دانلود پایان نامه درمورد ارزش افزوده بازار و رگرسیون چند گانه

دانلود پایان نامه

007/0
024/0

 • 583/0
  650/0
  693/3
  131/1
  884/0
  نرخ سود پرداختی سهام
  000/0
  000/0
  094/0
  176/2
  030/0
  788/5

 • 245/1
  803/0
  با توجه به نگاره شماره( 50-4) وسطح معنی داری(sig=0) مربوط به آماره فیشر (304/30 F=) که از سطح خطای 5% کمتر است؛ در نتیجه معنی داری مدل رگرسیونی برازش شده، تأئید گردیده و در مورد مقدار ثابت و ضریب B مربوط به هر متغیر،در مدل کلی نیز با توجه به سطح معنی داری(sig) تصمیم گیری شده است. از آنجا که در این خروجی، سطح معنی داری (sig) آزمون تساوی ضریب رگرسیون مربوط به متغیرهای ROS ، EVA و P/E بزرگتر از پنج درصد است؛ بنابراین فرض تساوی ضریب رگرسیون با صفر(فرض H0)، تایید می شود و باید آنها را از معادله رگرسیون خارج کرد و نشان می دهد که هیچ رابطه معنی داری بین ROS، EVA و P/Eبا MVA وجود ندارد.
  اما در مورد سایر متغیر ها فرض تساوی ضریب رگرسیون با صفر(فرض H0) رد می شود ونباید آنها را از معادله رگرسیون خارج کرد. هم خطی وضعیتی است که نشان می دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است. اگر هم خطی در یک مدل بالا باشد بدین معنی است که بین متغیر های مستقل همبستگی بالایی وجود دارد و ممکن است با وجود بالابودن r2 مدل دارای اعتبار بالایی نباشد. شاخصهای وضعیت با مقدار بیشتر از 15 نشان دهنده آن است که احتمال هم خطی بین متغیر های مستقل می باشد و مقدار بیشتر از 30 بیانگر مشکل جدی در استفاده از رگرسیون می باشد و با توجه به اینکه مقدار شاخص وضعیت مربوط به متغیر های مدل، کمتر از 15 است و نشانگر این است که :احتمال هم خطی بین متغیرهای مستقل وجود ندارد و نباید از مدل کلی حذف شوند؛ هر چقدر تولرانس کم باشد اطلاعات مربوط به متغیر ها کم بوده و مشکلاتی در استفاده از رگرسیون ایجاد می شود ؛اما همانطوریکه مشاهده می شود ، مقدار تلورانس متغیر های مدل در حد قابل قبول می باشد. در نتیجه مشکلی در استفاده از رگرسیون چند گانه پدید نمی آید.
  5-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی پنجم
  نوع صنعت بر ارتباط بین معیارهای عملکرد مالی و ارزش افزوده بازار،تأثیر گذار است.
  تجزیه و تحلیلهای آماری مربوط به هر فرضیه، به تفکیک صنعت انجام شده است و نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدیل شده؛ در صنایعی که در جامعه آماری تحقیق بیشترین اطلاعات را داشتند و همچنین فرضیه پذیرفته شده مربوطه،در نگاره شماره (51-4) آمده است:
  نگاره 51-4. یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفکیک صنعت
  صنعت
  ساخت مواد و محصولات شیمیایی
  این نوشته در آموزشی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.