دانلود پایان نامه خلاقیت و نوآوری و فرایند خلاقیت

دانلود پایان نامه

٢٧

 • www.Prozhe.com
  فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
  منبع خلاقیت، فردی یا محیطی یا ترکیبی از هر دو باشند، عمده منابع خصوصاً منابع مورد نظر دراکر بیانگر نوعی نیاز بوده که در قالب یک مسئله ظهور میکنند.[9]
  -3-2-2 دیدگاههای فرآیند خلاقیت:
  در مورد این عقیده که خلاقیت میتواند طی گام های متوالی در قالب یک مدل بیان شود دو دیدگاه اقلیت و اکثریت وجود دارد.[80] الف- دیدگاه اقلیت:
  از این دیدگاه خلاقیت از فرآیند و مراحل خاصی پیروی نمیکند؛ به عبارت دیگر هیچ شیوهای برای روش منطقی افکار جدید و یا بازسازی منطقی این فرآیند وجود ندارد.
  ب- دیدگاه اکثریت:
  از این دیدگاه فرآیند خلاقیت را میتوان طی گامهای متوالی در قالب مدل بیان کرد ، تا این مدلها بتوانند راهنمای کوششهای ما در زمینه خلاقیت باشند.
  مدلهای بسیاری در مورد فرآیندهای خلاقیت وجود دارد(مانند: مدل والاس، مدل روسمن، مدل سایمون، مدل آمابیل و … ) که مراحل بکار رفته در تمامی مدلها بیانگر این است که فرآیند خلاقیت در بردارنده ضمیر ناخودآگاه (تفکر شهودی) و ضمیر خودآگاه(تفکر تحلیلی) میباشد.

 • هرچه از مدلهای اولیه فرآیند خلاقیت فاصله گرفته و به مدلهای جدید نزدیکتر میشویم، از نقش ناخودآگاه در فرآیند خلاقیت کاسته شده و بر نقش خودآگاه افزوده میشود. بدین معنی که فرآیند خلاقیت (خصوصاً تولید ایدهها) قابل کنترل و هدایت میباشد( تا جایی که مدل ارائه شده توسط پلسک تحت عنوان خلاقیت جهت دار ارائه میشود).
  بعضی از اندیشمندان، خلاقیت و نوآوری را در سطح نظری از هم جدا میکنند و معتقدند که خلاقیت عبارتست از تولید ایدههای جدید و ارزشمند و نوآوری عبارتست از عملیاتی کردن این ایدهها، در حالی که عمده مدلها، خصوصاً مدلهای جدید بیانگر این است که خلاقیت هم تولید ایدهها و هم عملیاتی کردن ایدهها را شامل میشود.[9]
  در حالی که مدلهای قدیمی خلاقیت، فرآیند خلاقیت را به صورت خطی و علی-معلولی دیدهاند، اما در مدلهای جدید (مدل های کوبر و بگنال- فریتز و خصوصاً مدلهای آمابیل و پلسک) فرآیند خلاقیت به
  ٢٨
  www.Prozhe.com
  فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
  عنوان یک حلقه (غیر خطی) مطرح شده است. بدین معنی که فرایند خلاقیت حلقهای است که بطور مداوم و مستمر انجام شده و پایانی ندارد.[9]
  -4-2-2 سطوح خلاقیت:
  بر اساس پیوستاری از تحلیلگرایی تا واقعیتگرایی، دو سطح خلاقیت شامل خلاقیت اولیه و خلاقیت ثانویه بوده[9] که به شرح زیر میباشند:
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.