دانلود پایان نامه با موضوع پرسش نامه

معتبر ، ابزاری است که از ماهیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان بر خوردار باشد( قره داغی ،1389). در این تحقیق برای تعیین پایایی پرسش نامه از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده‌شده است. آلفای کرونباخ یک ضریب اعتبار است که میزان همبستگی مثبت یک مجموعه را باهم منعکس می‌کند. آلفای کرونباخ بر حسب میانگین همبستگی داخلی میان پرسش‌هایی که یک مفهوم را می سنجدمحاسبه می‌شود. هر قدر آلفای کرونباخ به عدد 1 نزدیک‌تر باشد اعتبار سازگاری درونی گویه ها بیشتر است.در این روشاگر ضریب آلفا کمتر از60/0 باشد معمولا اعتبار آن ضعیف تلقی می‌شود، دامنه 70/0 قابل قبول وبیش از 80/0 خوب تلقی می‌شود ( سکاران ، 1388:385). فرمول کرونباخ عبارتست از:

که در آن:
J: تعداد سؤالات : واریانس سئوالات : واریانس آزمون است.
مقادیر به دست آمده از محاسبه ضریب آلفا در رابطه با متغیر وابسته (آمادگی برای تغییر)به تفکیک در مورد نگرش شناختی 855/0 نگرش احساسی: 927/0. ؛ نگرش رفتاری:925/0 هست. ضریب آلفای کرونباخ در مورد متغیر مستقل( ابعاد سازمان یادگیرنده) به تفکیک در مورد ایجاد فرصت برای یادگیری مداوم 854/0؛ بالا بردن سطح گفتگو و پژوهش در سازمان: 955/0؛ تشویق و ترغیب کارکنان به همکاری و یادگیری گروهی در سازمان:854/0 ؛ ایجاد سیستم‌هایی جهت دریافت و تسهیم یادگیری در بین اعضای سازمان : 862/0؛ توانمندسازی کارکنان در جهت رسیدن به یک بینش جمعی : 914/0؛ ارتباط ساختن سازمان با محیط خود : 862/0؛ فراهم‌سازی رهبری استراتژیک در امر یادگیری : 760/0؛هست.جدول ضریب پایایی پرسشنامه آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده نیز در ذیل ترسیم گردیده است:

جدول (3-8) ضریب پایایی پرسشنامه سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر
متغیر
درصد

ابعاد سازمان یادگیرنده

خلق فرصت های یادگیری مستمر
2/80

ارتقا سطح پرسشگری وگفتمان
5/95

یادگیری سطح فردی
6/91

ترغیب همکاری ویادگیری گروهی
4/85

ایجادسامانه های کسب واشتراک یادگیری
2/86

توانمندسازی افراد برای رسیدن به یک بینش جمعی
4/91

ارتباط ساختن سازمان با محیط خود
8/85

فراهم‌سازی رهبری استراتژیک در امر یادگیری
76

یادگیری سطح سازمانی
92

ابعاد سازمان یادگیرنده(کل)
1/96
آمادگی برای تغییر
نگرش شناختی
5/85

نگرش احساسی
7/92

نگرش رفتاری
5/92

آمادگی برای تغییر(کل)
5/95

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها:
در این تحقیق از 2 نرم افزار SPSS و LISREL استفاده‌شده است. ابتدا برای بررسی و سنجش روایی پرسشنامه‌های ابعاد سازمان یادگیرنده از متد تحلیل ساختارهای عاملی با استفاده از نرم افزار LISREL انجام گرفت. سپس برای بررسی چگونگی توزیع نمونه آماری از حیث متغیرهایی جمعیت شناختی چون (جنسیت، سن، میزان تحصیلات، درجه علمی، نوع استخدامی و سابقه کار) و ابعاد متغیرهای مستقل و وابسته از نمودارهای هیستوگرام و نمودارهای فراوانی استفاده شد.سپس به منظور بررسی فرضیه‌ها به علت نرمال نبودن متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار spss18 استفاده شد.

4-1- مقدمه:
این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده طراحی گردیده است. در فرآیند اجرایی، نخست پرسشنامه‌هایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیده‌اند را جمع‌آوری کرده و داده‌های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه‌ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می‌گردند و سپس این داده‌ها از طریق نرم افزار spss 18 تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می‌گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی هست، داده‌های جمع‌آوری شده به صورت جدول آمارتوصیفی و فراوانی و نمودار میله ای و هیستوگرام ارائه می‌شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی هست، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار می‌گیرند. درنهایت می‌توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه‌های آماری اظهار نظر نمود.

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:
توصیف جنسیت پاسخ دهندگان

جدول(4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
زن
73
1/35
مرد
174
3/63
کل
247
4/98
بدون پاسخ
4
6/1
کل
251
100

نمودار(4- 1) توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ گویان

مطابق جدول و نمودار (4- 1 ) مشاهده می‌شود که جنسیت 73 نفر از پاسخ دهندگان زن (معادل 1/29 درصد) و 174 نفر مرد (معادل3/63 درصد) می‌باشند. همچنین 4 نفر(معادل 6/1 درصد) به این سئوال پاسخ نداده‌اند.

توصیف سن پاسخ دهندگان

جدول (4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
بین 20 تا 30 سال
27
8/10
بین 31 تا 40 سال
95
8/37
بین 41 تا 50 سال
96
2/38
بیشتر از 50
س
ال
28
2/11
کل
246
98
بدون پاسخ
5
2
کل
251
100

نمودار(4-2) توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان

مطابق جدول و نمودار (4- 2)مشاهده می‌شود که سن 27 نفر از پاسخ دهندگان بین 20 تا 30 سال (معادل 8/10 درصد)، 95 نفر بین 31 تا 40 سال (معادل2/37 درصد)، 96 نفر بین 41 تا 50 سال (معادل 2/38 درصد)، 28 نفر بیشتر از 50 سال (معادل2/11 درصد) می‌باشند. همچنین 5 نفر(معادل 2 درصد) به این سئوال پاسخ نداده‌اند.
توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان

جدول (4-3) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
لیسانس
93
1/37
فوق لیسانس
87
7/34
دکترا
38
1/15
کل
218
9/86
بدون پاسخ
33
1/13
کل
251
100

نمودار(4-3) توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان

مطابق جدول و نمودار (4-3) مشاهده می‌شود که تحصیلات 93 نفر لیسانس (معادل 1/37 درصد) ، 87 نفر فوق لیسانس (معادل7/34 درصد) و 38 نفر دکترا (معادل1/15 درصد) می‌باشند. همچنین 33 نفر(معادل 1/ 13درصد) به این سئوال پاسخ نداده‌اند.

توصیف سنوات خدمت پاسخ دهندگان

جدول (4-4) توصیف سنوات خدمت پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
کمتر از 5 سال
21
4/8
بین 5 تا 10 سال
45
9/17
بین 10 تا 15 سال
71
3/28
بین 15 تا 20 سال
64
5/25
بالاتر از 20 سال
47
7/18
کل
248
8/98
بدون پاسخ
3
2/1
کل
251
100

نمودار(4-4) توزیع فراوانی مربوط به سنوات خدمت پاسخ دهندگان

مطابق جدول و نمودار (4-4) مشاهده می‌شود که سنوات خدمت 21 نفر از پاسخ دهندگان کمتر از 5 سال (معادل 4/8 درصد)، 45 نفر بین 5 تا 10 سال (معادل9/17 درصد)، 71 نفر بین 10 تا 15 سال (معادل 3/28 درصد)، 64 نفر بین 10 تا 15 سال (معادل 5/25 درصد) و 47 نفر بین 15 تا 20 سال (معادل 7/18 درصد) می‌باشند. همچنین 3 نفر(معادل 2/1 درصد) به این سئوال پاسخ نداده‌اند.
توصیف سمت پاسخ دهندگان

جدول(4-5) توصیف سمت پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
کادر مدیریت
33
1/13
هیئت علمی
69
5/27
کارمند
135
8/53
کل
237
4/94
بدون پاسخ
14
6/5
کل
251
100

نمودار (4-5) توزیع فراوانی مربوط به سمت پاسخ دهندگان

مطابق جدول و نمودار (4-5) مشاهده می‌شود که سمت 33 نفر کادر مدیریتی (معادل 1/13 درصد) ، 69 نفر هیئت علمی (معادل5/27 درصد) و 135 نفر کارمند (معادل 8/53 درصد) می‌باشند. همچنین 14نفر(معادل 6/5 درصد) به این سئوال پاسخ نداده‌اند.

توصیف رتبه علمی پاسخ دهندگان

جدول (4-6) توصیف رتبه علمی پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
مربی
65
9/25
استادیار
27
8/10
دانشیار
6
4/2
کل
98
39
بدون پاسخ
153
61
کل
251
100

نمودار (4-6) توزیع فراوانی مربوط به رتبه علمی پاسخ دهندگان

مطابق جدول و نمودار (4-6) مشاهده می‌شود که رتبه علمی 33 نفر مربی (معادل 9/25 درصد) ، 69 نفر استادیار (معادل 8/10 درصد) و 135 نفر کارمند (معادل 4/2 درصد) می‌باشند. همچنین 98 نفر (معادل 61 درصد) به این سئوال پاسخ نداده‌اند.

توصیف نوع استخدام پاسخ دهندگان

جدول (4-7) توصیف نوع استخدام پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
رسمی
176
1/70
آزمایشی
12
8/4
پیمانی
26
4/10
حق التدریس
5
2
قراردادی
19
6/7
کل
238
8/94
بدون پاسخ
13
2/5
کل
251
100

نمودار(4-7) توزیع فراوانی مربوط به نوع استخدام پاسخ دهندگان

مطابق جدول و نمودار (4-7) مشاهده می‌شود که نوع استخدام 176 نفر رسمی (معادل 1/70 درصد)، 12 نفر آزمایشی (معادل8/4 درصد) ، 26 نفر پیمانی (معادل 4/10 درصد) ، 5 نفر حق التدریس (معادل 2 درصد) و 19 نفر قراردادی (معادل 6/7 درصد) می‌باشند. همچنین 13 نفر (معادل 2/5 درصد) به این سئوال پاسخ نداده‌اند.

4- 3 ) توصیف متغیرهای تحقیق:

توصیف متغیر خلق فرصت‌های یادگیری مستمر

جدول (4-8) توصیف متغیر خلق فرصت یادگیری مستمر
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیش‌ترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
300/0
54732/0
5604/3
5
33/1
251
خلق فرصت‌های یادگیری مستمر

نمودار (4-8) هیستوگرام متغیر خلق فرصت یادگیری مستمر

با توجه به نمودار و جدول(4-8) مشاهده می‌شود که متغیر خلق فرصت یادگیری مستمر دارای کمترین مقدار33/1، بیش‌ترین مقدار 5 ، میانگین 5604/3 ، انحراف معیار 54732/0 و واریانس 3/0 هست.

توصیف متغیر ارتقا پرسشگری و گفتمان

جدول (4-9) توصیف متغیر ارتقا پرسشگری
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیش‌ترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
678/0
82317/0
2444/3
5
1
251
ارتقا پرسشگری و گفتمان

نمودار (4-9) هیستوگرام متغیر ارتقا پرسشگری

با توجه به نمودار و جدول(4-9) مشاهده می‌شود که متغیر ارتقا پرسشگری دارای کمترین مقدار1، بیش‌ترین مقدار 5 ، میانگین 2444/3 ، انحراف معیار 82317/0 و واریانس 678/0 هست.

توصیف متغیر ترغیب همکاری و یادگیری گروهی

جدول(4-10) توصیف متغیر ترغیب یادگیری تیمی
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیش‌ترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
531/0
72860/0
2815/3
5
67/1
251
ترغیب همکاری و یادگیری گروهی

نمودار (4-10) هیستوگرام متغیر ترغیب