دانلود پایان نامه دعاوی ارزش گذاری جدید و دعاوی ضمن قرارداد

دانلود پایان نامه
 • 2-2-2 انواع دعاوی
  چهار نوع ادعا ممکن است از سوی پیمانکار مطرح گردد.
  1- دعاوی قراردادی
  2-دعاوی ضمن قرار داد

 • 3-دعاوی ارزش گذاری
  4-دعاوی مساعدتی
  این نکته دارای اهمیت است که کارفرما ممکن است برای جبران خسارت تاخیر، یا پس از رسیدگی به صورت حسابهای قطعی، به منظور تصفیه حساب با پیمانکار بدهکار، علیه پیمانکار ادعا نماید. (محمد کریمی،1389،ص33)
  2-2-2-1 دعاوی قراردادی
  دعاوی قراردادی دعاوی هستند که از ماده های صریح قرارداد نظیر مفاد مربوط به خسارت یا مخارج مستقیم تحت مادهه های معین فرم های استاندارد حادث می شود. این نوع ادعا از ساختار قرارداد برای پیش بردن دعوی و کسب نتیجه بهره می برد.
  (محمد کریمی،1389،ص33)
  2-2-2-2 دعاوی ضمن قرارداد
  دعاوی ضمن قرارداد گاهی به اشتباه دعاوی خارج از قرارداد یا دعاوی فرا قراردادی نامیده می شوند.
  در حالیکه آنها قوانین بالا دستی قرارداد هستند. دعاوی ضمن قرارداد ادعاهای خسارت به موجب تخطی از قرارداد عرفی یا مدنی و یا تخطی از برخی دیگر جنبه های قانون مانند خطای مدنی یا نقض حقوق انحصاری ثبت شده که قانونا”لازم الاجرا هستند می باشند .
  (محمد کریمی،1389،ص33)
  2-2-2-3 دعاوی ارزش گذاری جدید
  در جایی به کار میروند که قیمت توافقی برای کار انجام شده مشخص نیست و به چهار صورت به وقوع می پیوندد:
  1- جایی که کارها مطابق قرارداد انجام میشود اما هیچ توافقی برای قیمت صورت نگرفته است .
  2-جایی که کارها تحت قراردادی که به نظر معتبر می رسد انجام میشود ولی در حقیقت قرارداد از درجه اعتبار ساقط است .
  3-جایی که توافق بر روی پرداخت مبلغ نامعین ولی معقولی وجود داشته باشد .
  4-جایی که کارها در پاسخ به درخواست یکی از عوامل پروژه است اما بدون انعقاد قرارداد انجام می شود که عموما” از آن به دعاوی شبه قرار دادی یاد می شود. (محمد کریمی،1389،ص34)
  2-2-2-4 دعاوی مساعدتی
  دعاوی هستند که در آنها کارفرما تحت هیچ گونه الزام حقوقی در پذیرش آن قرار ندارد. دعاوی مساعدتی غالبا” از سوی پیمانکاران مطرح می شود اما به ندرت پذیرفته می شود مگر آنکه منافع کارفرما در آن به نحوی وجود داشته باشد. به عنوان مثال جایی که استخدام پیمانکار جدید به منظور تکمیل کارهای باقیمانده هزینه های بیشتری را نسبت به پذیرش دعاوی مساعدتی به کارفرما تحمیل مینماید. بهتر است برای جلوگیری از ورشکستگی پیمانکار اول، به پرداخت دعاوی مساعدتی مبادرت ورزد. (محمد کریمی،1389،ص35)
  2-2-3 ادعاهای متداول در قراردادها
  ادعاهای متعارفی که در قراردادها ی پیمانکاری طرح می شود، عمدتا” در یکی از محورهای محدوده ای، زمانی، هزینه ای وکیفی خواهد بود. که برای درک بهتر هر یک، نمونه ها و مثالهایی از هریک از این محور ها در زیر آمده است.(ربیعی، 1381)
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.