دانلود پایان نامه درمورد مولفه های عملکرد و مدیران و کارکنان

دانلود پایان نامه

159 5-3-3- پیشنهادات برای محقیقن بعدی

فهرست جدول ها


 • عنوان صفحه
  جدول (2-1) : یادگیری سطحی و یادگیری عمیق فیول و لیلز ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 58
  جدول(2-2): ویژگی های منابع یادگیری سازمانی ، یونگ ،1999 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59
  جدول(2-3) : محاسن و معایب روشهای مختلف ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92
  جدول (4-1):توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنس …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 121
  جدول (4 – 2 ) : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 122
  جدول(4- 3 ): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب مدرک تحصیلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 123

 • جدول(4- 4): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه کار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 124
  جدول (4- 5): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تعداد دفعات شرکت در دوره …………………………………………………………………………………………………………………….. 125
  جدول (4-6): توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به ارتباط آموزش ضمن خدمت با دانش شغلی در کارشناسان و مدیران سازمان ………………………………………………………… 126
  جدول (4-7 ): توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به ارتباط آموزش ضمن خدمت با مهارت شغلی درکارشناسان و مدیران سازمان ……………………………………………………… 130
  جدول (4-8): توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به ارتباط بین آموزش ضمن خدمت با رفتار سازمانی در کارشناسان و مدیران سازمان ………………………………………………. 135
  جدول (4-9): توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به ارتباط آموزش ضمن خدمت با کارایی در کارشناسان و مدیران سازمان …………………………………………………………….. 137
  جدول (4-10 ): نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 140
  جدول (4-11 ): نتایج آزمون دوجمله ای در خصوص ارتباط آموزش ضمن خدمت با دانش شغلی مدیران و کارکنان سازمان ………………………………………………………….. 142
  جدول (4-12 ): نتایج آزمون دوجمله ای در خصوص ارتباط آموزش ضمن خدمت با مهارت شغلی مدیران و کارکنان سازمان ………………………………………………………… 143 جدول (4- 13): نتایج آزمون دوجمله ای در خصوص ارتباط آموزش ضمن خدمت با رفتار سازمانی مدیران و کارکنان سازمان………………………………………………………… 144
  جدول (4-14 ): نتایج آزمون دوجمله ای در خصوص ارتباط آموزش ضمن خدمت با کارایی مدیران و کارکنان سازمان ………………………………………………………………… 145
  جدول (4- 15 ): نتایج آزمون دوجمله ای در خصوص ارتباط آموزش ضمن خدمت با عملکردمدیران و کارکنان سازمان ………………………………………………………………. 146
  جدول (4- 16 ): نتایج میانگین رتبه آزمون من – ویتنی جهت مقایسه نظرات مدیران و کارشناسان در خصوص ارتباط آموزش ضمن خدمت با مولفه های عملکرد پرسنل …………………………. 147
  جدول (4-17 ): نتایج تحلیلی آزمون من – ویتنی جهت مقایسه نظرات مدیران و کارشناسان در خصوص ارتباط آموزش ضمن خدمت با مولفه های عملکرد پرسنل ……………………………… 148
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.