دانلود پایان نامه رویکرد بازاریابی اجتماعی و تعریف بازاریابی سبز

دانلود پایان نامه
 • مشکل از خود کسب و کارهاست.کسب و کارها عموماً دشمن محیط زیست هستند.
  کسب و کارها به عنوان بخشی از راه حل دیده می شوند که باید مشارکت بیشتری نمایند.
  نگرش نسبت به رشد
  تمایل به عدم رشد
  تمایل به رشد پایدار
  نوع نگاه به تعامل محیط/کسب و کار
  تمرکز بر اثرات منفی فعالیت های کسب وکار روی محیط
  تمرکز بر روابط متقابل کسب و کارها، جامعه و محیط
  جدول 2-2: ارزیابی نگرههای زیست محیطی (سعادت و همکاران، 1386).
  2- 5- 2- بازاریابی یا پایداری
  بازاریابی سبز با عنوان “بازاریابی پایداری” هم شناخته شده است. فرض عمومی این است که بازاریابی و پایداری مقابل هم قرار میگیرند. بازاریابی دربارهی فروش بیشتر است وپایداری دربارهی مصرف کمتر. یکی تحت عنوان اصول تحریک مصرف شناخته میشود و دیگری “توانایی همهی افراد در سراسر جهان در ارضای نیازهای اساسیشان و لذت بردن از کیفیت زندگی بهتر بدون تهدید کیفیت زندگی نسلهای آینده را دنبال می کند.
  دو دیدگاه متقابل در مورد بازاریابی وجود دارد:
  دیدگاه اول، بازاریابی را تشویق افراد به خرید چیزهایی که احتیاج ندارند، تعریف میکند. این دیدگاه که به فراوانی هم بیان شده است، بازاریابی را فعالیتهای تجاری ارائهی کالاها و خدمات، به روشهایی که آنها را مطلوب میکند و کمتر خیرخواهانه است، معرفی میکند. براون (1995) به صورت بسیار انتقادی دیدگاه عموم نسبت به بازاریابی را مطرح میکند؛ وی آن را به عنوان “تقلب، غیر اخلاقی و ذاتاً ناخوشایند” تعریف میکند. بسیاری از منتقدان آن را به عنوان ترویج مادی گرایی، ترغیب افراد به کار طولانی مدت و موجب بدهیهای قابل ملاحظه میدانند و بازاریابان را به عنوان نمایندگان تخریب و فساد تجارت مینامند.
  دومین دیدگاه، نقطه نظر دانشگاهیان را نشان میدهد که بازاریابی را به عنوان فلسفهی بنیادی تجارت تعریف میکند؛ بنیادی که ایجاد مشتری میکند و نیازهای آنها را برآورده میسازد. در این دیدگاه، بازاریابی بعنوان یک فرایند اجتماعی و مدیریتی تعریف میشود که بوسیلهی آن افراد و گروهها از طریق تولید و مبادلهی کالا با یکدیگر، برای تأمین نیازها و خواستههای خود اقدام میکنند.
  مفهوم پایداری از دههی 1970 وارد ادبیات زیست محیطی شد. به نظر میرسد بعد از آن به عنوان هدفی مطلوب در بیشتر حوزههای فعالیت بشری دیده شده است.
  یکی از اولین تعاریف در مورد پایدای اکولوژیکی را مامفورد (1997) به این صورت بیان کرده است:
  “برآوردن نیازهای انسانی بدون به خطر انداختن سلامت اکوسیستمها.”
  اریکسون (2007) پایداری را به این شکل تعریف کرده است: پایداری یک اصطلاح جامع برای هر چیزی است که با مسئولیت در قبال دنیایی که در آن زندگی میکنیم انجام میشود؛ یک موضوع اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی است. درباره ی مصرف متمایز و اثربخش، به معنی تسهیم منافع بین فقیر و غنی و حفاظت از جهان است، به طوری که نیازهای نسلهای آینده به خطر نیفتد (طالقانی و رحمتی، 1388).
  2- 5- 3- تعریف بازاریابی سبز
  پلونسکی بازاریابی سبز را چنین تعریف می‌کند: بازاریابی سبز یا محیطی شامل تمام فعالیتهایی است که برای ایجاد و تسهیل مبادلات به منظور ارضای نیازها و خواسته‌های بشری طراحی می‌شود به طوری که این ارضاء نیازها و خواسته‌ها با حداقل اثرات مضر و مخرب روی محیط زیست باشند. نکته مهمی که باید به آن اشاره نمود این است که در بازاریابی سبز باید اظهار شود که کمتر به محیط زیست آسیب می‌رسد نه اینکه اصلاً به محیط آسیب نمی‌رسد (Polonsky and Rosenberger, 2001).
  سالمون و استوارت بازاریابی سبز را چنین تعریف می‌کنند: یک استراتژی بازاریابی است که از طریق ایجاد مزایای قابل تشخیص محیطی بر اساس آنچه که مشتری انتظار آن را دارد از محیط حمایت می‌کند (رنجبر، 1389).
  پتی معتقد است که بازاریابی سبز فرایند مدیریت یکپارچهای است که مسئول تعیین، پیشبینی و ارضای نیازهای مشتریان و جامعه به گونهای سودآور و در عین حال پایدار میباشد (Tan and Lau, 2010).
  انجمن بازاریابی آمریکا در سال 1976 بازاریابی سبز را چنین تعریف می‌کند: مطالعه جنبه‌های مثبت و منفی بازاریابی روی آلودگی و کاهش منابع انرژی و سایر منابع. ولی باید بیان نمود که این تعریف جامع نیست و بایستی تعریف جامعتری را بیان کرد (دعایی و همکاران، 1385).
  سونتونسمی بازاریابی سبز رابه عنوان فعالیتهای شرکتهایی تعریف میکند که نسبت به محیط زیست یا مسائل سبز نگران هستند و این نگرانی خود را با ارائه کالاها و خدمات زیست محیطی برای برآوردن رضایت مصرف کنندگان و جامعه ابراز میکنند (Soonthonsmai, 2007).
  دکتر احمد روستا بازاریابی سبز را نوعی نگرش و رویکرد بازاریابی اجتماعی میداند که ارزشهای اخلاقی، اجتماعی، انسانی و محیطی را در کلیه فرایندها و ابزارها و رفتارهای بازاریابی و فروش برای ماندگاری و پایداری در کسب و کاروبازار رعایت، تقویت و حفظ میکند (روستا،1387).
  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه عوامل جمعیت شناختی و ارتباطات بازاریابی

 • همان طور که در شکل 2-2 مشاهده میشود، تفاوتهای زیادی میان بازاریابی سنتی و سبز وجود دارد:
  بازاریابی سبز
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.