دانلود پایان نامه درمورد فرآیند ارزیابی عملکرد و مدل ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه
 • جدول (4-18): نتایج میانگین رتبه آزمون فریدمن جهت رتبه بندی مولفه های عملکرد به تفکیک مدیران و کارشناسان ……………………………………………………………………. 150
  جدول (4- 19): نتایج تحلیلی آزمون فریدمن جهت رتبه بندی مولفه های عملکرد به تفکیک مدیران و کارشناسان ………………………………………………………………………….. 152
  جدول (5-1): نتایج میانگین رتبه آزمون فریدمن جهت رتبه بندی مولفه های عملکرد به تفکیک مدیران و کارشناسان ……………………………………………………………………… 155
  فهرست نمودار ها
  عنوان صفحه
  نمودار(2-1) نیازهای آموزش و توسعه مدیریت (ابطحی، 1381، 138)………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42
  نمودار(2-2) توسعه منابع انسانی ، ولشاک , 1983 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48
  نمودار (2-3)، شبلی , 1376 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49
  نمودار (2-4) ،فرایند آموزش- گلابی، 1369، 75 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63
  نمودار (2-5) قدمهای اولیه در تهیه و تنظیم دوره های آموزشی و توسعه منابع انسانی(ابطحی،1383، 203) …………………………………………………………………………………… 64
  نمودار (2-3) هفت شاخص عملکرد مدل سینک و تاتل (مهدی کامیاب، 1387، 61) …………………………………………………………………………………………………………………. 81
  نمودار (2-4) . فرآیند ارزیابی عملکرد (دیکنزو و رابین، 1996) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90
  نمودار (2-5):رابطه بین گرایشهای ارزیابی و عملکرد و سنجش مطلق و نسبی.(صفرفضلی، طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیر در سازمانهای دولتی،دانشگاه تربیت مدرس، رساله دکتری، 1381) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92
  نمودار شماره (2-6):ارتباط ارزیابی عملکرد و توسعه منابع انسانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

 • نمودار (4-1) فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 121
  نمودار (4-2) فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 122
  نمودار (4-3) فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب مدرک تحصیلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 123
  نمودار (4-4) فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه کار …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 124
  نمودار (4-5): فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تعداد دفعات شرکت در دوره ……………………………………………………………………………………………………………………………. 125
  نمودار (4-6): فراوانی شاخص های مربوط به ارتباط آموزش ضمن خدمت با دانش شغلی در کارشناسان و مدیران سازمان …………………………………………………………….. 128
  نمودار (4-7): فراوانی شاخص های مربوط به ارتباط آموزش ضمن خدمت با مهارت شغلی در کارشناسان و مدیران سازمان (بخش اول) …………………………………………. 132
  نمودار (4-8): فراوانی شاخص های مربوط به ارتباط آموزش ضمن خدمت با مهارت شغلی در کارشناسان و مدیران سازمان (بخش دوم) ………………………………………… 133
  نمودار (4-9) فراوانی شاخصهای مربوط به ارتباط بین آموزش ضمن خدمت با رفتار سازمانی در کارشناسان و مدیران سازمان ……………………………………………………… 136
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.