن، باید دائماً انجام شود.
  .VI اشاعه دانش: دانش باید همیشه و همه جا در قالبی مناسب، برای هر کسی که در سازمان به آن نیاز دارد، قابل دسترس باشد.
  -5-1-2 نقش افراد در مدیریت دانش:
  اداره یـک سیسـتم مـدیریت دانـش، تـلاش عظیمـی را مـیطلبـد و هماننـد دیگـر فنـاوری هـای اطلاعـات، شـروع، راه انـدازی و بهـره بـرداری از آن نیازمنـد تلاشـی چشـمگیر اسـت. بـرای موفقیـت یک سیستم مـدیریت دانـش، مسـائل متعـددی در ارتبـاط بـا مـدیریت افـراد و فرهنـگهـا بایـد در نظـر گرفته شود. حال به بررسی این افراد میپردازیم:[81]
  معـاون دانـش: جهـت تسـهیل اجـرای پـروژههـای رفتـار محـور، پشـتیبانی و همکـاری مـدیریت ارشـد یـک سـازمان الزامـی اسـت. اکثـر بنگـاههـایی کـه بـه توسـعه سیسـتمهـای مـدیریت دانـش میپردازند، مقـامی بـا عنـوان معـاون دانـش را در سـطح عـالی رتبـه، معرفـی نمـودهانـد. ماهیـت نقـش معـاون دانـش، حـداکثر کـردن سـرمایههـای دانـش بنگـاه، طراحـی و پیـاده سـازی اسـتراتژیهـای مـدیریت دانـش، مبادلـه داخلـی و خـارجی سـرمایههـای دانـش بـه طـور مـؤثر و تـرویج اسـتفاده از سیستم مدیریت دانش میباشد.
  1 – Knowledge Creation 2 – Knowledge Acquisition
  ٢١
  www.Prozhe.com
  فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
  مـدیرعامـل، کارمنـدان عـالیرتبـه و مـدیران سـازمان: مـدیرعامـل، در مقابـل معـاون دانـش، مسئول دفاع از فعالیتهای مربوط به مـدیریت دانـش مـیباشـد. او بایـد مطمـئن شـود کـه مـدیر دانـش، کارآمـد و توانـا بـوده و قـادر اسـت تمـامی منـابع مـورد نیـاز بـرای موفقیـت پـروژه را تـأمین نمایـد. او بایـد در سـطح سـازمان پشـتیبانی وسـیعی را بـرای کمـک و بـه کـارگیری سیسـتم مـدیریت دانـش بـه دسـت آورد. بـه عـلاوه، مـدیر عامـل بایـد سـازمان را بـرای تغییـرات مـورد انتظـار ناشـی از راهانـدازی سیسـتم مـدیریت دانـش، آمـاده نمایـد. پشـتیبانی از سیسـتم مـدیریت دانـش و مـدیریت اطلاعـات، از حیاتیترین مسئولیتهای یک مدیرعامل میباشد.
  دیگـر کارکنـان عـالی رتبـه سـازمان بـه طـور کلـی بایـد منـابع مـورد نیـاز معـاون دانـش را جهـت انجـام وظـایفش، در اختیـار او قـرار دهنـد. معـاون مـالی بایـد، از موجـود بـودن منـابع مـالی لازم، اطمینـان حاصـل نمایـد. مـدیرعامـل بایـد مطمـئن شـود کـه افـراد، فعالیـتهـای مـدیریت دانـش را در فرایندهای روزمره کاری خود، جا دادهاند.
  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع ایمان و عمل صالح و آموزه های قرآنی

 • مدیران باید فعالیتهای مـدیریت دانـش را پشـتیبانی نمـوده و دسترسـی بـه منـابع دانـش را امکـان پذیر نمایند.
  گـروه هـای تعـاملی: موفقیـت بسـیاری از سیسـتمهـای مـدیریت دانـش همـواره بـه مشـارکت فعالانـه افـرادی کـه در دانـش سـهیم هسـتند و از آن نفـع مـیبرنـد، بسـتگی داشـته اسـت. بنـابراین شکلگیـری گـروه هـای تعـاملی1 درونسـازمانهـا ، در رابطـه بـا فعالیـتهـای مـدیریت دانـش، بسـیار مهـم اسـت. یـک گـروه تعـاملی، متشـکل از افـرادی در سـازمان اسـت کـه علایـق حرفـهای مشـابهی دارنـد. در شـرایط ایـدهآل، تمـامی کـاربران سیسـتم مـدیریت دانـش، بایـد حـداقل عضـو یـک گـروه تعاملی باشند. خلق و پـرورش مناسـب گـروههـای تعـاملی، یکـی از عوامـل موفقیـت سیسـتم مـدیریت دانش میباشد.
  توسـعه دهنـدگان سیسـتم مـدیریت دانـش: توسـعه دهنـدگان سیسـتم مـدیریت دانـش، در حقیقت اعضـای تیمـی هسـتند کـه سیسـتم را ایجـاد مـینماینـد. آنهـا زیـر نظـر معـاون دانـش کـار مـی کنند. برخی از آنهـا متخصصـین سـازمان هسـتند کـه اسـتر اتـژیهـایی بـرای تـرویج و مـدیریت تغییـر فرهنـگ سـازمانی، تعیـین مـیکننـد. سـایرین بـه انتخـاب سـخت افـزار و نـرم افـزار، برنامـه نویسـی،
  1 – Community Of Practice (COP)
  ٢٢
  www.Prozhe.com
  فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
  آزمـایش، بـه کـارگیری و نگهـداری سیسـتم، مـیپردازنـد. در نهایـت، آمـوزش بـه کارکنـان سیسـتم مدیریت دانش به آنها محول میشود.
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.