دانلود پایان نامه روانشناسی درباره اختلال یادگیری

دانلود پایان نامه

بوجود آید.
در تحقیقی که به بررسی نارساییهای پردازش حسی در کودکان مبتلا به اختلال یادگیری پرداخت، نتایج نشان داد که تفاوت آماری معنیداری بین میانگین نمرات گروه ها در مولفه های حساسیت لمسی، احساس خواهی، فیلتر کردن اطلاعات شنیداری، حساسیت دیداری/شنیداری و همچنین نمره کلی نیمرخ حسی وجود دارد، ولی در مولفه های حساسیت بویایی/چشایی، میزان انرژی و حساسیت به حرکت تفاوت معناداری بین گروه ها یافت نشد، این نتایج مبین وجود نارساییهایی در پردازش اطلاعات لمسی، پردازش دیداری/شنیداری، احساس خواهی و توانایی فیلتر کردن اطلاعات شنیداری در کودکان مبتلا به اختلال یادگیری است (بشرپور، عیسی زادگان و احمدیان، 1391). در همین ارتباط، جرجیو، پاپادوپلوس، زارونا و پاریلا (2012) در بررسی وابستگی نقائص پردازش بینایی و شنوایی به نارساخوانی رشدی دریافتند که کودکان مبتلا به نارساخوانی، نقص پردازش شنوایی را تجربه نمیکنند اما حدود نیمی از آنها نقص پردازش بینایی دارند. در پژوهشی دیگر که با عنوان دو نقص پردازش حرکت بینایی در نارساخوانی رشدی در ارتباط با اختلالات مختلف مهارت خواندن انجام گرفت و زمینه غنیتری را برای اکتشاف چنین مکانیسمی به صورت جامعتر و دقیقتر برای مشخص کردن ارتباط بین نقص پردازش حرکت و نقص زیر مهارتهای خواندن بوجود آورد، نتایج آن نشان دادند که در واقع دو نقص پردازش حرکت مشخص در نارساخوانی رشدی وجود دارد (ویلمر، ریچاردسون، چن و استین، 2004). اما برخلاف آن در پژوهشی دیگر که سلطانی، سیما شیرازی، مرادی و لوریزاده در سال 1386 به بررسی و مقایسه مهارتهای ادراک بینایی در کودکان نارساخوان رشدی و عادی پرداختند، نتایج این پژوهش نشان داد که مهارتهای ادراک بینایی کودکان نارساخوان در مقایسه با کودکان عادی تفاوت معناداری ندارد. این یافتهها با نظریههایی همسو میباشند که علت نارساخوانی رشدی را در نقائص بینایی به تنهایی جستجو نمیکنند و علتهای دیگری را برای توجیه این اختلال ضروری میدانند. در پژوهشی دیگر که با هدف بررسی رابطه بین حرکت کلی، پردازش کلی شکل، تمرین و پردازش شناختی و دیداری در بزرگسالان مبتلا به نارساخوانی صورت گرفت نتایج نشان داد که در مقایسه با گروه کنترل و بدون در نظر گرفتن اثر تمرین، گروه نارساخوان حساسیت کمتری به حرکت کلی دارند. در این مطالعه همچنین دقت کمتری در سنجههای مربوط به پردازش دیداری و زبانی در افراد نارساخوان مشاهده گردید (کانلون، ساندرز و رایت؛ 2009).
مطالعه شیوع و علل اختلالات یادگیری در دانشآموزان ابتدایی استان اردبیل نشان داد که 13 درصد دانشآموزان پایه های سوم، چهارم و پنجم ابتدایی مدارس شهری استان اردبیل مبتلا به نارساییهای ویژه یادگیری هستند و از عوامل مرتبط با این نارساییها میتوان به مشکلات یادآوری، استفاده کمتر از تکرار و تمرین، ضعف در حافظه بینایی، کنترل ذهنی ضعیف، ضعف در تشخیص شنیداری اشاره کرد (نریمانی و رجبی، 1384). در همین رابطه، علیزاده (1373) در پژوهشی به مقایسه حافظه بینایی در کودکان نارساخوان و کودکان عادی پرداخت، نتایج نشان داد که حافظه بینایی کودکان نارساخوان به طور معناداری از حافظه بینایی کودکان عادی کمتر است. اما بین حافظه بینایی پسران و دختران نارساخوان و نیز پسران و دختران عادی تفاوت معناداری وجود ندارد.
در پژوهشی دیگر که به مقایسه ویژگیهای روانشناختی دانشآموزان نارسانویس و عادی پایه سوم ابتدایی پرداخت نتایج حاصل از آزمونهای آماری نشان داد که: 1) دانشآموزان گروه های نارسانویس و عادی در ویژگیهای روانشناختی اضطراب-افسردگی، ناسازگاری اجتماعی، کمبود توجه، تفاوت معناداری دارند، اما در ویژگیهایی نظیر پرخاشگری-بیش فعالی و رفتارهای ضد اجتماعی تفاوتها معنیدار نبود. 2) تفاوتهای بین گروه های نارسانویس و عادی در متغیرهای روانشناختی مربوط به حافظه دیداری، شنیداری و همچنین حساسیت شنیداری معنیدار بود (رضایی و سیف نراقی، 1385). در همین ارتباط، عابدی، ملکپور، مولوی، عریضی و امیری (1387) در پژوهشی به مقایسه کارکردهای اجرایی و توجه در کودکان پیشدبستانی دچار اختلالات یادگیری عصب روانشناختی/تحولی و کودکان عادی پرداختند، نتایج نشان داد که کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری عصب روانشناختی/تحولی پیش از دبستان در کارکردهای اجرایی و توجه دارای نواقص جدی هستند.
در تحقیقی که امیریانی، طاهایی و کمالی (1389) به مقایسه توجه شنیداری در دانشآموزان9-7 ساله مبتلا به اختلال یادگیری و عادی پرداختند، نتایج حاصل نشان داد که در کودکان مبتلا به اختلال یادگیری توجه شنیداری تقسیم شده به دلیل عدم رشد کامل سیستم شنوایی مرکزی و یا اختلال شنوایی مرکزی متأثر میگردد.
2-8-2- پردازش اطلاعات در افراد با نیازهای ویژه
ویلر، برنشتاین، بیلینگر و وبر (2002) در بررسی پردازش اطلاعات در کودکان بیشفعال و کودکان با نارساخوانی دریافتند که کودکان بیشفعال در کار جستجوی دیداری متفاوت از کسانی بودند که بیشفعال نبودند، اما در کار پردازش شنیداری این یافته تایید نشد، عکس این قضیه در مورد کودکان با اختلال خواندن صادق بود. همچنین کودکان بیشفعال در پردازش اطلاعات یا بیتوجهی در سطح کلی ضعیف نیستند اما سرعت پردازش دیداری کند نشان دادند. در پژوهشی دیگر که به بررسی حافظه کاری کودکان مبتلا به اختلال بیشفعالی/نقص توجه و مقایسه آن با کودکان عادی پرداخت، نتایج نشان داد که کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیشفعالی در آزمون حافظه دیداری و آزمون فراخوانی داستان عملکرد ضعیفتری از کودکان عادی دارند؛ به علاوه سرعت پردازش اطلاعات دیداری در این کودکان کندتر از کودکان عادی است (علیرضایی مطلق، مرادی و فرزاد، 1386).
در پژوهشی که به بررسی و مقایسه سرعت پردازش اطلاعات شنیداری در نوجوانان نابینا و بینا پرداخت، نتایج نشان داد که عملکرد نوجوانان نابینا در سرعت پردازش اطلاعات شنیداری نسبت به نوجوانان بینا بهتر است و هر چه سرعت ارائه محرکها بیشتر باشد این تفاوت معنادارتر است (شریف درآمدی و مالمیر، 1390).
مقایسه مهارتهای پردازش اطلاعات متوالی و فضایی دانشآموزان پسر ناشنوا پیش از زبان آموزی و دانشآموزان شنوای 6 تا 12 ساله شهر مشهد نشان داد که آزمودنیهای ناشنوا در تکلیفی که مستلزم پردازش متوالی بود همانند کودکان عادی عمل نمودند و در تکلیفی که مستلزم پردازش فضایی بود، عملکرد بهتری نسبت به کودکان عادی نشان دادند (درستکار، 1375).
2-9- نتیجهگیری از تحقیقات پیشین
به طور کلی نتایج تحقیقات متعدد خاطر نشان کرده است که نقائصی در حیطه های پردازش اطلاعات کودکان اختلال یادگیری و سایر کودکان با نیازهای ویژه وجود دارد، بنابراین وجود یک ابزار جامع و دقیق برای شناسایی و تشخیص نقائص و مشکلات این حیطهها در جهت تدوین برنامه متناسب و حمایتهای ویژه ضروری میباشد، این شناخت تنها از طریق یک بررسی جامع و دقیق یعنی ارزیابی پردازش شناختی میسر است.
فصل سوم
روش تحقیق
3-1- مقدمه
در فصل سوم به بررسی روش تحقیق به منظور تعمیم پذیری نتایج و ارتباط با تحقیقات دیگر پرداخته میشود. در این فصل به بررسی جامعه آماری، نمونه، روش نمونه گیری و ویژگیهای نمونه، ابزارهای پژوهش و پایایی و روایی آنها، طرح پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل آماری داهها پرداخته میشود.
3-2- طرح تحقیق و بیان متغیرهای تحقیق
تحقیق حاضر، تحقیق توصیفی از نوع اکتشافی میباشد و متغیرهای تحقیق شامل ابعاد مختلف سنجش پردازش شناختی میباشند.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره مقاومت در برابر تغییر و ساختارهای شناختی

3-3- جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری: شامل کلیه دانشآموزان اختلال یادگیری مقطع ابتدایی مراکز اختلالات یادگیری شهر شیراز در سال تحصیلی 93-92 میباشد.
نمونه و روش نمونه گیری: شامل 120 دانشآموز ابتدایی (38 دختر و 82 پسر) با اختلال یادگیری بود که در مراکز اختلالات یادگیری در حال بازپروری بودند و از طریق نمونهگیری هدفمند با مراجعه به مراکز اختلال یادگیری شهر شیراز در سال 1392 انتخاب شدند.
جدول (3-1) توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت
شاخص آماری
جنسیت
فراوانی
درصد
پسر
82
3/68
دختر
38
7/31
مجموع کل
120
100%
مطابق با جدول (3-1) 3/68 (82 نفر) از نمونه آماری را پسران و 7/31 (38 نفر) را نیز دختران به خود اختصاص دادهاند.
جدول (3-2) توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک مقطع تحصیلی
شاخص آماری
جنسیت
فراوانی
درصد
اول
19
8/15
دوم
40
3/33
سوم
29
2/24
چهارم
20
7/16
پنجم و ششم
12
10
مجموع کل
120
100%
مطابق با جدول (3-2) بیشترین فراوانی برای افراد مقطع دوم دبستان با 3/33% (40 نفر)، و کمترین فراوانی برای افراد مقطع پنجم و ششم با 10% (12نفر) است.
3-4- تعاریف عملیاتی متغیرها

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-4-1- پردازش شناختی
بر اساس نمرات کودکان در مقیاس پرسشنامه پردازش شناختی (CPI)(کروز، 1999)، تعیین میشود که معرف مشکلات پردازش اطلاعات در 6 حوزه پردازش بینایی، پردازش شنوایی، سرعت پردازش، توجه، پردازش متوالی/منطقی، پردازش مفهومی/انتزاعی است.
3-4-2-اختلال یادگیری
دانشآموزانی دارای اختلالات یادگیری شناخته می شوند که در مراکز اختلال یادگیری تشخیص داده شده و در حال بازپروری هستند.
3-5- ابزار پژوهش
3-5-1- پرسشنامه پردازش شناختی
پرسشنامه پردازش شناختی (CPI) که کروز در سال 1999 برای کمک به روند تشخیص افتراقی اختلال یادگیری خاص برای سنین 7 تا 19 سال تهیه نموده است مبتنی بر مرور کامل جریان عصب شناختی، اندازه گیری رسمی شناختی از 1200 دانشآموز، مصاحبه با بیش از صد والدین و دانشآموز و مشاهده مستقیم رفتار افراد با اختلال یادگیری است. مشخص شده است که این پرسشنامه میتواند پایایی افتراقی زیر گروه های خاص اختلال یادگیری و ترویج درک واضحتر اختلال یادگیری همراه با مداخلات آموزشی مناسب بدست بدهد. این پرسشنامه در یک فرآیند دو مرحلهای استاندارد شده که بیش از یک سال به طول انجامیده است. مرحله اول فرایند، شامل توزیع فرمهای نمره دهی CPI به بیش از 5000 خانواده در منطقه برون شهری مینهسوتا بود که حدودا 1000 نفر از والدین و دانشآموزان فرم نمرهدهی را تکمیل کرده و برای تحلیل اطلاعات تحویل دادند. فاز دوم، شامل ارسال یک برنامه نمرهدهی CPI روی شبکه اینترنتی بود که هر شخص با اتصال به اینترنت مجاز به شرکت در فرآیند استاندارد سازی بود که جمع آوری داده ها را از سراسر آمریکا آسان کرد. در نهایت هدف این ابزار آن بود که بتواند مکمل شیوهای استاندارد اندازه گیری و همچنین اطلاعات کمی باشد که والدین در مورد یادگیری فرزندان و مهارت شناختی و مهارتهای یادگیری آنان ارائه داده اند. مدل پردازش اطلاعات انتخاب شده برای CPIشامل 6 حوزه عمومی از پردازش شناختی است که هر کدام بر اساس نظریههای پژوهشی یادگیری و شناخت میباشند. این شش حوزه شامل پردازش بینایی (10 سوال)، پردازش شنوایی (10 سوال)، پردازش متوالی/منطقی (9 سوال)، پردازش مفهومی/انتزاعی (10 سوال)، سرعت پردازش (10 سوال) و توجه (9 سوال) میباشد. این حوزه های گسترده پردازش به دلیل حمایت قوی تاریخی و تجربی به همراه مفاهیم آموزشی مستقیم که هر یک ارائه میدهند، انتخاب شدهاند. سنجش شنوایی و بینایی قدیمیترین و گستردهترین بخشهای حوزه های تحقیق شده پردازش هستند. وقتی مفهوم اختلال یادگیری برای اولین بار مطرح شد، این دو بخش حوزه های پردازش اولیه بوند. مقیاسهای هوشی مختلف از قبیل مقیاس وکسلر، مک کارتی، آزمون ترسیم یک داستان، استنفورد-بینه و غیره به تاکید بر این حوزه های اولیه ادامه دادند. حوزه پردازش متوالی/ مفهومی که گاهی اوقات به عنوان پردازش متوالی/ همزمان یا پردازش متوالی/ جامع نامیده میشود، سنجش آن به طور مستقیم از طریق تحقیقات عصب شناختی گسترده تکامل یافته است. سرعت پردازش، یکی از حوزه های پردازش شناختی اخیرا شناسایی شده که به خوبی از طریق پژوهش پشتیبانی شده است. سرعت واقعی انتقال عصبی اندازه گیری شده و همبستگی منفی آن با برخی از انواع مشکلات یادگیری (به عنوان مثال، سرعت پردازش کم برابر است با احتمال زیاد مشکلات یادگیری) مشخص شده است. حوزه عملکرد اجرایی، با توجه به افزایش محبوبیت این ساختار شناختی در جوامع آموزشی و سلامت روانی به نسخه پنجم CPI اضافه شده است. این حوزه اشاره به توانایی کلی برای مدیریت و یا نظارت بر تمام فرآیندهای مختلف شناختی و عاطفی دارد، این شامل شروع، برنامه ریزی، سازماندهی، اجرای وظایف مختلف و همچنین توانایی کنار آمدن با تغییر و یا تنظیم پاسخهای عاطفی است. افراد با مسائل مربوط به عملکرد اجرایی اغلب نیاز به ساختار بیرونی (به عنوان مثال، لیستها، برنامهها و غیره) دارند و عموما به خوبی به افزایش ساختار و قابلیت پیشبینی در زندگی خود پاسخ میدهند. ضعف در این زمینه اغلب با اختلال نقص توجه همراه است (کروز، 1999)
هدف از هر مدل پردازش اطلاعات این است که به توضیح دلایلی برای مشکلات آموزشی تجربه شده توسط دانشآموزان بپردازد. مدل پردازش استفاده شده در CPI، نه تنها به توضیح مشکلات موجود کمک میکند بلکه هدایت خاص به همراه مداخلات، با قدرت پیشبینی مشکلات دیگر حوزههها ( آموزشی و غیر آموزشی) را که عموما به یک سبک خاص پردازش اطلاعات وابسته هستند، فراهم میکند (کروز، 1999) . CPIبه عنوان بخشی از یک ابزار ارزیابی جامع به کار گرفته میشود و تنها وسیله برای شناسایی اختلال یادگیری در نظر گرفته نشده است، اما به عنوان یکی از اجزای ارزیابی آموزشی گسترده مناسب است. ممکن است مناسبترین استفاده از CPI به عنوان یک ابزار غربالگری قبل از ارجاع برای ارائه نشانه های اولیه سبک یادگیری/ پردازش دانشآموزان برای پیگیری به وسیله ابزارهای جامعتر شناختی و تحصیلی است (کروز، 1999).
به طور کلی 6 دامنه پردازش اطلاعات به شرح زیر میباشد (کروز، 1999).
پردازش بینایی:
پردازش بینایی توانایی فهمیدن، به خاطر آوردن و کاربرد اطلاعات بصری، حتی زمانی است که انتزاعی یا پیچیده باشد. هر چیزی را میبینیم، به خصوص اگر پیچیده باشد، سریع و آسان درک میکنیم. میتوانیم چیزهایی مثل تصاویر، اشکال، حروف و غیره را در ذهن تجسم کنیم و اطلاعاتی را که دیدهایم به خاطر بیاوریم. پردازش بینایی شامل: دیدن تفاوت بین اشیاء، به خاطر سپردن اطلاعات بصری، تکمیل قسمتهای از دست رفته در تصاویر، به خاطر سپردن ویژگیهای کلی، هماهنگی بینایی- حرکتی، تجسم و تخیل و مهارتهای هنری است. دانشآموزانی با ناتوانی کلی در پردازش بینایی اغلب بیشترین مشکلات یادگیری را در زمینه های ریاضی و املاء تجربه میکنند زیرا آنها در تجسم واژهها، حروف، نمادها و غیره مشکل دارند (کروز، 1999).
مشکلات خاص در پردازش بینایی ممکن است شامل موارد زیر شود:
نوشتن، دستخط بد، املای ضعیف ( نمیتوانند کلمات را تجسم کنند)، ریاضی، خواندن، سرعت پایین، درک ضعیف، مسائل عمومی، ضعف سازماندهی/ برنامه ریزی/ پاکیزگی، مشکلاتی در بررسی مجدد وظایف برای دقت بیشتر، مشکل در یادگیری همراه با نمایش، مشکل در یادگیری با ویدئو (کروز، 1999).
پردازش شنوایی :
پردازش شنوایی شامل: توانایی کلی برای فهمیدن، به خاطر آوردن و استفاده از اطلاعات شنیداری، درک کردن گفته ها زمانی که دیگران بسیار سریع صحبت میکنند، تشخص راحت صداها حتی زمانی که دیگران در گوشی صحبت میکنند، تصور کردن صدای افراد آشنا در ذهن خود، تشخیص تفاوت بین صداها، به خاطر آوردن کلمات خاص یا اعداد، به خاطر آوردن الگوهای کلی صوتی، ترکیب بخشهایی از کلمات با هم و موسیقی. دانشآموزانی با ناتوانی کلی در پردازش شنوایی معمولا بیشترین مشکل را در خواندن عمومی، نوشتن عمومی و زبان (درک کردن، بخاطر آوردن) دارند. مشکلات خاص در پردازش شنوایی ممکن است شامل موارد زیر شود:
خواندن، بازگشایی کلمات جدید، درک مطلب، نوشتن، املاء/ مکانیسم نوشتن، ساختار جمله،

مطلب مشابه :  مقاله با موضوع آمیخته بازاریابی و گروه های خاص

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید