دانلود پایان نامه درباره سرمایه شرکت های پذیرفته شده و شرکت پذیرفته شده در بورس

دانلود پایان نامه
 • چکیده
  بموقع بودن گزارش های مالی، یکی از مهمترین ارکان کیفیت ارائه اطلاعات مالی شرکت هاست، چرا که می تواند به استفاده بهتر و مفیدتر استفاده کنندگان اطلاعات منجر شود. ارائه اطلاعات به موقع باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه گذاران خواهد شد. عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و سرمایه گذاران نیز سبب می شود که هزینه تامین مالی داخلی و خارجی متفاوت باشد به طوری که تامین منابع مالی خارجی را مشکلتر می سازد، زیرا افراد خارج از شرکت می خواهند مطمئن باشند که اوراق بیش از اندازه، قیمت گذاری نشده باشند. در مجموع می توان گفت که عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه تامین مالی نیز تاثیر مهمی خواهد داشت.
  در این پژوهش، تاثیر دفعات گزارشگری مالی روی عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از معیار دامنه ی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش روزانه سهام و برای سنجش هزینه سرمایه از معیار نسبت سود به قیمت هر سهم استفاده شده است. داده های مورد استفاده شامل نمونه ای مرکب از 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های 1385 الی 1390 می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش حداقل مربعات معمولی و روش خودرگرسیون برداری استفاده شده است.
  نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در طول دوره پژوهش نشان می دهد که میان دفعات گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه رابطه منفی و معناداری وجود دارد، به طوری که با افزایش دفعات گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه کاهش می یابد.
  کلید واژه ها: فراوانی گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه سرمایه
  چکیده
  بموقع بودن گزارش های مالی، یکی از مهمترین ارکان کیفیت ارائه اطلاعات مالی شرکت هاست، چرا که می تواند به استفاده بهتر و مفیدتر استفاده کنندگان اطلاعات منجر شود. ارائه اطلاعات به موقع باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه گذاران خواهد شد. عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و سرمایه گذاران نیز سبب می شود که هزینه تامین مالی داخلی و خارجی متفاوت باشد به طوری که تامین منابع مالی خارجی را مشکلتر می سازد، زیرا افراد خارج از شرکت می خواهند مطمئن باشند که اوراق بیش از اندازه، قیمت گذاری نشده باشند. در مجموع می توان گفت که عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه تامین مالی نیز تاثیر مهمی خواهد داشت.
  در این پژوهش، تاثیر دفعات گزارشگری مالی روی عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از معیار دامنه ی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش روزانه سهام و برای سنجش هزینه سرمایه از معیار نسبت سود به قیمت هر سهم استفاده شده است. داده های مورد استفاده شامل نمونه ای مرکب از 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های 1385 الی 1390 می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش حداقل مربعات معمولی و روش خودرگرسیون برداری استفاده شده است.
  نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در طول دوره پژوهش نشان می دهد که میان دفعات گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه رابطه منفی و معناداری وجود دارد، به طوری که با افزایش دفعات گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه کاهش می یابد.
  کلید واژه ها: فراوانی گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه سرمایه

  مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورد مهارت های اجتماعی و سبک های مدیریتی

  فصل اول
  کلیات تحقیق
  1-1 مقدمه
  آگاه شدن بازار از عملکرد شرکت، کاهش توزیع نادرست اطلاعات موثر در تصمیم گیری استفاده کنندگان در بازار سرمایه را به همراه دارد. انتشار اطلاعات بموقع از سوی شرکت ها، کاهش شکاف انتظارات سرمایه گذاران، کاهش مزیت اطلاعاتی برخی سرمایه گذاران و در نتیجه، کاهش اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه‌ی سرمایه را در پی دارد.
  از طرفی در تحقیقاتی رابطه بین شفافیت اطلاعات حسابداری (بارث و همکاران، 2009) و کیفیت گزارشگری مالی (عرب مازار و طالبیان، 1387) بر هزینه سرمایه مورد مطالعه قرار گرفته که نتایج این پژوهش ها نشان می دهد که افزایش در شفافیت اطلاعات حسابداری و کیفیت گزارشگری مالی منجر به کاهش هزینه سرمایه می شود.
  از این رو، تحقیق حاضر در نظر دارد تا تاثیر دفعات گزارشگری مالی شرکت ها را بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی سالهای 1385 تا 1390 مورد بررسی قرار دهد.
  2-1 بیان مسئله
  یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، داشتن اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع است، که اگر به درستی فراهم و پردارش نشود، اثرات منفی برای تصمیم گیرنده در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حایز اهمیت است؛ در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورت نامتقارن، در بین افراد توزیع شود، می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوع واحد، سبب شود (قائمی و وطن پرست، 1384).


 • هدف از افشای اطلاعات، کاهش توزیع نادرست اطلاعات موثر در تصمیم گیری استفاده کنندگان، در بازار سرمایه است. در صورتی که اطلاعات، نادرست توزیع شود، گروهی دارای اطلاعات بیشتری خواهند بود که این امر باعث به وجود آمدن شرایطی نامساوی برای تصمیم گیری خواهد شد.
  یکی از کاربرد های بالقوه اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت ها، کاهش شکاف انتظارات سرمایه گذاران، کاهش مزیت اطلاعاتی برخی سرمایه گذاران و در نتیجه، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه است. این استدلال به وسیله آکرلوف (1970) مطرح شده که عدم تقارن اطلاعاتی به دلیل گزینش نادرست، هزینه هایی در معاملات ایجاد می کند. اگر اطلاعات، نادرست توزیع شود، گروهی دارای اطلاعات بیشتری خواهند بود که به آن ها (معامله گران) آگاه گفته می شود. این وضعیت باعث به وجود آمدن شرایطی خواهد شد که به تصمیم گیری نادرست گروهی که دارای اطلاعات کمتر هستند، می انجامد.
  از دیدگاه نظری، اثر تعداد و دفعات گزارش بر عدم تقارن اطلاعاتی نامشخص است. مجموعه ای از بررسی های تحلیلی در این زمینه ( دیاموند، 1985؛ لاندهولم، 1991؛ بوشمن، 1991) نشان می دهد که افشاگری عمومی منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردند. لذا افزایش تعداد گزارشات مالی می تواند به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی منجر شود اما تنها در صورتی که این مجموعه گزارشات، اطلاعات بیشتری را در دسترس عموم قرار دهد.
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.