دانلود پایان نامه درباره معیارهای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و نظریه عدم تقارن اطلاعات

دانلود پایان نامه
 • علاوه بر موارد ذکر شده شرکتها می توانند بر اساس نیاز استفاده کنندگان اطلاعاتی از قبیل آمار و ارقام مربوط به فعالیتهای درآمدزا، مقبولیت بازار، تعداد و قیمت تولیدات، آمار رضایت مشتریان، درصد ضایعات یا برگشت کالا و خدمات، آمار و ارقام مربوط به فعالیتهایی که منجر به هزینه می شود مانند تعداد کارکنان و متوسط پاداش هرکدام، مقدار و قیمت مواد مصرف شده، مقدار مشارکت کارکنان در امور شرکت و اجرای وظایف و رضایت کارکنان، ارزیابی استحکام روابط بین شرکت و فروشندگان مانند رضایت آنها و میزان تغییرات در این ارزیابی و نظایر آن را منتشر کنند (زادمهر و منصوری، 1379)
  13-2 عدم تقارن اطلاعاتی

 • یکی از پدیده های منفی که به طور معمول در بازارهای اوراق بهادار رخ می دهد، نبود تقارن اطلاعاتی است که به تصمیم گیری های نامناسب اقتصادی توسط سرمایه گذاران منجر می شود. عدم تقارن اطلاعاتی زمانی به وجود میآید که اطلاعات در اشکال گوناگون و در زمانهای مختلف در بازار توزیع میگردد که این امر زمینه سودهای غیرمجاز و رانتی را فراهم مینماید. علاوه برآن اطلاعات نامتقارن در عمل موجب دسترسی برخی افراد به اطلاعات دقیق و برخی دیگر به اطلاعات ناسالم میشود که برای تصمیم گیری در بازار سرمایه قابل استفاده نیست (نوری فرد،1377). همچنین سبب توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه میگردد که توسعه سرمایهگذاری را با محدودیت مواجه مینماید و بازارهای اقتصادی را مخدوش میکند. بنابراین برای مبارزه با این پدیده باید از تمام سازو کارهایی استفاده کرد که منجر به توزیع به موقع و سالم اطلاعات شود و از ورود اطلاعات زائد و اضافی که منجر به سردرگمی میشود، جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت افرادی که به بازار سرمایه رجوع میکنند با دیدن اطلاعات نامتقارن، از بازار سرمایه دوری کرده و این امر در دراز مدت منجر به توقف سرمایهگذاری می گردد (صفاریان،1382).
  لذا عدم تقارن اطلاعاتی باعث به مخاطره انداختن سرمایه افراد عادی خواهد شد که شرکتها باید سعی در اطلاعات منتشر شده برای سرمایهگذاران نمایند که این خود باعث کاهش مزیت برخی سرمایهگذاران و در نتیجه کاهش اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه میگردد.
  14-2 نظریه عدم تقارن اطلاعات
  تئوری عدم تقارن اطلاعاتی، موضوعی مهم و بحث برانگیز در ادبیات مالی می باشد. پایه های این تئوری در دهۀ 1970 توسط سه محقق بزرگ اقتصادی : جرج آکرلوف ، مایکل اسپنس و جوزف استیلینز بنا نهاده شد. آکرلوف نشان داد که اطلاعات نامتقارن می تواند احتمال انتخاب نادرست را در بازارها افزایش دهد. مقالۀ سال 1970 آکرلوف با عنوان «بازار نابسامان»، پژوهشی با اهمیت در ادبیات اقتصاد اطلاعات محسوب می شود. ایدۀ وی ساده اما ژرف انگیز و فراگیر است و آثار متعدد و کاربرد گسترده دارد. در این مقاله آکرلوف اولین تحلیل رسمی از بازارهایی را که با مشکل اطلاعاتی انتخاب نادرست مواجهند، معرفی کرد. وی نوعی بازار کالا را معرفی می کند که در آن، به اصطلاح رایج فروشنده، اطلاعات بیشتری از خریدار دارد. آکرولوف به کمک فرضیۀ علمی نشان داد که مشکل اطلاعاتی ممکن است موجب توقف کل بازار شود و یا به صورت انقباضی، بازار را به انتخاب نادرست محصولات کم کیفیت سوق دهد. اسپنس نشان داد که تحت شرایطی معین افراد مطلعتر در بازار می توانند با انتقال اطلاعات خود به افراد غیر مطلع، مشکلات ناشی از انتخاب نادرست را برطرف نمایند.
  استیلیتز نشان داد که گاه یک کارگزار غیرمطلع میتواند از طریق غربال اطلاعات، بهتر از یک کارگزار مطلع، اطلاعات کسب کند (مکرمی،1381).
  ویلیام آر اسکات در کتاب تئوری حسابداری مالی عدم تقارن اطلاعاتی را مزیت اطلاعاتی برخی از طرفهای معامله نسبت به سایرین در یک داد و ستد بازرگانی تعریف میکند. بدون شک عدم تقارن اطلاعاتی مهمترین مفهوم در حسابداری مالی میباشد. وی یکی از اثرات وجود اطلاعات نامتقارن را در اخلال در عملکرد درست بازارها معرفی نمود. عدم تقارن اطلاعاتی ممکن است باعث شود که ارزشهای بازار برابر با ارزشهای فعلی نباشد.
  دو نوع عمده عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد :
  نوع نخست : گزینش زیانبار (انتخاب نادرست) که سرچشمه بسیاری از مشکلات میباشد. یک سرمایهگذار ممکن است از کیفیت شرکتی که قرار است تبدیل به یک شرکت عام شود مطمئن نباشد. سهامداران ممکن است از کفایت مدیری که انتخاب میکنند، مطمئن نباشند و سرمایهگذاران ممکن است از درستی اطلاعاتی که مدیریت در مورد شانس موفقیتهای آینده شرکت ارائه داده مطمئن نباشند. در تمام این موارد عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. زیرا یک طرف داد و ستد، اطلاعاتی دارد که طرف دیگر ندارد. تمام طرفهای داد و ستد ممکن است از کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بهرهمند گردند.
  نوع دوم عدم تقارن اطلاعاتی، مخاطره معنوی نامیده میشود. مشکلات زیادی را میتوان در ارتباط با مخاطره معنوی یافت. مدیران شرکتها ممکن است تصمیماتی بگیرند که برای سهامداران سودآور اما برای دارندگان اوراق قرضه زیانبار باشد. در تمام این موارد عدم تقارن اطلاعاتی بروز میکند. زیرا برخی از طرفهای داد و ستد نمیتوانند کارها و تصمیمات طرفهای دیگر داد و ستد که بر منافع تمام طرفهای داد و ستد اثر میگذارد را مشاهده نماید (رسائیان، 1385). بنابراین، عدم تقارن اطلاعاتی زمانی ایجاد میشود، که یک یا چند سرمایه گذار اطلاعات محرمانهای در مورد ارزش شرکت داشته باشند، در حالی که سایرین فقط به اطلاعات عمومی دسترسی داشته باشند. تکرار عدم تقارن اطلاعاتی، مسئله انتخاب متفاوت را در بین سرمایهگذاران، به دلیل اطلاعات محرمانه، به وجود میآورد (برون و هیل اجیست،2007).
  15-2 معیارهای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی
  1-15-2 مبناهای بازار :
  1-1-15-2 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش
  تئوریای که اختلاف قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش را توضیح میدهد بر مبنای رفتار بهینۀ یک معاملهگر در شرایط غیرمطمئن میباشد. در این تئوری، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار از اختلاف قیمت خرید اوراق بهادار و بالاترین قیمتی که همان اوراق به فروش رفته است به دست میآید.
  به عقیده گلستن و میلگرام (1985)، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش میتواند یک پدیدۀ صرفاً اطلاعاتی باشد که حتی زمانی که جمع هزینههای ثابت و متغیر معامله یک کارشناس (شامل زمان صرف شده و هزینههای موجودی) صفر و زمانیکه رقابت باعث میشود که سود کارشناسان صفر شود؛ نیز وجود خواهد داشت. کارشناسان ریسک خنثی زیان معامله با معاملهگران مطلع را در معامله با دیگر معاملهگران جبران میکنند. کارشناسان انتظارات خویش دربارۀ ارزش سهام را با مشاهدۀ الگوهای معامله تعدیل میکند. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بستگی به کیفیت اطلاعات نهانی، نسبت معاملهگران مطلع به غیرمطلع و کشش عرضه و تقاضای معاملهگران غیرمطلع دارد (رسائیان، 1385). همچنین هرچه اطلاعات محرمانه بیشتر باشد، دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خریدو فروش سهام بیشتر و بازده سرمایهگذاران فاقد اطلاعات به ویژه افراد غیر خودی کمتر میباشد (لافوند و واتز، 2008).
  دلایل محتمل زیادی برای افزایش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش در روزهای قبل و بعد از انتشار علامت اطلاعاتی وجود دارد. معاملهگران ریسک گریز با موقعیتهای غیرقابل تنوع بخشی تحت تاثیر اثر ناسازگار تغییرات قیمت میباشند. ممکن است انتشار یک علامت اطلاعاتی تغییرات قیمت را افزایش دهد و معاملهگر را در یک موقعیت مخاطره آمیز قرار دهد، به گونهای که معاملهگر برای جبران ریسک در این موقعیت اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش را افزایش میدهد.
  دلیل دیگر برای اثر اطلاعات بر اختلاف قیمت های پیشنهادی خریدو فروش وجود اختیار بالقوه برای سرمایهگذاران به انجام معامله بر مبنای اطلاعات خصوصی میباشد. اگر برخی سرمایهگذاران علامت اطلاعاتی را قبل از آگهی عمومی اطلاعات دریافت نمایند؛ ممکن است از این اطلاعات خصوصی برای جبران زیان رساندن به معاملهگر استفاده نماید.
  یک معاملهگر ممکن است اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش را در تلاشی برای جبران معامله با سرمایهگذاران دارای اطلاعات خصوصی افزایش دهد (دولگوپلو ، 2003).
  اگر در بازار سرمایه، افرادی از نظر اطلاعاتی نسبت به دیگران در موقعیت بهتری قرار داشته باشند،این امر بر عرضه و تقاضای بازار تاثیر گذاشته و به اصطلاح، منجربه شکاف قیمت میگردد (قائمی و وطن پرست، 1384).
  احمدپور و عجم (1389) به بررسی دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با عدم تقارن اطلاعاتی پرداختند. آنها نشان دادند که زمانی که بازار سازها از انجام معامله با افراد مطلع دچار زیان میگردند، این زیان را از طریق گسترش دامنه قیمت پیشنهادی خریدو فروش سهام جبران مینمایند. براین اساس، عدم تقارن اطلاعاتی در بازار منجر به افزایش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش میگردد.
  علاوه براین مطالب فوق، سطح اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازارگردانها احتمالاً متاٌثر از سطح رقابت میباشد. خصوصاً در محیطی که موانع ورود به بازار کمتر و یا به طور کامل برطرف گردیده است. با افزایش رقابت، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به هزینۀ نهایی مورد انتظار فراهم سازی نقدینگی که همان مجموع هزینههای نگهداری موجودی و هزینههای انتخاب نادرست میباشد نزدیک میگردد. بیشتر بودن تعداد بازارگردانها موجب بیشتر شدن رقابت و در نتیجه پایین آمدن اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش میگردد (رسائیان، 1387).
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.