دانلود پایان نامه سازمانهای یادگیرنده و سازمان یادگیرنده

دانلود پایان نامه
 • ٣۶
  www.Prozhe.com
  فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
  (7 توسعه استراتژی برای خلاقیت: مدیریت سمت و سوی استراتژی خلاقیت را مورد بررسی قرار میدهد که خلاقیت سازمانی را تسهیل میبخشد.[21] (8 موضع استراتژی برای خلاقیت: مدیریت اجرای کارا و موثر استراتژیهای متناظر در خلاقیت سازمانی را مورد توجه قرار میدهد.[107]

 • (9 مکانیزمی برای مدیریت منابع: مدیریت جمعآوری منابعی را مورد توجه قرار میدهد که خلاقیت سازمانی را تسهیل میبخشد.[100] (10 مکانیزمی برای تصدیق و تعیین حد تغییرات مجاز برای خلاقیت: مدیریت یک سیستم تصدیق و
  پاداش دادن را همراه با دامنه تغییرات مجاز برای ابهام، خطا و تعارض در ارتباط با خلاقیت سازمانی مورد بررسی قرار میدهد.[86] (11 مکانیزمی برای توسعه مستمر: مدیریت مکانیزمهای توسعه و بازبینی برای پروژههای پیشین و
  پروژههای جاری را که در خلاقیت سازمانی تاثیرگذار است، مورد بررسی قرار میدهد.[34] (12 توسعه دانش داخلی: مدیریت توسعه و اکتشاف دانش تولید شده داخلی را برای خلاقیت سازمانی مورد توجه قرار میدهد.[34]
  (13 تبادل و کشف دانش خارجی: مدیریت اطلاعات خارجی تاثیرگذار بر خلاقیت سازمانی مرتبط با رقابت، بازار، اکتشاف و نقل و انتقال تکنولوژی را مورد توجه قرار میدهد.[69] (14 یادگیری سازمانی: مدیریت مکانیزمهای یادگیری و تحصیل را در ارتباط با خلاقیت سازمانی مورد بررسی قرار میدهد.[46]
  (15 استفاده و نقل و انتقال دانش: مدیریت مکانیزم انتقال و استفاده از دانش را در خلاقیت سازمانی بررسی میکند.[82] (16 جمعآوری دانش: مدیریت مکانیزم ذخیرهسازی دانش را در حین جریان اطلاعات و تکنولوژی و
  تاثیر آن بر خلاقیت سازمانی مورد توجه قرار میدهد.[34]
  ٣٧
  www.Prozhe.com
  فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
  -3-2 بخش سوم: یادگیری سازمانی
  اغلب در هر محیط فرض میشود که افراد پیش از آنکه به شغلی گمارده شوند، لازم است آموزش بینند و یا در حین انجام وظائف شغلی، در دورههای آموزشی شرکت جویند. یادگیری یک فرایند مادامالعمر است که تمامی کارکنان باید آن را به آغوش باز بپذیرند. در سازمانها، برای مشارکت افراد و یا کارکنان به صورت جمعی در بهبود و موفقیت سازمان، تمایل زیادی به مفهوم سازمان یادگیرنده به وجود آمده است.[8]
  با توسعه دانش، فناوری و گسترش حیطههای کسب و کار (از جمله سازمانهای مجازی یا سازمانهای تحت شبکه) بنگاههای اقتصادی گسترش یافته و به محیطی رقابتی و پر از چالش تبدیل گردیده است. در چنین محیطی طبیعی است که امتیازهای رقابتی در جریان یادگیری و آموزش در سطح کارکنان و سازمان مطرح شود. سازمانها به جای رفتارها و حرکتهای سنتی خود که در بهترین شکل آن، دربرگیرنده آموزش نیز بود، تبدیل به سازمانی می شوند که که همواره در پی یادگیری هستند و کوشش خود را در جهت یادگیری به عنوان یک امتیاز رقابتی به کار میبرند. در دنیای امروز سازمانها باید سریعتر یاد گرفته و به سرعت خود را با تغییرات محیطی انطباق دهند که در غیر این صورت، به سادگی دوام و بقا نخوهند یافت. در هر دورهای، گونههای مسلط اما در حال افول (از قبیل سازمانهای غیر یادگیرنده) و گونههای نوظهور و انعطافپذیر (مانند سازمانهای یادگیرنده) در کنار هم زندگی میکنند؛ اما پیش بینی میشود که در سالهای آتی، تنها سازمانهای یادگیرنده بقا خواهند داشت. شرکتهایی که سازمان یادگیرنده نباشند به زودی از بین خواهند رفت، برای اینکه قادر به انطباق با محیط متغیر پیرامون خود نیستند.
  لازم به ذکر است که یادگیری سازمانی ارتباط نزدیکی با خلاقیت سازمانی دارد. در مقالهای که در سال 2002 توسط کالانتون و همکارانش ارائه شد، نتیجه آن بدین صورت بود که سطح بالاتری از یادگیری باعث ایجاد درجه بیشتری از خلاقیت در مدیران و بنگاههای تحقیق و توسعه1 آمریکایی می شود.[31] همچنین در مقاله سال 2006 ویرواردنا و همکارانش، نتیجه حاصل شد که یادگیری بیشتر باعث نوآوری سازمانی بیشتری می شود.[101]
  1 – Research and Development (R & D)
  ٣٨
  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.