دانلود پایان نامه تغییرات تکنولوژی و سازمان و مدیریت

دانلود پایان نامه
 • ب- تنوع گروه: بیشتر فعالیتهای گروهی به تنوعی از مهارت، تخصص و دانش نیاز دارد. با عنایت به چنین نیازی میتوان یک نتیجه منطقی گرفت، مبنی بر اینکه گروه های متنوع ، موثرتر میباشند. لذا چنانچه گروه از تنوع برخودار باشد، یعنی اعضای آن دارای شخصیتها، نظرات، عقاید، مهارتها، تواناییها و دیدگاههای متفاوت باشند احتمال زیادی وجود دارد که از عهده کار تخصصی مربوطه به خوبی برآیند.
  ٣٢
  www.Prozhe.com
  فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
  ج- انسجام گروه: انسجام گروه عبارت است از میزانی که افراد گروه جذب یکدیگر شده، یکدیگر را حمایت کرده و در هدفهای گروه منسجم میشوند. آمابیل [65] معتقد است برای داشتن خلاقیت علاوه بر داشتن تنوع گروهی، اعضای گروه باید حمایت متقابلی از یکدیگر داشته باشند.
  د- سیستم ارتباطات گروه: ارتباطات را میتوان تسهیم اطلاعات و انتقال معنی بین افراد، انتقال اطلاعات از فرستنده به گیرنده، به طوری که اطلاعات برای فرستنده و گیرنده قابل درک باشد و یا فرایند انتقال اطلاعات، احساسها، حافظهها و افکار در میان افراد تعریف کرد. در زمینه تاثیر ارتباطات بر خلاقیت، بعضی از محققین، جنبههای مختلفی از سیستم ارتباطات را موثر بر خلاقیت میدانند.
  -4-6-2-2 عوامل سازمانی:
  مطالعات آمابیل [23] ، آندریوپولوس [24] ، کاردینالو و هاتفیلد [32] نشان میدهد که خلاقیت متاثر از متغیرهای سطح سازمان میباشد. بر این اساس در قسمت حاضر مهمترین متغیرهای سازمانی موثر بر خلاقیت شامل سبک رهبری، ساختار سازمانی، سیستم پاداش، جو سازمانی و منابع مورد بحث و بررسی قرار میگیرند.
  الف- سبک رهبری: به عقیده آمابیل [23] کار خلاق عمدتاًٌ مبهم، دارای ریسک و در معرض انتقاد است، که در نتیجه انتظار میرود از طریق سرپرستی حمایتی، خلاقیت تسهیل شود. اولدهام و کامینگز [78] در مطالعات خود به بررسی تاثیر سبکهای رهبری روی خلاقیت پرداختند و دریافتند که سبک حمایتی و غیر کنترلی مهمترین عامل موثر بر خلاقیت و نوآوری میباشد. ویزبرگ [103] ، اسکات [84] ، نشان دادهاند که رهبران از طریق ایجاد اعتماد به نفس در کارکنان میتوانند روی خلاقیت تاثیر بگذارند.
  ب- ساختار سازمانی: ساختار سازمانی یکی از ابعاد سازمان است. بعضی از اندیشمندان سازمان و مدیریت از جمله رابینز [7] ساختار سازمانی را نحوه تقسیم کارها و فعالیتها و هماهنگی و ترکیب این کارها و فعالیت ها میدانند.
  ج- سیستم پاداش: در مورد رابطه سیستم پاداش با خلاقیت، بعضی از محققین و اندیشمندان، جنبههایی از سیستم پاداش را موثر بر شکوفایی خلاقیت میدانند. آمابیل[22] در تحقیقاتش تاثیر انگیزش بیرونی و درونی را بر خلاقیت مورد مطالعه قرار داده است و به اعتقاد وی انگیزش درونی در مقایسه با انگیزش بیرونی تاثیر حائز اهمیت و تعیین کنندهای روی خلاقیت دارد. تا جایی که از تاثیر انگیزش درونی روی خلاقیت تحت عنوان اصل انگیزش درونی خلاقیت یاد کرده است و معتقد است که افراد زمانی از
  ٣٣
  www.Prozhe.com
  فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
  بیشترین خلاقیت برخوردار هستند که احساس کنند به واسطه جذابیت، تفریح، رضایت و چالشی بودن نفس کار و بطور کلی عوامل درونی و نه به وسیله انگیزش بیرونی (نظیر حقوق و دستمزد، پست و مقام، نشان ها و ارتقا، بردن جایزه، خوشایندی دیگران، اجتناب از مجازات، انجام دستورات شخصی دیگر، به دست آوردن ارزیابی رضایت بخش و بطور کلی رسیدن به اهداف خارجی که جزء نفس کار نیستند) برانگیخته میشوند.
  د- جو سازمانی: بعضی از محققین [83] بین فرهنگ سازمانی و جو سازمانی تفاوت قائل شده اند. فرهنگ سازمانی عبارت است از ارزشها، عقاید، تاریخ، سنتها و مفروضات اساسی سازمان. فرهنگ سازمانی از ریشههای عمیق و پیشینهای دیرینه برخوردار بوده و به آهستگی تغییر و تحول میپذیرد. در حالی که جو سازمانی عبارت از الگوهای تکراری از رفتارها، نگرشها و احساساتی است که وصف کننده زندگی در سازمان میباشد. این الگوهای رفتاری در قالب رفتارهای روزانه در محیط کار توسط افراد تجربه، درک و تفسیر میشوند.
  ه- منابع: به عقیده آمابیل[23] دو منبع اصلی موثر بر خلاقیت، زمان و پول هستند. مدیران بایستی در تخصیص این منابع با دقت عمل کنند. همانند انتصاب افراد در مشاغل مناسب، تصمیمگیری در مورد میزان تخصیص زمان و پول به یک گروه یا پروژه، قضاوتی پیچیده است که میتواند به تشویق و ترغیب یا سرکوبی خلاقیت ختم شود.
  -7-2-2 خلاقیت سازمانی در سازمانها:
  مطلب مشابه :  مقاله ساختارهای اجتماعی و پایگاه اجتماعی

 • علیرغم سابقه طولانی خلاقیت در حیات بشری، سازمانها اخیرا به واسطه سرعت شگرف تغییرات تکنولوژیکی، رقابت جهانی و عدم اطمینان اقتصادی کشف کردهاند که یکی از منابع کلیدی و مستمر مزیت رقابتی و بقا، خلاقیت سازمانی میباشد. این مزیت رقابتی مستمر در قالب ایدهها، محصولات و خدمات تازه ظاهر میشود که مستقیما از تفکر خلاق ناشی میشود. خلاقیت کارکنان سازمان به این صورت به بقای سازمان کمک میکند که وقتی کارکنان در کارشان خلاق باشند، قادر خواهند بود ایده-های تازه و مفیدی در مورد محصولات، عملکرد، خدمات یا رویههای سازمان ارائه و بکار گیرند. وجود چنین ایدههایی باعث افزایش این احتمال میشود که کارکنان دیگر، این ایدهها را در کارشان مورد استفاده قرار دهند. بعلاوه آنها این ایدهها را توسعه داده و آنها را به کارکنان دیگر برای توسعه و
  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.