دانلود پایان نامه انواع یادگیری سازمانی و یادگیری استراتژیک

دانلود پایان نامه
 • داجسون یادگیری سازمانی را به عنوان روشی که سازمانها ایجاد، تکمیل و سازماندهی میکنند تا دانش و جریانهای عادی کار در رابطه با فعالیتها و همچنین بهبود کارایی سازمان از طریق بکارگیری مهارت-های گسترده نیروی کار توسعه یابد، تعریف میکند.[41] به گفته اندرو مایو، یادگیری سازمانی عبارت است از تمامی روشها، ساز و کارها و فرایندهایی که در
  درون سازمان به منظور تحقق یادگیری به کار گرفته می شوند.[70] پس میتوان یادگیری سازمانی را توانایی سازمان به عنوان یک کل در کشف خطاها و اصلاح آنها و
  همچنین تغییر دانش و ارزشهای سازمان، به طوری که مهارتهای جدید حل مسئله و ظرفیت جدیدی برای کار ایجاد شود، دانست.[8]
  -3-3-2 انواع یادگیری سازمانی:
  آرجریس و شون سه نوع یادگیری سازمانی و به تعبیر دیگر، سه سطح یادگیری را به شرح زیر توصیف کردهاند:[25]
  -1 یادگیری تک حلقهای: یادگیری تک حلقهای زمانی اتفاق میافتد که در بستر هدفها و سیاستهای جاری سازمان، خطاها کشف و اصلاح شوند. از یادگیری تک حلقهای، سنگه با عنوان یادگیری انطباقی، فایول و لایلز با عنوان یادگیری سطح پایین و میسون با عنوان یادگیری غیر استراتژیک نام برده است.[8]
  ۴٠
  www.Prozhe.com
  فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
  -2 یادگیری دو حلقهای: این نوع یادگیری زمانی اتفاق میافتد که سازمان خطاها را کشف و اصلاح کند و هنجارها، رویهها، سیاستها و هدفهای موجود را زیر سوال برده و به تعدیل و اصلاح آنها می-پردازد. از یادگیری دو حلقهای، سنگه با عنوان یادگیری مولد، فایول و لایلز با عنوان یادگیری سطح بالا و میسون با عنوان یادگیری استراتژیک نام میبرند. [8] -3 یادگیری سه حلقهای: زمانی اتفاق میافتد که سازمانها یاد بگیرند، چگونه یاد گیری تک حلقهای و
  دو حلقهای را اجرا کنند. به عبارت دیگر، یادگیری سه حلقهای توانایی یادگرفتن درباره دیگری است. دو فرم یادگیری اولیه صورت نمیگیرد اگر سازمانها آگاه نباشند که یادگیری باید اتفاق بیفتد. این بدان معنی است که آگاهی از سبکها و فرایندها و ساختارهای یادگیری پیش نیاز ارتقای یادگیری است.
  -4-3-2 ویژگیهای یادگیری سازمانی:
  مطلب مشابه :  دانلود مقاله با موضوع جامعه شناسی سیاسی و نیروهای اجتماعی

 • با توجه به دیدگاههای یاد شده در مورد یادگیری سازمانی، میتوان مهمترین ویژگیهای یادگیری سازمانی را به شرح ذیل بیان کرد:[8]
  -1 فرایندی پیچیده (متاثر از ارتباط متقابل عوامل متعدد و متنوع درون و برون فردی، محیطی و درون و برون سازمانی) -2 برنامهریزی نشده مانند (متون آموزشی دورههای رسمی، از پیش تدوین نشده است)
  -3 هوشیارانه و هدفمند (فضاهای پرجاذبهای از یادگیری و بهبود بر فرد فرد افراد و گروههای سازمان حاکم میشود و افراد و گروهها با دقت و کنجکاوی و همسو با استراتژی سازمان، مترصد یادگیریاند) -4 تعامل و پویا (همواره یک نفر به عنوان استاد یا مهارتآموز در جایگاه انتقال اطلاعات و آموختهها قرار نمیگیرد. بلکه افراد، گروهها و سازمان، همزمان نقش دریافت اطلاعات، تجارب و آموختههای خود و انتقال آن به دیگران را ایفا میکنند. این فرایند، بازخوردی مداوم، سریع و موثر در سطح فردی، سازمانی و گروهی ایجاد میکند) -5 مستمر و مداوم (مانند دورههای آموزشی رسمی به ساعات و مکان مشخص محدود نمیشود)
  -6 متحول و رشد یابنده (تعامل، پویایی و تداوم یاد شده و نیز بازخورد حاصل از این فرایند ویژگی زایندگی به آن میبخشد و تحول، رشد و بهبود مستمر یادگیری سازمانی را به دنبال دارد)
  ۴١
  www.Prozhe.com
  فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.