دانلود پایان نامه سیر تحول رویکرد مسئولیت اجتماعی در سازمان ها و کشورهای توسعه یافته

دانلود پایان نامه
 • منافع شخصی
  منافع کارکنان
  منافع شخصی
  منافع کارکنان و افراد
  ذینفع
  منافع جامعه
  حساب پس دهی مدیریت تنها نسبت به مالکان است
  حساب پسدهی مدیریت نسبت به مالکان، کارکنان و افراد ذینفع (مشتریان و عرضه کنندگان و…) است
  حساب پس دهی مدیریت نسبت
  به مالکان،کارکنان،افراد ذینفع
  و خود جامعه است
  فناوری اهمیت زیاد دارد
  فناوری مهم است اما افراد هم مهم هستند
  مردم مهمتر از فناوری هستند

 • دولتی خوب است که حداقل دخالت را داشته باشد
  دولت یک عنصر نامطلوب ولی ضروری است
  دولت و بنگاههای اقتصادی باید برای حل مشکلات اجتماعی با هم همکاری کنند
  محیط سرنوشت مردم را کنترل میکند
  مردم می توانند محیط را کنترل کنند و تغییر دهند
  ما باید محیط را حفظ کنیم تا کیفیت زندگی بهتری داشته باشیم
  جدول 2-1: سیر تحول رویکرد مسئولیت اجتماعی در سازمان ها (الوانی و قاسمی، 1377، 29)
  2- 4- 2- مسئولیت اجتماعی و مدیریت سبز
  مسئولیت اجتماعی و مدیریت سبز دو مقوله عمده و مرتبط به هم هستند که مورد توجه اندیشمندان و دستاندرکاران مدیریت قرار گرفتهاند و دیدگاههای گوناگونی در رابطه با مسئولیت اجتماعی، پاسخگویی اجتماعی، تعهد اجتماعی و سبز شدن مدیریت (که یک نوع مسئولیت اجتماعی است)، ابراز شده است. لذا نواندیشان مدیریت معتقدند سازمانها باید به رفاه اجتماعی به معنای گسترده آن توجه داشته باشند و آثار تصمیمات مدیریت بر محیط و ذینفعان که در واقع به مدیریت سبز موسوم است، باید به حداقل تقلیل یابد (صالحی امیری، 13912، 33-34).
  2- 4- 3- سبز شدن مدیریت
  تا دهه 1960، تنها تعداد محدودی از افراد و سازمان ها به نتایج تصمیمات و اقداماتشان و تأثیر سوء آنها بر جامعه و محیط توجه می کردند. با وجود اینکه بعضی از گروه ها نظیر باشگاه سیرا و سایر گروه های فعال محیطی که به حفظ زمین و منابع طبیعی توجه داشتند، در همه جا برای حفظ محیط تلاش می کردند؛ لکن اصولاً فعالیتها در این زمینه محدود بود. تعدادی از مسائل بسیار بد و بلایای طبیعی (نظیر حوادث انرژی هستهای تری میل (ایلند و چرنوبیل)، به روحیه حفظ محیط طبیعی در میان افراد و گروهها و سازمانها دامن زد. مدیران بطور روزافزون به پاسخگویی مسائلی درباره تأثیر سازمان بر محیط طبیعی پرداختند. این تشخیص ارتباط نزدیک بین تصمیمات و اقدامات سازمان و تأثیرش بر محیط طبیعی به مدیریت سبز مرسوم است. حال باید ملاحظه کرد که مدیران ممکن است در جهت سبز شدن مدیریت با چه مسائل سبزی مواجه شوند (صالحی امیری ، 13912، 56-57).
  2- 4- 4- مسائل محیطی جهانی
  همچنان که مدیران بیشتر و بیشتر در حفظ محیط طبیعی درگیر میشوند، باید با مسئله سبز شدن محیط سر وکار داشته باشند و آن تشخیص مسائل اساسی محیطی و چگونگی بیشتر آنها است. فهرست مسائل محیطی جهانی طولانی است. بعضی از این مسائل که جدیتر هستند، عبارتند از کمبود منابع طبیعی، گرم شدن کره زمین، آلودگی هوا، آب و خاک، حوادث صنعتی و فضولات سمی. چگونه این مسائل بوجود می آیند؟ بسیاری از اتهامات طی نیم قرن گذشته میتواند بر فعالیتهای صنعتی کشورهای توسعه یافته منتسب باشد. گزارشهای متعددی نشان دادهاند که جوامع صنعتی، 75 درصد از منابع انرژی جهان را مصرف میکنند و بسیاری از ضایعات مصرف کنندگان، سموم و اتلافهای صنعتی مربوط به آنها است. تصویر آینده چنین است که هرچه جمعیت جهان افزایش یابد و کشورها گرایش به بازار داشته باشند و صنعتی شوند، انتظار میرود که مسائل محیطی حادتر و حادتر شوند. اما بسیاری از سازمانها در اطراف جهان (کوچک یا بزرگ) مسئولیت اجتماعی خودشان را برای حفظ محیط زیست نشان دادهاند. بهمنظور بهبود مسائل جهانی محیطی، سازمانها چه نقشی میتوانند ایفا کنند؟ به عبارت دیگر به چه ترتیب مدیریت سبز میتواند تحقق یابد (صالحی امیری ، 13912، 57-58)
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.