دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد شرکت های هواپیمایی

دانلود پایان نامه

از انقلاب به این گونه خسارات رای نمیدهند و کنوانسیون ورشو نیزکه در مورد سوانح هوایی صالح به رسیدگی است،در صورت خاصی خسارت معنوی را قابل مطالبه دانسته است.این کنوانسیون در اصلاحات بعدی آن متضرر را از مطالبه خسارت معنوی در جایی که خسارت مادی وارد نشده باشد،باز میدارد.یعنی مطالبه خسارت معنوی را منوط به ورود خسارت مادی کرده است در حالی که در آمریکا اخیرا دادگاهها حتی در جایی که خسارت مادی وارد نشده باشد متضرر را مستحق دریافت خسارت معنوی میدانند.البته بحث خسارات معنوی در همین فصل به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
ممکن است هواپیما خسارت مادی به بار نیاورد ولی به دلیل نقص فنی و یا عدم مهارت کافی خلبان در برخاستن یا نشستن هواپیما جان مسافرین از هراس به لب برسد و یا مثلا اعلام شود چرخهای هواپیما باز نمی شود و پس از مدت زیادی سرگردانی در هوا بالاخره در آخرین دقایق باز شود.در اینجا خسارت معنوی چه بسا بیشتر از خسارت مادی برای متضرراهمیت داشته باشد ولی در ایران اساسا خسارت معنوی بر طبق حقوق داخلی قابل جبران نیست و بر طبق قانون بین المللی مندرج در کنوانسیون ورشو نیز محدودیت فوق برای آن وجود دارد یعنی فقط در صورتی خسارت معنوی قابل مطالبه است که خطای سایر مسافرین و یا کارمندان خط هوایی منجر به ورود خسارت بدنی شده باشد.
با این حساب ،در حقوق بین المللی برای خسارت معنوی صرف بدون ورود خسارت بدنی وسیله جبرانی در نظر گرفته نشده است.با توجه به همین مشکلات است که برخی از کشورها از جمله آمریکا پیشنهاد خروج از کنوانسیون را مطرح کرده اند.اگر در حقوق ما جبران خسارت معنوی در عمل امکان پذیر بود شاید هواپیمای فوکر 100(که توضیحات کامل آن در فصل سوم بیان خواهد شد)در اصفهان سقوط نمی کرد زیرا به نقل از مسافرین تهران به اصفهان که در رای دادگاه نیز آمده،جان مسافرین از ترس ناشی از صداهای وحشتناک تولیدی در هواپیما به لب آمده بود و می خواستند به مرجعی شکایت کنند ولی اگر شکایت هم میکردند به جایی نمی رسیدند. .
بند دوم:مقررات راجع به فوت و صدمه جسمی در پروازهای داخلی ایران
همانطور که در تاریخچه به اجمال بیان شد در ایران با گذشت زمان، تغییراتی در خصوص قانون حاکم بر مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی صورت پذیرفته است. تا قبل از سال 1354 مقررات حاکم، مواد 516 و 517 قانون مدنی و موضوع اجاره متصدی حمل و نقل و مواد 377 تا 394 قانون تجارت موضوع قرارداد حمل و نقل بود. در موارد تعارض بین این دو قانون تجارت به عنوان قانون خاص اجرا می گردید و در موارد نقص، سکوت، اجمال و مواردی که به صراحت از شمول قانون تجارت خارج بود مواد قانون مدنی اجرا می شد.
در سال 1364 ماده واحده قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایران در پروازهای داخلی به تصویب مجلس رسید که براساس آن مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی در قبال صدمه به مسافر لوازم شخصی و کالا برابر با مسئولیت مقرر در پیمان ورشو اصلاحی در لاهه شدواخیرا با تصویب قانون جدید تعیین حدود مسئولیت شرکتهای هواپیمایی مصوب 1391 که در فصل گذشته نیز بیان شد تغییرات دیگری در مسئولیت متصدی حمل و نقل داخلی ایجاد گردید و مسئولیت متصدی در پروازهای بین المللی کما کان همان مسئولیت بر مبنای کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه می باشد و تنها واحد تعیین شده در آنها که فرانک فرانسه بود به واحد SDRصندوق بین المللی پول تغییر یافت و در خصوص پر وازهای داخلی ودر مورد میزان خسارات پرداختی به مسافرین، قانون مجازات اسلامی حاکم و در خصوص خسارت وارده به بار و اثاثیه مسافرین کما کان کنوانسیون ورشو و اصلاحیه آن حاکم است.لازم به توضیح است که قانون اخیر تا حد بسیار زیادی مطابق خواسته و نظر شورای محترم نگهبان می باشد چرا که زمان اجرای قانون قدیم مصوب 64 شورای محترم نگهبان ایراداتی را در خصوص اجرای کنوانسیون ورشو و پرداخت خسارت به مسافران مطرح نمودند و معتقد بودند که تنها دیه بر مبنای قانون مجازات اسلامی باید به مسافران یا بازماندگان آنان پرداخت شود نه خسارت بر مبنای کنوانسیون ورشو و اصلاحیه آن.که این مسئله عینا در قانون جدید منعکس شد.
الف:فوت مسافر
در پروازهای داخلی ایران بر اساس قانون موخر التصویب مسئولیت شرکتهای هواپیمایی ایران ،در صورت فوت مسافر یک دیه ی کامل بر مبنای قانون مجازات اسلامی به ورثه ی وی تعلق خواهد گرفت که بر این مبنا دیه ی پرداختی به ورثه ی زن (حادثه دیده)نصف مرد خواهد بود که این تقسیم بندی در کنوانسیون ورشو به چشم نمی خورد و پرداخت دیه بر مبنای قانون مجازات اسلامی به مراتب کمتر از میزان دیه ی پرداختی بر مبنای قانون مجازات اسلامی خواهد بود در صورتی که در پروازهای بین المللی ایران خسارت بر مبنای کنوانسیون ورشو و اصلاحیه آن پرداخت خواهد شد که این تبعیض بین مسافران ایرانی و خارجی تبعیضی بس نارواست. در زمان تصویب این قانون نمایندگانی منجمله آقای نادر قاضی پور نماینده ی مردم اومیه و آقای طباطبایی نماینده ی مردم اصفهان مخالفتهایی با این بخش لایحه ی نمودند و به نظر آنان تصویب این بخش لایحه موجب اجهاف به حقوق مسافران ایرانی و خلاف حقوق بشر خواهد بود.
ب:فوت اعضای خانواده در یک پرواز
در سوانح منجر به سقوط هواپیما ممکن است در بین مسافران، تعدادی از اعضای یک خانواده باشند که قانونا از یکدیگر ارث می برند. برای مثال، اگر در یک سانحه زن و شوهری هر دو فوت شوند، باید دید تعیین ورثه و تقسیم ارث به چه نسبتی باید صورت پذیرد. این مسأله از آن جهت حائز اهمیت است که بدانیم مطابق قانون مدنی ایران، ورثه ای که صرفا حین فوت شخص زنده باشند ارث می برند. حال زن و شوهری که در یک لحظه فوت شده اند، کدام یک از دیگری ارث می برند؟ قانون مدنی راه کار این موضوع را تا حدودی تعیین نموده است. باید دید این راه کار تا چه حد در فوت های ناشی از حمل و نقل هوایی قابل اعمال است .
ماده 873 چنین مقرر می دارد:
اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند. مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می برند.
مطابق این ماده در مرگ های ناشی از هدم (زیر آوار ساختمان رفتن) یا غرق (خفه شدن در آب) چنانچه افرادی که از یکدیگر ارث می برند.در یک سانحه کشته شوند همگی از هم ارث می برند.
با توجه به اینکه در سوانح سقوط هواپیما همگی مسافران در یک لحظه جان خود را از دست می دهند باید بتوان حکم ماده اخیر را در مورد سوانح هوایی هم اجرا نمود. به یک تفسیر می توان گفت: حکم ماده 873 حکمی استثنائی است که قابلیت تسری به موارد مشابه مثل سقوط هواپیما را ندارد. اما از منظر دیگر اگر خاص بودن این حالت به دلیل وضعیتی است که در آن وجود دارد. یعنی در هدم و غرق همه افراد در یک لحظه زیرآواری از گل و سنگ و تیرآهن و مصالح ساختمانی می روند یا در غرق همه افراد در اندک زمانی خفه می شوند، پس نباید تفاوتی میان اینها با سقوط هواپیما که در یک لحظه همه مسافران در زیرآواری از پارچه و فلز و آتش می روند قائل شد.

همچنین طی استفتاء به عمل آمده از دفتر مقام معظم رهبری سقوط هواپیما در حکم هدم بیان شده و مقررات هدم بر آن حاکم می باشد .
همچنین مطابق نظر یک حقوقدان معروف هدم اتومبیل هواپیما ، کشتی وآسانسور و هرچه اطلاق محل سکنای مشترک(هرچند به طور موقت)بر آن شود،در حکم هدم بنا است .
به بیان دیگر حکم ماده 873 قانون مدنی واجد خصوصیت خاصی نیست که نتوان آن را در موارد سوانح هوایی اعمال کرد. بیان حکم استثنائی مرگ های ناشی از غرق و هدم از دایره قاعده کلی می تواند ناشی از عدم رونق هواپیما در عرصه حمل و نقل مسافر در زمان تدوین قانون مدنی باشد. مضافا می توان گفت: موارد هدم و غرق در قانون مدنی از باب تمثیلی مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است نه حصری .
ج:صدمات و جراحات وارده به مسافر
بر مبنای قانون اخیرالتصویب راجع به حدود مسئولیت شرکتهای هواپیمایی در پروازهای داخلی در صورت صدمه ی جسمی،قانون مجازات اسلامی حاکم می باشد لذا با تعیین میزان جراحت توسط پزشکی قانونی دادگاه می تواند حسب مورد به ارش یا دیه حکم دهد اما در زمان حکومت قانون تعیین حدود مسئولیت شرکتهای هواپیمایی در پروازهای داخلی مصوب 64 ،مقررات کنوانسیون ورشو و اصلاحیه لاهه عینا در پروازهای داخلی پذیرفته شده بود،لذا در صورت خسارت جانی حسب مورد متصدی حمل و نقل،محکوم به پرداخت خسارت تا 250هزار فرانک بود اما در ایران بعد از استعلام نظر وزیر راه از شورای محترم نگهبان در خصوص میزان دیه و نظر شورای محترم نگهبان مبنی بر تعلق دیه شرعی مطابق قانون مجازات اسلامی به حادثه دیدگان و بازماندگان آنان در عمل محاکم دچار سردرگمی در صدور رای می شدند کما اینکه پرونده ای جنجالی هواپیمای فوکر ساقط شده در کوه های کرکس سالها روند دادرسی متوالی را طی نمود تا منتهی به صدور رای شد، اما با تصویب قانون جدید در خصوص خسارات و جراحات جانی صراحتا قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون حاکم تعیین شد که البته از این منظر که محاکم دچار بلاتکلیفی نبوده و توجیهی از این حیث ندارند نقطه ی مثبت به حساب می آید اما انتقادهایی به این قانون وارد است که در پیشتر پاره ای از آنان ذکر گردید.

بند سوم:خسارت وارده به وسایل شخصی مسافر
وسایل شخصی لوازمی هستند که مسافر با خود به سفر می برد. ممکن است این وسایل به شرکت تحویل و رسید دریافت شده باشد، یا اینکه مسافر آنها را با خود به داخل هواپیما ببرد. در پیمان ورشو و اصلاحیه لاهه تعریفی از دو نوع وسایل شخصی موصوف ارائه نشده است. ماده یک مقررات یاتا لوازم شخصی را چنین تعریف کرده است:
“لوازم شخصی عبارت از هر کالایی است که برای پوشیدن، استفاده کردن، راحتی یا آسایش وی در ارتباط با سفرش لازم و مناسب باشد، مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق نموده باشند”.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند یک ماده 9 مقررات یاتا، مسافر را از همراه داشتن برخی وسایل به عنوان وسایل شخصی منع نموده است. این وسایل عبارتند از:
-اشیائی که طبق تعریف ماده یک، لوازم شخصی محسوب نشوند.
-اشیائی که برای هواپیما یا اشخاص یا اموال داخل هواپیما خطرناک باشند.
-اشیائی که حمل آنها مطابق مقررات آن کشور ممنوع باشد.
-اشیائی که از نظر وزن ، حجم یا حالت برای حمل در هواپیما مناسب نباشند.
بند 5 ماده 9 شرایط یاتا، به شرکت های هواپیمایی اجازه می دهد که از حمل برخی وسایل به عنوان لوازم شخصی خودداری کنند و مقرر می دارد:
“شرکت هواپیمایی می تواند از پذیرش وسایل شکستنی، فاسد شدنی، پول، جواهرات، لوازم زینتی و مدارک مهم که مسافر برای حمل تحت عنوان وسایل شخصی به شرکت هواپیمایی می سپارد خودداری نمائید”.
برخی وسایل دیگر نیز وجود دارد که در بلیت شرکت های هواپیمایی عضو یاتا تحت عنوان اشیای خطرناک نام برده شده اند، سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) و اتحادیه شرکت های هواپیمایی (یاتا) به منظور کاهش زیان ها و خطرات این گونه محموله ها با تشکیل کمیته های تخصصی ویژه نزدیک به دو هزار نوع از این کالاها را تعیین کرده و برحسب ویژگی های آنها، اطلاعات لازم را در مورد چگونگی بسته بندی و نشانه گذاری و تدابیر لازم دیگر را در اختیار شرکت های هواپیمایی و فرستندگان کالاها قرارداده است. شرکت می تواند از پذیرش این گونه وسایل نیز تحت عنوان وسایل شخصی استنکاف ورزد. ممنوعیت حمل کالاهای خطرناک به وسیله هواپیما در بلیت مسافر بدین شرح نام برده شده اند:
گازهای فشرده اعم از یخ زده، آتش زا و سمی از قبیل: بوتان اکسیژن

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید