دانلود پایان نامه درمورد مدیران و کارکنان و اطلاعات توصیفی

دانلود پایان نامه

مولفه های وابسته


 • منبع :اودیورنه ، 1970، 180-181
  1-6 روش های جمع آوری اطلاعات
  اساس کار در این تحقیق جمع آوری اطلاعات براساس شاخص های مشخص شده در مدل تحقیق است که از طریق پرسشنامه بعمل خواهد آمد و اطلاعات مورد نظر از کارشناسان و مدیران سازمان که آموزش دیده اند جمع آوری خواهد شد . مبانی نظری تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و جستجوی کامپیوتری در خصوص جدیدترین مقالات نوشته شده در زمینه تحقیق گردآوری گردید و از پرسشنامه جهت تائید و یا رد فرضیات استفاده شد.
  1-7 روش تحقیق
  روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است و از لحاظ گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است.
  1-8 قلمرو تحقیق:
  قلمرو موضوعی تحقیق آموزش و نقش آن در عملکرد مدیران و کارکنان،
  قلمرو مکانی؛ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  قلمرو زمانی آن خرداد 1390 می باشد.
  1-9 جامعه و حجم نمونه
  جامعه آماری این پژوهش 50 نفر از مدیران (در سطوح مدیران عالی، مدیران میانی و سرپرستان) و 250 نفر ازکارکنان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران می باشد.
  تعداد نمونه کلیه مدیران 50 و کارکنان 152 نفر می باشد.
  1-10 تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی

 • آموزش: تجربه ای است مبتنی بر یادگیری، که به منظور ایجاد تغییرات نسبتا ماندگار در فرد صورت می گیرد تا وی بتواند توانایی خود را برای انجام کار بهبود بخشد (شیمون، 1380، ص248).
  آموزش کارکنان: کلیه کوشش هایی است که در جهت ارتقای سطح دانش، آگاهی، مهارت های فنی، حرفه ای و شغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان به عمل می آید و آنان را آماده انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی خود می نماید (ابطحی، 1373، ص17).
  آموزش ضمن خدمت: منظور از آموزش کارکنان، کلیه تلاشها و کوششهایی است که در جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی، مهارتهای فنی ، حرفه ای و شغلی و همچنین رفتار مطلوب کارکنان یک سازمان به عمل می آید و آنها را برای انجام بهتر وظایف و مسئولیت های خویش آماده می کند (ابطحی،1383، 15)
  یادگیری: جامع ترین تعریفی که تاکنون از یادگیری ارائه شده تعریف هلیگارد و مارکوئیز است این دو روانشناس، یادگیری را بدین گونه تعریف کرده اند. یادگیری عبارتست ازفرآیند تغییرات نسبتاً پایدار در توان بالقوه ناشی از تجربه (هرگنهان،ترجمه سیف،1386)
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.