دانلود پایان نامه اصول انتخاب محتوا و مسئولیت اجتماعی

دانلود پایان نامه
 • بند چهارم: محیط های مثبت……………………………………………………………………………………….99
  بند پنجم: الگوهای رفتاری نیکو…………………………………………………………………………………100
  بند ششم: ماه رمضان و روزه داری……………………………………………………………………………..101
  گفتار سوم: کتاب هدیه های آسمانی پایه چهارم…………………………………………………………..102
  بند اوّل: نماز جماعت……………………………………………………………………………………………….102
  بند دوم: محیط های مثبت…………………………………………………………………………………………103
  بند سوم: مسئولیت اجتماعی………………………………………………………………………………………104
  بند چهارم: الگوهای رفتاری نیکو……………………………………………………………………………….105
  گفتار چهارم: کتاب هدیه های آسمانی پایه پنجم………………………………………………………….106
  بند اوّل: یاد خدا و پرستش او…………………………………………………………………………………….106
  بند دوم: معاد باوری…………………………………………………………………………………………………107
  بند سوم: الگوهای رفتاری نیکو………………………………………………………………………………….108

 • بند چهارم: مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………………………..109
  بند پنجم: نماز جماعت…………………………………………………………………………………………….110
  گفتار پنجم: کتاب هدیه های آسمانی پایه ششم……………………………………………………………111
  بند اوّل: معاد باوری…………………………………………………………………………………………………111
  بند دوم: مسئولیت اجتماعی……………………………………………………………………………………….112
  بند سوم: الگوهای رفتاری نیکو………………………………………………………………………………….112
  بند چهارم:حجاب……………………………………………………………………………………………………113
  مبحث دوم:تحلیل محتوای کتب هدیههای آسمانی ………………………………………………………114
  گفتار اوّل: اصول انتخاب محتوای آموزشی………………………………………………………………… 114
  بند اوّل: انطباق مفاهیم با هدف های آموزشی معین………………………………………………………..115
  بند دوم: ارتباط با علاقه و رغبت فراگیران……………………………………………………………………116
  بند سوم: ارتباط با نیازهای جامعه و فراگیران…………………………………………………………………117
  مطلب مشابه :  دانلود مقاله مسئولیت اجتماعی و رئالیسم انتقادی
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.