دانلود پایان نامه تعاریف مدیریت دانش و ادبیات موضوع

دانلود پایان نامه

1- Data 2 – Information 3 – Knowledge

 • ١٧
  www.Prozhe.com
  فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

 • ارزش نامعلوم: تخمین تأثیر سرمایهگذاری در دانش به علت وجود جنبههای ناملموس بسیار مشکل است.
  ارزش نامعلوم به اشتراکگذاری: به طور مشابه، تخمین ارزش اشتراک دانش یا حتی اینکه چه کسی بیشتر از آن نفع میبرد، دشوار است.
  وابستگی به زمان: مطلوبیت و اعتبار دانش ممکن است با زمان تغییر کند، بنابراین فوریت، قدمت، زوال پذیری و ناپایداری دانش، از ویژگیهای مهم آن هستند.
  -2-1-2 دانش مستتر و آشکار:
  پولانی اولین کسی بـود کـه دانـش عینـی و ضـمنی سـازمان را تعریـف کـرده و بـین آنهـا تفـاوت قائل شد. دانـش عینـی1 ، دانشـی اسـت ملمـوس، عقلانـی و فنـی (دادههـا، سیاسـتهـا، رویـههـا، نـرم افزارها، مستندات و غیره). دانـش ضـمنی2 معمـولاً در دامنـه یـادگیری ذهنـی، ادراکـی و تجربـی اسـت ؛ بسیار شخصی بوده و رسمیکردن آن دشوار است. [95]
  دانش عینی، شامل سیاسـتهـا، راهنماهـای رویـههـا، گـزارشهـای دولتـی، گـزارشهـا، طـرحهـا، تولیدات، اسـتراتژیهـا، اهـداف، مأموریـت و مزایـای رقـابتی شـرکت و زیرسـاخت فنـاوری اطلاعـات است. این دانش به صورتی تدوین شده اسـت کـه مـیتوانـد بـین افـراد توزیـع گشـته یـا بـدون نیـاز بـه دخالت افـراد، تبـدیل بـه یـک فراینـد یـا اسـتراتژی شـود. رابطـه سـادهای بـین تـدوین دانـش و هزینـه انتقـال آن وجـود دارد. هـر چـه دانـش عینـیتـر شـود، بـا هزینـه کمتـری انتقـال داده مـیشـود . [96] دانش عینی، دانش سیال3 نیز نامیده میشـود زیـرا پـس از مسـتند شـدن، بـه راحتـی مـیتوانـد از دسـت افراد، مستندات یا سازمانها جدا شود.
  دانش ضمنی، مجموعـهای از تجربیـات، نقشـههـای ذهنـی، بیـنش، فراسـت، تخصـص، اطلاعـات، رمـوز تجـاری، مجموعـههـای مهـارتی، درک و آموختـههـای یـک سـازمان و فرهنـگ سـازمانی کـه تجربیـات گذشـته و حـال افـراد، فراینـدها و ارزشهـای سـازمان را در خـود نهفتـه اسـت، مـیباشـد. دانش ضمنی که با عنوان دانـش نهفتـه نیـز شـناخته مـیشـود [65] معمـولاً یـا در ذهـن افـراد قـرار مـی
  1 – Explicit Knowledge 2 – Tacit Knowledge 3 – Leaky Knowledge
  ١٨
  www.Prozhe.com
  فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
  گیرد یا در تعاملات گروهـی داخـل یـک بخـش یـا شـعبه سـازمان، جـای دارد. دانـش ضـمنی، معمـولاً سطوح بالای تخصص یا مهارت را در بر مـیگیـرد. معمـولاً انتقـال آن کنـد و پـرهزینـه اسـت و ممکـن است با موارد مـبهم، مخـدوش گـردد.[96] دانـش مسـتتر، دانـش مانـا1 نیـز نامیـده مـیشـود زیـرا جـدا کردن آن از منبعش، نسبتا دشوار است.
  -3-1-2 تعاریف مدیریت دانش:
  به نظر جـونز، مـدیریت دانـش یـک رویکـرد سیسـتماتیک یکپارچـه جهـت شناسـایی ، مـدیریت و تسـهیم تمــام دارایـیهــای اطلاعـاتی ســازمان اسـت، کــه شـامل بانــکهـای اطلاعــاتی ، مــدارک، سیاستها و رویهها میباشد.[56]
  همچنین مـدیریت دانـش بـه عنـوان یـک کـاربرد هـدف گـرا و سیسـتماتیک پیمانـه هـایی جهـت هدایت و کنترل دارایـیهـای دانـش قابـل لمـس و غیـر قابـل لمـس سـازمان شـناخته مـیشـود کـه بـا هدف اسـتفاده از دانـش موجـود داخلـی و خـارجی ایـن سـازمانهـا جهـت فعـال کـردن خلـق دانـش جدید، ایجاد ارزش، خلاقیت و پیشرفت در نظر گرفته میشود. [106]
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.