دانلود پایان نامه درباره هزینه حقوق صاحبان سهام و شرکت های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه

 • علاوه بر این مک نیکولز و منگولد (1983) تاثیر گزارشگری کوتاه مدت روی تغییر پذیری بازده حول تاریخ های اعلام سالانه را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که گزارشگری کوتاه مدت بر اطلاعات گزارش های سالانه تقدم دارد. باتاسان (1997) نشان داده است که فراوانی گزارشگری بالاتر منجر به هزینه سرمایه پایین تر می شود.
  گیگلر و همر (1998) به این نتیجه رسیدند که دفعات گزارشگری الزامی کمتر، نسبت به دفعات گزارشگری الزامی بیشتر، بهتر است. کارایی اطلاعاتی قیمت های سهام با افزایش فراوانی گزارشگری مورد نیاز کاهش می یابد زیرا افشاهای اجباری می توانند حذف افشای اختیاری مدیران را بهینه کنند.
  یی (2004) حتی از این هم فراتر می رود و ادعا می کند که فراوانی گزارشگری افزایش یافته، شرکت ها را مجبور می کند که اطلاعات بیشتری نه تنها برای سرمایه گذاران، بلکه همچنین برای رقبا فراهم کنند که موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت های رقیب می شود و خود رقابت را تحت تاثیر قرار می دهد.
  سلطانی (2002)، با بررسی بیش از 5000 گزارش مالی شرکت های فرانسوی، به بررسی موضوع بهنگام بودن گزارش های مالی شرگت ها و گزارش حسابرسی آن ها پرداخت. وی به این نتیجه رسید که شرکت های فعال در بازه زمانی 1986 تا 1995 سعی در توسعه بهنگام بودن گزارش های خود داشته اند. افزون بر این، شرکت هایی که گزارش تعدیل شده حسابرسی داشته اند، با تاخیر بیشتری گزارش های مالی خود را منتشر کرده اند.
  اعتمادی و یار محمدی (1382)، به بررسی عوامل موثر بر گزارشگری میان دروه ای بموقع در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آن ها با مطالعه 40 شرکت به این نتیجه رسیدند که اندازه شرکت، سودآوی شرکت، پیچیدگی عملکرد شرکت، ترکیب سهامداران و وجود سیستم بهای تمام شده بر بهنگام بودن اطلاعات میان دوره ای بی تاثیر بوده و تنها میزان معاملات سهام در دوره میان دوره ای رابطه مستقیم آماری با سرعت گزارشگری میان دوره ای داشته است.
  دوگان و همکاران (2007)، به بررسی رابطه سودآوری، اندازه شرکت و ریسک مالی با بموقع بودن زمان گزارشگری برای شرکت های فعال در بورس بین المللی پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که شرکت های سودآور در مقابل شرکت های زیانده، علاقه بیشتری به ارائه سریعتر گزارش های مالی داشته اند. افزون بر این، اندازه شرکت، ریسک مالی و سابقه گزارشگری بموقع از دیگر عوامل موثر بر گزارشگری بموقع بودند.
  گلاستن و میلگرم (1985) نشان دادند که شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش، حاصل افزایش تعداد سرمایه گذاران آگاه، نسبت به سرمایه گذاران ناآگاه است.
  لخال (2008) به بررسی اثر اعلان سودهای فصلی بر واکنش قیمت سهام، حجم مبادلات و اثر نسبی شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش پرداخت که شاخصی برای عدم تقارن اطلاعاتی و نقدینگی بازار است، نتایج نشان داد که پس از اعلان سودهای فصلی، عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد.
  دیاموند و ورچیا (1991) به بررسی رابطه بین افشا، نقدشوندگی و هزینه سرمایه شرکت های آمریکایی پرداختند. نتایج نشان می دهد که افشای اطلاعات عمومی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، می تواند از طریق جذب تقاضای فزاینده سرمایه گذاران بزرگ برای افزایش نقدشوندگی سهام، هزینه سرمایه شرکت را کاهش دهد.
  باتاسان (1997) به بررسی رابطه بین میزان افشا و هزینه سرمایه شرکت های آمریکایی پرداخت. نتایج حاکی از آن است که برای شرکت هایی که پیگیری تحلیلگران در آنها پایین است، افزایش افشا باعث کاهش هزینه سرمایه می شود، اما برای شرکت هایی که پیگیری تحلیلگران در آنها بالاست، شواهدی مبنی بر وجود رابطه بین میزان افشا و هزینه سرمایه یافت نشد.
  6-1 سؤالات و فرضیات تحقیق
  با توجه به نتایج پژوهش‌های انجام شده در این حوزه که پیش از این از نظر گذشت، این تحقیق در نظر دارد تا به این سوال پاسخ دهد که آیا بین فراوانی گزارشگری مالی در طی سال با عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه رابطه معناداری وجود دارد؟ لذا به منظور پاسخ گویی به سوال تحقیق به آزمون فرضیه های تحقیق به شرح زیر اقدام می نماید.
  1 . فراوانی گزارشگری مالی موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود.
  2 . فراوانی گزارشگری مالی موجب کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام می شود.
  7-1 نوع تحقیق
  تحقیق پیش رو در زمره تحقیقات استقرائی است که در قالب تحقیقات کمی، بصورت شهودی و تجربی انجام می پذیرد. در این تحقیق، با مطالعه مبانی نظری و تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی متغیر های مورد نظر تعریف خواهند شد و با جمع آوری داده های واقعی مربوط به متغیر های مورد نظر از طریق بانک های اطلاعاتی موجود از جمله نرم افزار ره آورد نوین، سایت www.irbourse.com، سایت www.codal.ir و سایت www.Fipiran.com پس از اعتبار سنجی به آزمون فرضیه می پردازیم. توضیحات تفصیلی روش تحقیق و روش آماری بکار گرفته شده در فصل سوم به تفصیل ارائه خواهد شد.
  8-1 قلمرو تحقیق
  1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق
  قلمرو مکانی تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که دارای شرایط زیر باشند:
  1. از ابتدای سال 1382جزو شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران باشند.
  2 . به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، سال مالی آن ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد. علت ایجاد این محدودیت این است که در محاسبه متغیرها، به خصوص بازده، تا حد امکان دوره های زمانی مشابه باشند و شرایط و عوامل فصلی در انتخاب عوامل و متغیرها اثرگذار نباشد.
  3 . شرکت هایی که سود آوری داشته باشند.
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.