دانلود پایان نامه روش آلفای کرونباخ و سازمانهای دولتی

دانلود پایان نامه
 • -2-10-1 تحقیقات میدانی:
  به منظور جمعآوری اطلاعات مورد نظر و سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه استفاده شده است. همچنین جهت تکمیل اطلاعات لازم، از ابزار مصاحبه با افراد متخصص در زمینه تحقیق نیز، استفاده میشود.
  پرسشنامه مذکور مشتمل بر دو بخش است:
  الف) نامه همراه: در این قسمت هدف اصلی از انجام این پژوهش بیان شده و هدف از گردآوری دادهها به وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده در ارائه دادههای مورد نیاز و همچنین واژهنامه و اهداف پرسشنامه تشریح شده است.
  ب ) سوالهای پرسشنامه: سوالات پرسشنامه شامل دو بخش است. بخش اول شامل اطلاعات مربوط به پاسخ دهنده و بخش دوم شامل سوالات اصلی تحقیق است.
  اگر وسیله جمعآوری اطلاعات از صفت جامعیت و مانعیت برخوردار نباشد و یا به عبارتی نتواند، همه آنچه را که مدنظر است به درستی اندازه گیری نماید و یا نتواند مانع شود تا آنچه را که نمی خواهیم بسنجیم در یافته ها دخالت نماید، نتایج حاصله دور از واقعیت خواهد بود. به لحاظ پیشگیری از این امر، باید ابتدا اعتبار علمی پرسشنامه محقق گردد .در این پژوهش برای افزایش روایی محتوایی پرسشنامه از ابزارهای ذیل استفاده شده است.
  -1 بررسی و مطالعه پرسشنامهها و سؤالهایی که در تحقیقات مشابه مورد استفاده قرار گرفتهاند. -2 مطالعه مقالات و کتب متعدد در رابطه با موضوع مدیریت دانش، خلاقیت سازمانی، یادگیری
  سازمانی و کلیه مسایل مرتبط با آن.
  -3 جویا شدن نظر خبرگان و افراد صاحب نظر و اخذ راهنمایی از آنان در رابطه با شاخصهای تحقیق
  ١٠
  www.Prozhe.com
  فصل اول: کلیات پژوهش
  در این تحقیق روش آلفای کرونباخ جهت تعیین روایی پرسشنامه نیز مورد استفاده قرار گرفته است. آلفای کرونباخ یک ضریب است که میزان همبستگی مثبت اعضای یک مجموعه را با هم منعکس میکند. آلفای کرونباخ برحسب میانگین داخلی میان پرسشهایی که یک مفهوم را میسنجد محاسبه میشود و هر قدر آلفای کرونباخ به عدد یک نزدیکتر باشد اعتبار سازگاری درونی بیشتر است.
  مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوع عوامل شناسایی شده مؤثر بر نوآوری تدریجی و بنیادی و عوامل موثر بر نوآوری

 • -11-1 جامعه آماری:
  این تحقیق جهت استفاده در سازمانها و شرکتهای دولتی در ایران انجام میگیرد ، از آنجایی که جمعآوری اطلاعات از کلیه سازمانهای دولتی امری بسیار مشکل میباشد، لذا از سازمانها و شرکتهای زیر مجموعه وزارت راه و ترابری جهت جمعآوری اطلاعات استفاده میشود.(شرکت فرودگاههای کشور)
  روش نمونه گیری در این پایان نامه بصورت نمونه گیری مرحلهای1 است که شکل گسترش یافته نمونهگیری خوشهای میباشد. در این روش عناصر نمونه اصلی طی چند مرحله انتخاب میشوند (یعنی انتخاب نمونه از نمونه دیگر). بدین صورت که ابتدا چند سازمان از سازمانهای زیرمجموعه وزارت راه
  ترابری انتخاب میشوند، سپس از بین آن سازمانها، چند واحد که ارتباط بیشتری با موضوع پایان نامه دارند، انتخاب شده و از بین واحدهای سازمانی، اطلاعات مورد نظر جمعآوری میشود.
  در این پایان نامه فرضیههای تحقیق از طریق آزمون آماری متناسب با سئوالات پرسشنامهها مورد بررسی
  تجزیه و تحلیل قرار میگیرند. لازم به ذکر است که تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری این تحقیق بوسیله نرم افزارهای SPSS و LISREL انجام میگیرد.
  این نوشته در آموزشی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.