دانلود پایان نامه سیستمهای مدیریت دانش و سیستمهای مدیریت

دانلود پایان نامه

به نظر اسمیت مدیریت دانـش، یـک محـیط کـاری جدیـد ایجـاد مـیکنـد کـه دانـش و تجربـه بـه آسـانی مـیتواننـد بـه اشـتراک گـذارده شـوند و همچنـین اطلاعـات و دانـش را فعـال مـیکنـد تـا بـه سمت افراد واقعی و در زمان واقعی جریان یابند تا آنها بتوانند موثر و کاراتر عمل کنند. [92]
پیتـر دراکـر اعتقـاد دارد “راز موفقیـت سـازمانهـا در قـرن 21 اجـرای صـحیح مـدیریت دانـش اسـت”. بنـابراین در سـازمانهـای هـزاره سـوم اجـرای مـدیریت دانـش ضـروری بـوده و موسسـات باید با برنامهریزی برای اجرای آن اقـدام کننـد. موفقیـت سـازمانهـا بطـور فزاینـدهای بـه ایـن موضـوع وابسـته اسـت کـه چطـور بـه طـور مـوثر سـازمان مـیتوانـد دانـش را بـین کارکنـان سـطوح مختلـف جمعآوری، ذخیره و بازیابی کند.[73]

 • 1 – Sticky Knowledge
  ١٩
  www.Prozhe.com

 • فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
  -4-1-2 سیستمهای مدیریت دانش:
  سیسـتمهـای مـدیریت دانـش1 بـه اسـتفاده از فنـاوری نـوین اطلاعـات (مثـل اینترنـت، شـبکه داخلـی، شـبکه خـارجی، فیلترهـای نـرم افـزاری، انبارهـای داده)، بـرای سـازماندهی، ارتقـاء و تسـریع مدیریت دانش درون و برون سازمانی، اشاره دارند.[20]
  سیستمهای مـدیریت دانـش، در پـی آن هسـتند کـه بـا فـراهم آوردن امکـان دسترسـی گسـترده بـه مهارت سرمایه انسـانی سـازمان، بـه آن در تطـابق بـا شـرایطی نظیـر ریـزش نیروهـا، تغییـرات سـریع و کوچک شدن اندازه سازمان، کمک کنند.
  یک سیستم مدیریت د انـش فعـال، شـش گـام را در یـک چرخـه دنبـال مـیکنـد[4] (مطـابق شـکل .(2-2 دلیـل چرخـه ماننـد بـودن سیسـتم، بهبـود پویـایی آن در طـول زمـان اسـت. در یـک سیسـتم مدیریت دانش مناسب، دانش هرگـز تمـام نمـیشـود، زیـرا بـا گذشـت زمـان، محـیط تغییـر مـیکنـد و دانش برای اینکه این تغییـرات را مـنعکس کنـد بایـد بـه روز شـود. چرخـه سیسـتم مـدیریت دانـش بـه صورت زیر، عمل میکند:
  شکل :2-2 چرخه سیستم مدیریت دانش [4]
  1 – Knowledge Management Systems (KMSs)
  ٢٠
  www.Prozhe.com
  فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
  .I خلق دانش:1 دانش هنگامی که افراد، روشهای نوین انجام کارها را دریافته یا مهارت جدیدی کسب مینمایند، خلق میشود. گاهی اوقات دانش خارجی، وارد سازمان میشود.
  .II کسب دانش:2 دانش جدید باید ارزشمند تلقی شود و به صورتی معقول، ارائه گردد.
  .III پالایش دانش: دانش جدید، باید با شرایط، تطبیق داده شود و بدین ترتیب کاربردی گردد. اینجاست که بینشهای انسان (قابلیتهای ضمنی) باید در راستای حقایق عینی، به کار گرفته شوند.
  .IV ذخیره دانش: سپس دانش مفید باید به شکلی منطقی در یک مخزن دانش، به گونه ای ذخیره شود که دیگران نیز در سازمان بتوانند به آن، دسترسی داشته باشند.
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.