دانلود پایان نامه درباره تجزیه و تحلیل عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه و وجه نقد حاصل از عملیات

دانلود پایان نامه

1-1-1-15-2 اجزای تشکیل دهنده دامنه پیشنهادی خرید و فروش سهام
در ادبیات مالی، دامنه‌ی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، از سه بخش تشکیل می شود: هزینه پردازش سفارش، هزینه نگهداری موجودی و هزینه‌ی انتخاب نادرست. هزینه پردازش سفارش، مبلغی است که برای جبران هزینه های دفتری و اداری انجام سفارش ها، پرداخت می شود (تینیک،1972). از طرفی، هزینه‌ی معاملات، بازارسازها را مجبور به نگهداری پرتفوی متنوع می کند تا از این طریق، بتواند هزینه های خود را پوشش دهند. در ادبیات مالی این بخش از هزینه ها، تحت عنوان هزینه‌ی نگهداری موجودی، بیان می شود (بولن،2004). بخش سوم از هزینه ها، مربوط به هزینه‌ی انتخاب نادرست است که از سوی کوپلند و گالای (1983) و گلستن و میلگرام (1985) مطرح شد و نمایان گر یک امر جبرانی برای معامله گران برای پذیرش ریسک معامله با افرادی است که احتمال دارد اطلاعات مهم و محرمانه‌ای در اختیار داشته باشند (احمدپور و رسائیان، 1385).

 • 2-1-15-2 هزینه های انتخاب نادرست
  بحث انتخاب نادرست به غیر منصفانه بودن معاملات انجام گرفته براساس اطلاعات نهانی یا ثروتی که از معاملهگران غیر مطلع به معاملهگران مطلع منتقل میشود، نمیپردازند؛ بلکه به هزینههای اقتصادی معامله براساس اطلاعات نهانی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بیشتر که سبب کاهش نقدینگی میگردد، میپردازد (هنرمند، 1388).
  این هزینهها به دلیل این واقعیت ایجاد میشوند که بازارگردانها در فراهم کردن نقدینگی ممکن است با افرادی معامله کنند که از تغییرات قیمت مورد انتظار در مورد اوراق بهادار مطلع باشند. به عنوان مثال برای سهام انفرادی این تصور که افراد خاص دارای اطلاعات نهانی هستند امکان پذیر است. خبرهای پیشاپیش از سود شرکتها، ادغامها، تحصیلها، تجدید سازمانها، تقسیم سهام شرکت فرعی بین سهامداران شرکت اصلی و تغییرات مدیریت از مثالهایی است که به ذهن می رسد. با درک مستقیم اوراق بهادار تضمینی، این که چرا انتخاب نادرست ممکن است یکی از عوامل تعیین کنندۀ اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام باشد یک امر بدیهی است، اما انتخاب یک معیار صحیح از هزینههای انتخاب نادرست بدیهی نمیباشد. احتمالاً بهترین شاخص، نوسانات تغییر قیمت سهام است. انتخاب نادرست با گردش اطلاعات در ارتباط است و جریان اطلاعات حجیمتر سبب نوسانات تغییر قیمت بالاتر (نوسانات بیشتر تغییر قیمت) و در نتیجه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بالاتر میگردد. باید توجه داشت که جریان اطلاعات ممکن است از طریق حجم معاملات که شاخصی از اثرات هزینههای فرایند سفارش میباشد بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اثر بگذارد، اما در این باره ارتباط مستقیم است، بالاتر بودن جریان اطلاعات (انتخاب نادرست) منجر به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروشی بالاتر میشود.
  مطلب مشابه :  تحقیق با موضوع شرکت‌های پذیرفته شده و هزینه‌های نمایندگی

 • در ادبیات اقتصادی، مالی و حقوقی در مورد مدل هزینههای انتخاب نادرست اتفاق نظر وجود دارد. معاملات براساس اطلاعات نهانی، هزینه واقعی را از طریق کاهش نقدینگی و افزایش هزینۀ سرمایه بر بازارهای سهام تحمیل میکند و از مصادیق هزینههای انتخاب نادرست به شمار میرود (استل، 1978).
  این هزینه برای جبران زیان مورد انتظار با افراد مطلع به کار میرود. ممکن است برخی معاملهگران اطلاعات بهتری درباره ارزش واقعی شرکت نسبت به بازارگردانها داشته باشند. این معاملهگران مطلع هنگامی که ارزش واقعی شرکت بیش از قیمت پیشنهادی فروش بازارگردانهاست خریداری و هنگامی که میدانند ارزش واقعی شرکت کمتر از قیمت پیشنهادی خرید بازارگردانهاست میفروشند (باگهات ،1971).
  آرمسترنگ و همکاران (2011) در پژوهش خود به اندازهگیری این معیار پرداختند و نتیجه گرفتند که میزان انتخاب نامطلوب رابطه مستقیمی با عدم تقارن اطلاعاتی دارد.
  2-15-2 مبنای حسابداری
  1-2-15-2 کیفیت اقلام تعهدی
  قسمتی از سود حسابداری، نقدی میباشد. یعنی وجه نقد حاصل از عملیات شرکت در داخل این سود قرار دارد، و قسمتی از آن را اقلام تعهدی تشکیل میدهد. بخش تعهدی سود به مراتب از بخش نقدی آن دارای اهمیت بیشتری در ارزیابی عملکرد شرکت میباشد. وجه نقد به دست آمده درطی یک دوره مالی، اططلاعات مربوطی به حساب نمیآید، چون وجه نقد شناسایی شده، از مشکلات زمان بندی و تطابق رنج میبرد و در نتیجه نمیتواند منجر به اندازهگیری صحیح عملکرد شرکت شود. برای کاستن از این مشکلات، اصول پذیرفته شده حسابداری در این مورد رهنمودهایی دارد تا دقت در اندازه گیری عملکرد شرکت را به وسیله ی استفاده از اقلام تعهدی افزایش دهد تا مشکلات زمانبندی و تطابق شناسایی گردش وجه نقد در سود حسابداری را اصلاح کند (رسائیان و حسینی، 1387).
  اقلام تعهدی تعدیلات موقتی هستند که جریانهای نقدی را طی دورههای زمانی انتقال میدهند. نفع عمدهی این انتقال آن است که ارقام تعدیل شده، تصویر درستتری از عملکرد اقتصادی شرکت ارائه میدهند (دیچو و دایچو، 2002 و اسماعیلی، 1386).
  احمدپور و عجم (1389) به بررسی ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت اقلام تعهدی پرداختند و نتایج آنها نشان داد که کیفیت اقلام تعهدی تاٌثیر معناداری برعدم تقارن اطلاعاتی ندارد.
  آرمسترنگ و همکاران (2011) در پژوهشی دیگر به بررسی این ارتباط پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت اقلام تعهدی برعدم تقارن اطلاعاتی تاثیر دارد.
  16-2 تجزیه و تحلیل عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه
  تجزیه و تحلیل عدم تقارن اطلاعاتی که رهآورد شکاف (توزیع) اطلاعاتی ما بین تهیه کنندگان اطلاعات حسابداری و استفاده کنندگانش میباشد، در نمودار زیر به نشان داده شده است.
  مفاهیم مورد انتظار از اطلاعات افشا شده
  ارزش شرکت از دید مشارکت کنندگان در بازار
  ارزش واقعی شرکت با توجه به آگاهی های مدیریت از جزئیات عملیات واحد تجاری
  شکاف ارزش
  شکاف ارزش
  قیمت پیشنهادی فروش
  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.