دانلود پایان نامه با موضوع ارتباطات فرهنگی و آسیبهای اجتماعی

دانلود پایان نامه

آنچه مسلم است در پژوهش فوق، برای حفظ و حراست از این هنر، آن را در بخش جواهرات کاربردی ساخته است، تا در احیاء مینا مدد گیرد. میتوان از این هنر در ساخت دیگر آثار هنری استفاده کرد همچون گسترش در شاخه ضریح سازی و حتی در محصولات صناعی چوبی و … سعی شده که با تغییر کاربری مینا در حوزه های دیگری چون ظروف، تجربه‌ای در ساخت مینای نقاشی و یا خانه بندی با این شیوه داشت. بطوری که شاید، مینا را به نقشی پویا و با صرفه در زمینه‌ی اقتصادی تبدیل کند. وجه تمایز با پژوهش شناخت مؤلفههای هنری تاثیر گذار بر رونق اقتصادی آن است که عناصر تاثیر گذار دیگری را جستجو خواهیم کرد که در رونق آثار مینا موثر باشد و همچنین توجه به نوع کاربرد مینا در صنایع دستی مورد نظر خواهد بود.
16-در پایاننامه دیگر با عنوان بررسی تطبیقی هنر میناکاری ایران و روسیه( عصر قاجار) به راهنمایی استاد محمد تقی آشوری و مشاور استاد احمد تندی و به تحقیق حکیمه شریعت نیا میباشد. این پژوهش به بررسی تطبیقی هنر میناکاری که از صنایع دستی شاخص ایران در زمان قاجار بوده است، پرداخته و با بررسی تطبیقی این هنر با میناکاری روسیه سعی در فهم میزان تاثیرپذیری و تاثیرگذاری هنری و تکنیکی این هنر میان دو کشوری داشته است که همواره در طول تاریخ در ارتباطات فرهنگی و هنری با یکدیگر بوده اند.

 • 17- در پایاننامه مطالعه زیورآلات زنان در دوره قاجارکه در دانشگاه سمنان – دانشکده هنر. 1392با راهنمایی سید ابوتراب احمدپناه و پژوهش دانشجو مهدیه نائیجی صورت گرفته است، ابتدا جایگاه جواهرات سلطنتی در دوره قاجار مطرح شده، پس از آن موقعیت زنان در این دوره مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت اطلاعات و تصاویر پراکنده مربوط به زیورآلات زنان قاجار در یک مجموعه گردآوری شده است. طبقه بندی دادههای این تحقیق بر اساس تجریه و تحلیل بیش از 300 تصویر بودهاست. ضمن مطالعه و طبقه بندی نمونهها، بررسی زیورآلات زنان از نظر مواد تشکیل دهنده، نوع ساخت و نقش و فرم آنها نیز، از اهداف این تحقیق میباشد. اطلاعات به شیوه کتابخانهای اسنادی و انجام مصاحبه گردآوری شده است .
  مینا کاری در دوره قاجار و دیدن گنجینه موجود در بانک ملی تهران واقع در خیابان فردوسی، نشان دهنده نقش و اهمیت مینا در این دوره است و به دلیل پرداختن و تولیدات در شاخه جواهرات سلطنتی مینا، مورد توجه قرار خواهد گرفت. و با توجه به تصاویر مربوط به زیورآلات زنان قاجار که گردآوری شده‌است. مینای دربار همچون سنگهای قیمتی و پر ارزش، بر روی طلا به کار رفته است. طلا، به هنگام ذوب شدن مینا اکسید نمی‌شود، ازاینرو امکان اجرای طرحی همراه با جزئیات و با شباهت هر چه تمامتر در ساخت چهرهها، بر روی مینا را ایجاد می‌کند در حالی که میناهای ساخته شده بر مس و نقره‌ چنین کیفیتی را ندارند. شکل‌گیری مینا نیز از ترکیب اکسیدهای فلزات و چند گونه نمک در مجاورت حرارت بالا می‌باشد که رنگ‌ها در طول زمان و بر اساس دما بوجود می‌آیند. طبقه بندی داده‌های این تحقیق که بر اساس تجزیه و تحلیل صورت گرفته است در پژوهش شناخت مؤلفههای تاثیرگذار بررونق اقتصادی مورد توجه است و مینا در دوره حاضر به لحاظ جایگاه و اهمیت، مطالعه میگردد، زیرا بعد از دوره قاجار برای مدتی هنر مینای نقاشی به فراموشی و کم فروغی سپرده شده است. حضور استاد شکرالله صنیع زاده و کارگاهش که در آن هنرمندان بنامی پرورش یافتند باعث شد که این هنر دوباره به روزهای پر شکوهش باز گردد و توانست نام مینا را تا احیا دوباره توسط استاد علیرضا پروازی زنده نگاه دارد. اکنون استاد پروازی با اصول و روشها و مکتبداری زمان قاجار روحی تازه به این هنر بخشیده و دوباره مینای ایرانی بر روی طلا به درخشش ادامه داده است.

 • 18-فن شناسی، آسیب شناسی و ارائه طرح حفاظتی تزیینات میناکاری تخت خورشید (تخت طاووس) پایان نامه دانشگاه هنر، تهران ، دانشکده هنرهای کاربردی 1388. استاد راهنما: میترا اعتضادی استاد مشاور: دانشجو: ماندانا پورضرغام.
  موضوع این پایان نامه «فن شناسی؛ آسیب شناسی و طرح حفاظتی تزئینات مینا کاری تخت خورشید (طاووس)» میباشد. با توجه به آنکه تاکنون پژوهشی جامع در زمینه حفاظت از آثار مینایی و به ویژه این اثر ارزشمند صورت نگرفته بود، در این تحقیق، گامهایی در جهت شناخت، حفظ و نگهداری از این گنجینه مینایی انجام شده است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی ساختار مینا؛ تکنیکهای به کار رفته و شناسایی آسیب های وارده بر میناهای تخت خورشید و اتخاذ روشی مناسبی در جهت حفاظت از آن بوده است. در این تحقیق چهار فرضیه مورد آزمون و بررسی قرار و گرفته و نتایج زیر حاصل شده است: دوام مینا کاری علاوه بر تکنیک اجرا با ترکیبات مینا و دمای پخت آن در ارتباط است؛ آسیب های وارده در مینای پشتیبان، زمینه را برای ایجاد آسیب در لایه مینای تزئینی فراهم میآورد؛ عامل اصلی ایجاد ترک و ریختگی فراوان در لایه مینای آبی فیروزهای بکار رفته درتزیینات مینایی تخت خورشید ناشی از ساختار درونی مینا است و قرار گرفتن ترکیب فلز و شیشه درکنار یکدیگر در ساخت مینا، باعث ایجاد دسته جدیدی از آسیبها شده است.
  به دلیل شناخت، حفظ و نگهداری از هنر میناکاری و با هدف اصلی این پژوهش که شناسایی ساختار مینا ؛ تکنیکهای به کار رفته و شناسایی آسیب های وارده بر مینا و اتخاذ روشی مناسبی در جهت حفاظت از آن بوده است در پژوهش رونق اقتصادی و بحث پیرامون کیفیت و ماندگاری اثر هنری قابل واکاوی و توجه است. و نتایج حاصله این پژوهش بسیار مفید است زیرا که دوام مینا کاری را علاوه بر تکنیک اجرا با ترکیبات مینا و دمای پخت آن مرتبط میسازد؛ تمرکز بر مینا و عوامل موثر در ماندگاری و تکنیک اجرا و ساخت آثار مینا، مورد استفاده در پژوهش رونق اقتصادی مینای نقاشی خواهد بود.
  مقاله بررسی لباس و پوشاک دوره قاجار مبتنی بر آثار مینایی به جا مانده از این دوره در موزه آذربایجان تبریز توسط نویسندگان : مریم فیض الهی، زهرافنایی صورت گرفته است که درنشریه نگره، پاییز ، 1389 دوره  5, شماره  16; از صفحه 57 تا صفحه 71به چاپ رسیده است.
  میناسازی یکی ازهنرهای ماندگار ایرانی است که به عنوان هویت و پیشینه فرهنگی، نسل گذشته را به آینده پیوند میدهد. در دوره قاجار این هنر نیز همچون سایر هنرها دچار تحولات جدیدی شد به نحوی که در زمان حکومت فتحعلیشاه به پیشرفت زیادی دست یافت و تا اواخر دوره ناصرالدین شاه به صورت هنری درباری و اشرافی به کار میرفت، اما پس از آن به فراموشی سپرده شد. آثار میناکاری یافت شده از دوره قاجاری در موزههای داخل و خارج از کشور نمونههای با ارزشی از این هنر میباشند. در این میان 17 قطعه مینایی که در موزه آذربایجان تبریز نگهداری میشود به طور عمده شامل تصاویر زنان درباری آن روزگار است. در این پژوهش که به شیوه تاریخی _ توصیفی انجام شده و بر اساس شیوه کتابخانهای، کتب، اسناد و مدارک موجود، ویژگیهای هنر میناسازی در دوره قاجار مورد مطالعه قرار گرفته و سپس به بررسی تطبیقی و تحلیلی لباس و پوشاک موجود در نگارههای قطعات میناکاری شده و مقایسه آنها با نگارگری ایرانی پرداخته شده است تا محدوده زمانی و سیر تحول پوشاک در دورههای مختلف قاجار ارزیابی شود.
  این پژوهش به لحاظ تحولات رونق بخشی که دوره قاجار در هنر مینا ایجاد نمود و مانند سایر هنرها دچار تحولات جدیدی شد، مورد توجه میباشد. مینا تا اواخر دوره ناصرالدین شاه به صورت هنری درباری و اشرافی به کاررفت، اما پس از آن به فراموشی گرایید.آثار میناکاری یافت شده از دوره قاجاری در موزههای داخل و خارج از کشور نمونههای با ارزشی از این هنر میباشند و اوج شکوفایی این هنر در آثار این دوره تاریخی دیده میشود.
  5اهداف وارزش نظری پژوهش
  جایگاه مینای نقاشی به لحاظ عرضه و تقاضا در بازار تهران و شناخت راهکارایی جهت رونق اقتصادی مینای نقاشی
  در این تحقیق، با هدف مطالعه جایگاه مینای نقاشی به لحاظ عرضه و تقاضا در بازار تهران، مؤلفه های هنری تاثیرگذار بر رونق اقتصادی مینا، شناخت و واکاوی مسائل مربوط به رونق اقتصادی مینای نقاشی در تهران، ارائه راهبردها و پیشنهادات در توسعه اقتصادی صنایع دستی مینای نقاشی، به تجزیه و تحلیل عوامل میپردازیم . مطالعه روند تحولات و پیشینه تاریخی مینای نقاشی با تاکید بر ساختار اقتصادی و اجتماعی آن و نقش و کارکرد صنایع دستی و مینای نقاشی، بررسی محدودیتها و مسایل اصلی توسعه اقتصادی صنایع دستی مینای نقاشی به مطالعه و شناخت مؤالفههای هنری تأثیرگذار بر رونق اقتصادی مینای نقاشی در تهران پرداخته خواهد شد.به منظور درک اهمیت صنایع دستی در ارکان حیات اجتماعی، اقتصادی یک جامعه تنها کافی است تا نظری به مهمترین ویژگی های صنایع دستی افکند:
  صنایع دستی نقش مهمی برای نیروی انسانی در امر تولید، در نظر میگیرند، چرا که در فرایند تولید این مصنوعات، دست انسان دارای نقش اساسی است.از آن جا که در فعالیتهای مربوط به صنایع دستی نیازی به کارشناس خارجی نیست و مواد اولیه مورد استفاده معمولا از مواد ساده و در دسترس تشکیل می گردد که به آسانی و با بهای نسبتا ارزان قابل تامین است.
  صنایع دستی در مناطق روستایی یکی از عوامل رشد اقتصادی است. به دلیل دارا بودن پتانسیل ایجاد فرصتهای شغلی وکسب درآمد، ضمن پر کردن اوقات فراغت و بیکاری مانع از مهاجرتهای گسترده فصلی یا دائمی روستاییان، که یکی از آسیبهای اجتماعی حال حاضر است میگردد.
  فعالیتهای صنایع دستی به دلیل برخورداری از ویژگیهای تکنیکی ساده و بهرهگیری ازابزارها و وسایل تکنولوژیکی آسان، به گونهای است که امکان پرداختن به آنها در جوامع شهری و روستایی و عشایری و به صورت کارگاهی، خانگی و یا حتی دوره گردی و سیار وجود دارد. صنایع دستی به دلیل برخورداری از بار فرهنگی و دارا بودن جنبههای هنری میتواند عامل ترویج عناصر فرهنگی در نقاط مختلف کشور و حتی فراسوی مرزها باشد.
  1-6 روش و منطق اجرایی پژوهش
  اگرچه تحقیقات علمی به دلیل گستردگی و تنوع موضوعی، قابل تقسیمبندی بهطور خاص نیستند اما میتوان آنها را از نظر چیستی، هدف و ماهیت یا روشی که در تحقیق مدنظر میباشد دستهبندی کرد. چیستی یک تحقیق از طریق متغیر مورد بررسی شناسایی میشود. مفهوم، تجریدی از رویدادهای قابل مشاهده است که معرف شباهتها یا جنبههای مشترک میان آنها است. مفاهیم واژههایی انتزاعی هستند، که برای توضیح دادن و یا معنا دادن به تجربیاتمان از آنها استفاده میکنیم. این مفاهیم پیچیده که در سطح بالایی از تجرید (انتزاع) قرار دارند سازه نامیده میشوند. سازهها غالبا از نظریهها مشتق میگردند. مشاهده قابلیت یک سازه تنها با ایجاد شرایط خاص و با کمک متغیرها امکانپذیر میگردد. متغیر عبارت است از ویژگی واحد مورد مشاهده. متغیر، کمیتی است که میتواند از واحدی به واحد دیگر و یا از یک شرایط به درآمده به شرایط دیگر مقادیر مختلفی را اختیار کند به عبارت دیگر متغیر نمادی است که اعداد با ارزشها به آن منجر میشود به طور کلی متغیرها را از نوع ماهیت مقادیری (حالتهایی) که میپذیرد میتوان به دو دسته تقسیم کرد 1. کیفی 2. کمی.
  متغیرهای کیفی را متغیرهای مقولهای نیز مینامند که شامل حالتهای گوناگون یک ویژگی مانند مذهب، شغل و غیره است اما متغیرهای کمی متغیرهایی هستند که برای اندازهگیری آنها میتوان اعداد را به وضعیت آزمودنی و برطبق قاعدهای معین منتسب کرد (سرمد و بازرگان، 1391). متغیر در این پژوهش اقتصاد میباشد. از این رو این تحقیق به لحاظ چیستی کمی است. چرا که در رویکردهای کمی محقق تصمیم میگیرد درباره چه چیزی مطالعه کند. پرسشهای مشخص و کاملا تعریف شدهای را طرح میکند، اطلاعات کمی را از نمونه تحقیق جمعآوری میکند، با روشهای آماری به تجزیه و تحلیل این اطلاعات میپردازد. تحقیق خود را به صورت کاملا عینی و به اصطلاح غیرسوگیرانه اجرا میکند. بهطور کلی پژوهشهای کمی دارای سه ویژگی اصلی میباشند.
  1- تأکید بر اعداد در جمعآوری و تحلیل اطلاعات 2- تأکید بر جمعآوری نمرهها برای اندازهگیری ویژگیهای جزئی و مشخص افراد، سازمانها و … 3- تأکید بر مقایسه گروهها و رابطه متغیرها و عوامل در مطالعات تجربی، همبستگی و پیمایشی (هوشیار و افتخاریراد، 1391). به این ترتیب همانگونه که اشاره شد، از آنجایی که این پژوهش حائز ویژگیهای فوق میباشد، به لحاظ چیستی، پژوهش کمی به حساب میآید. «اما از لحاظ هدف تحقیقات علمی به سه دسته تقسیم میشود: بنیادی، کاربردی، تحقیق و توسعه. این پژوهش به لحاظ هدف در پاسخ دادن به جایگاه فعلی مینای نقاشی در مقایسه با دیگر محصولات فلزی صنایع دستی از نظر فروش و عرضه در بازار تهران، بنیادی میباشد. چرا که هدف اساسی در این نوع تحقیقات آزمون نظریهها، تبیین روابط بین پدیدهها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است. تحقیقات بنیادی نظریهها را بررسی کرده، آنها را تأیید، تعدیل یا رد میکند. با تبیین روابط میان پدیدهها، تحقیق بنیادی به کشف قوانین و اصول علمی میپردازد. با این اهداف، تحقیقات بنیادی درصدد توسعه مجموعه دانستههای موجود درباره اصول و قوانین علمی است. این نوع تحقیقات نتیجهگرا میباشد» (سرمد و بازرگان، 1391، 79). در نهایت، پژوهشهای بنیادی هستند که مرزهای دانش بشری را گسترش داده و قوانین علمی را کشف مینماید. بر همین اساس و با توجه به تعاریف ارائه شده این پژوهش به لحاظ هدف این تحقیق که از چگونگی ارتباط بین محصول صنایع دستی مینای نقاشی و اقتصاد هنراست، بنیادی تشخیص داده میشود چرا که تحقیقات بنیادی همانطور که گفته شد به تبیین روابط میان پدیدهها میپردازد. اما از لحاظ ماهیت پژوهش به دلیل اینکه یک متغیر و سه جامعه آماری تعریف شده داریم و قرار است تأثیر مؤلفههای هنری را براقتصاد مینای نقاشی، را مورد بررسی قرار دهیم. بدین جهت این پژوهش از لحاظ ماهیتی پژوهش از نوع همبستگی میباشد. در روش همبستگی چند جامعه با یک متغیر و با یک جامعه با متغیرهای گوناگون مورد بررسی قرار میگیرد. بنابراین در این تحقیق متغیر اصلی دلایل رونق اقتصادی است که در سه جامعه آماری تولیدکنندگان فروشندگان و مصرف کنندگان مینای نقاشی در خیابان ویلای تهران مورد مطالعه قرار میگیرد که بعد از آن به روش توصیفی (تحلیل محتوا) دادههای به دست آمده تحلیل میشوند.
  اغلب مطالب در این تحقیق به صورت ترکیبی (کتابخانهای و میدانی) جمعآوری خواهد شد و برهمین اساس برای متغیر اقتصاد با توجه به سؤالات پژوهش و هدف تعریف شده، گویههای متناسب با پرسشهای پژوهش و هدف و به صورت پرسشنامه در آورده شد.
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.