دانلود پایان نامه ساختار سلسله مراتبی و عوامل کلیدی موفقیت

دانلود پایان نامه
 • ٣۴
  www.Prozhe.com
  فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
  بکارگیری در کارشان منتقل میکنند. از این رو تولید و بهرهگیری از ایدههای تازه این امکان را به سازمان میدهد که بتواند با شرایط متغیر بازار منطبق شده، به تهدیدها و فرصت ها پاسخ به موقع داده و رشد و توسعه یابد. خلاقیت نه تنها از طریق توسعه محصولات و فرآیندها، سهم بازار موجود را توسعه میدهد بلکه باعث ایجاد بازارهای جدید و شکلدهی به محیط میشود. با وجود اینکه تغییر و تحولات فزاینده محیطی، سازمانها را در برابر دو راه خلاق بودن و یا از بین رفتن قرار داده، اما سازمانها غالبا خلاقیت کارکنان خود را سرکوب میکنند تا این که زمینههای ظهور و بروز و ارتقای آن را فراهم نمایند. در حقیقت، سرکوبی خلاقیت در سازمانها به قدری رایج است که کمتر مورد سوال قرار میگیرد. اما مدیران عمدتا نادانسته خلاقیت را سرکوب میکنند، و زمانی که خلاقیت سرکوب شود سازمان یک ابزار رقابتی قدرتمند یعنی تولید و بهره گیری از ایده های تازه را از دست خواهد داد. در واقع مدیران درک درستی از مفهوم خلاقیت و عوامل موثر بر آن نداشته و بیشتر افراد نمیدانند که چگونه میتوانند خلاقیت خود را افزایش دهند.
  تبدیل شدن به یک سازمان خلاق وسیلهای جهت رقابتی شدن در محیط تجاری پویا و تغییر پذیر امروز شده است.[42] ترکیبی از ایدههای خلاق و مدیریت نوآوری سازمانی، کلید اصلی جهت باقی ماندن در حالت نوآوری سازمانی رقابتی در دراز مدت میباشد.[18] به علت نقش حیاتی مدیریت نوآوری در خلاقیت سازمانی، تحقیقات بسیاری مباحث مدیریت نوآوری
  سازمانی را مورد توجه قرار دادهاند.[53] اگر چه مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شده است اما بسیاری از سازمانها در مدیریت خلاقیت سازمانی با شکست مواجه شدهاند و هنوز هم از عدم توانایی در باقی ماندن در حالت خلاقیت درازمدت رنج میبرند.[36] دلیل اصلی این است که تحقیقات نوآوری سازمانی در یک مسیر غیر قطعی و بیثبات انجام شده و به وسیله سطوح توصیفی کمی مورد بررسی قرار گرفته است.[18] در نتیجه سازمانها در گرفتن ایدهها در یک دید جامع شکست خورده، بنابراین در انتقال آن در کاربرد عملی ناتوان میباشند.
  خلاقیت سازمانی را میتوان به این صورت تعریف کرد: خلاقیت سازمانی به عنوان توسعه یا پذیرش یک ایده یا رفتار در کارهای تجاری بوده که برای کل سازمان جدید میباشد. خلاقیت سازمانی واقعیت ساختن تکنولوژی یا کارهای مدیریتی جدید در ارتباط با محصولات یا فرایندهای جدید میباشد.[88]
  ٣۵
  www.Prozhe.com
  فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
  مدیریت خلاقیت سازمانی1 را میتوان به عنوان یک روش مدیریتی تعریف کرد که یک سازمان را برای خلاقیت، دلگرم کردن و آسانسازی گسترش ایدههای خلاق با یک حرکت آنی و اساسی آماده میسازد.[88]
  -8-2-2 عوامل کلیدی موفقیت خلاقیت سازمانی:
  مطلب مشابه :  دانلود مقاله با موضوع تسهیل خلاقیت و نوآوری در سازمان و توسعه منابع انسانی

 • عوامل کلیدی موفقیت مدیریت خلاقیت سازمانی، عوامل عملیاتی ضروری میباشند که منجر به اجرای موفقیتآمیز یک سیستم مدیریت خلاقیت سازمانی میشوند. با توجه به تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است [88] عوامل زیر را میتوان به عنوان عوامل کلیدی موفقیت خلاقیت سازمانی در نظر گرفت:
  (1 فرهنگ خلاقیت: مدیریت مجموعه گستردهای از ارزشهای پذیرفته شده، هنجارها و رفتارها درباره خلاقیت سازمانی را مورد توجه قرار میدهد.[107] (2 فرهنگ همکاری با دیگران: مدیریت بخشهای دیگری از فرهنگ سازمانی را مورد توجه قرار
  میدهد که شامل ارزشها، هنجارها و رفتارهای پذیرفته شده در داخل سازمان میباشد که خلاقیت سازمانی را تسهیل میکند.[68] (3 پیچیدگی ساختاری: مدیریت الگوهایی از ساختار را مورد توجه قرار میدهد که یک سازمان
  بکار میگیرد تا اجرای خلاقیت سازمانی را تسهیل بخشد.[60] (4 فاصله بین قدرتها در سازمان: مدیریت توزیع و رسمیسازی قدرت تحت ساختار سلسله مراتبی را مورد توجه قرار میدهد.[72]
  (5 تعهد و رهبری مدیریت: مدیریت خصوصیات، تواناییها و رفتارهای مدیریتی که مدیریت خلاقیت را هدایت میکند مورد بررسی قرار میدهد.[74] (6 قابلیت و رفتار کارکنان: مدیریت عناصر ضروری برای کارکنان را از لحاظ خصائص، تواناییها،
  رفتارها، تعهد و رضایت شغلی را مورد توجه قرار داده که نتیجه آن در خلاقیت سازمانی مشخص میگردد.[93]
  1 – Organizational Innovation Management (OIM)
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.