دانلود پایان نامه درباره عدم تقارن اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعات

دانلود پایان نامه
 • 4 . جزء صنایع بانکی، بیمه و بازنشستگی، واسطهگری مالی، سرمایهگذاری و شرکت های هلدینگ و لیزینگ نباشند (به دلیل ماهیت خاص فعالیت آن ها و تفاوت در ترازنامه شان).
  2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق
  دوره زمانی انجام این تحقیق، از ابتدای سال 1385 تا انتهای سال 1390 هجری شمسی می باشد.
  3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق
  از میان عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه، در این تحقیق تاثیر دفعات گزارشگری مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه بررسی می شود.
  9-1 نتایج مورد انتظار و استفاده کنندگان از نتایج تحقیق
  انتظار می رود که فراوانی گزارشگری مالی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، همچنین کاهش هزینه سرمایه سهام شود. در این صورت، اطلاعات مربوط و شفاف تری در اختیار سهامداران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگانی که به صورت های مالی تکیه می کنند و از نتایج آن در تصمیم گیری های خود استفاده می کنند، قرار می گیرد.
  10-1 تعریف اصطلاحات
  گزارشگری مالی
  محصول نهایی فرآیند حسابداری مالی، ارائه اطلاعات مالی به استفاده کنندگان مختلف، اعم از استفاده کنندگان داخلی و استفاده کنندگان خارج از واحد تجاری، در قالب گزارشهای حسابداری است. آن گروه از گزارشهای حسابداری که با هدف تامین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان خارج از واحد تجاری تهیه و ارائه می شود، در حیطه عمل گزارشگری مالی قرار می گیرد (کمیته تدوین استاندارد های حسابداری، 1388).
  مطلب مشابه :  مقاله درباره نرخ هزینه سرمایه و افزایش سرمایه

 • دوره میانی
  دوره گزارشگری کوتاه تر از یک سال مالی است.
  گزارش مالی میان دوره ای
  گزارشی برای یک دوره میانی است که شامل مجموعه کامل صورت های مالی (طبق استاندارد حسابداری شماره 1 با عنوان ” نحوه ارائه صورت های مالی “) یا صورتهای مالی فشرده است.
  صورتهای مالی فشرده
  حداقل شامل صورتهای مالی اساسی و گزیده ای از یادداشتهای توضیحی مطابق استاندارد شماره 22 است (همان مرجع).
  عدم تقارن اطلاعاتی
  عدم تقارن اطلاعاتی زمانی به وجود می‌آید که یک طرف قرارداد یا معامله از اطلاعات بیشتری آگاهی داشته باشد مشروط بر اینکه از این اطلاعات در زمان برقراری ارتباط با طرف دیگر به طور مؤثر استفاده کند. این آگاهی بیشتر، عمدتاً باعث ایجاد منافع اقتصادی برای طرف برخوردار از اطلاعات بیشتر است (لین و تیان، 2012).
  هزینه سرمایه
  هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید تحصیل کند تا اینکه در ارزش شرکت تغییری صورت نگیرد، یعنی ارزش شرکت کماکان حفظ گردد (پی نوو، 1387)
  11-1 ساختار کلی تحقیق
  فصل اول تحقیق پیش رو به بیان موضوع، اهمیت و ضرورت انجام آن، معرفی فرضیه های تحقیق، قلمرو پژوهش، تعاریف عملیاتی واژه های بکار گرفته شده در تحقیق و استفاده کنندگان از نتایج می پردازد.
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.