دانلود پایان نامه اسناد و مقررات بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود پایان نامه
 • لازم به توضیح است، همانطور که در فصل گذشته ذکر شد بار اصلی تحقّق این حقوق بر عهده نظام آموزش و پرورش به عنوان نهاد رسمی تعلیم و تربیت در هر جامعه می باشد. این نهاد با استفاده از ابزارهای اجرایی خود موظّف است این رسالت را به انجام رساند . در این بین کتب درسی نیز به عنوان مهم ترین ابزار نظام آموزش و پرورش در راستای احقاق حقوق تربیتی، مشمول ضوابط و ساز وکارهایی می باشد که در ادامه به بررسی آن ها نیز خواهیم پرداخت.
  گفتار اوّل: اسناد و قوانین بین المللی
  بند اوّل: اسناد و قوانین بین المللی در خصوص اهمیت آموزش و پرورش
  اسناد بین المللی کلیّه کودکان را بلا استثناء دارای حق آموزش و پرورش دانسته و با تعابیری همچون: «حق هر کس »، «هر کس حق دارد »، « آموزش همگانی»، « هر فردی » و « حق کودک» بر عمومیّت حق برخورداری از آموزش وپرورش تأکید کرده است، به عنوان نمونه به ذکر برخی از مصادیق این اسناد می پردازیم:
  -ماده 13 میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی: «کشورهای طرف این میثاق حق هرکس را برای آموزش و پرورش به رسمیت می شناسند… علاوه بر این کشور های طرف این میثاق موافقت دارند که آموزش و پرورش باید کلیهی افراد را برای ایفای نقش سودمند در یک جامعه آزاد آماده سازد….»
  – بند الف ماده 26 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر : «هرکس حق دارد از تعلیم و تربیت استفاده کند. تعلیم و تربیت باید حداقل در مورد آموزش ابتدایی و اساسی رایگان باشد. تعلیمات فنی و حرفه ای باید برای همه ممکن باشد. دسترسی به تعلیمات عالیه باید برای همه و بنا به شایستگی هرکس امکان پذیر باشد.»
  -ماده 20 رهنمود های ریاض: «دولت ها متعّهدند که تعلیمات عمومی را در دست رس همه ی خردسالان و نوجوانان قرار بدهند.»
  -مقدمه کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات : « با عنایت به اعلامیه جهانی حقوق بشر که اصل عدم تبعیض را تأیید می کند و حقّ مسلّم یکایک افراد بشر را به برخورداری از امر آموزش و پرورش اعلام می دارد، نظر به اینکه تبعیض در آموزشّ تجاوز به حقوقی است که در اعلامیه مذکور ذکر شده است، نظر به اینکه سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) طبق اساسنامه خود وظیفه دارد همکاری بین ملل مختلف به وجود آورد تا حقوق بشر در تمام کشورها نسبت به همه افراد رعایت شود و همه افراد از آموزش و پرورش به نحو مساوی برخوردار شوند ….»
  -ماده 28 پیمان نامه به حقوق کودک: «1-کشورهای عضو حق کودک را برای برخورداری از آموزش به رسمیت شناسند و برای دستیابی به این حق، به صورت تدریجی و بر پایه ی فرصتهای برابر به ویژه اقدامات زیر را اعمال خواهند کرد:
  الف) اجباری کردن و در دسترس قرار دادن آموزش ابتدایی رایگان برای همه.
  ب) تشویق و ایجاد و گسترش انواع مختلف آموزش متوسط، از جمله آموزش عمومی و حرفهای، فراهم کردن و قرار دادن آن ها در دسترس همه کودکان و به عمل آوردن اقدامات مقتضی از قبیل ارائه آموزش رایگان و اعطای کمک های مالی در صورت نیاز.
  پ)در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان براساس قابلیّت و از هر طریق مناسب.
  ت)فراهم کردن اطلاعات و راهنمایی های آموزشی و حرفه ای و قرار دادن آن ها در دسترس همه کودکان.
  ث)به عمل آوردن اقداماتی جهت تشویق همگان به حضور منظّم در مدارس و کاهش موارد ترک تحصیل.»
  از آن جاکه هدف اسناد و مقررات بین المللی از تعیین حقوق کودکان، هدفی صوری و شکلی نیست که بتوان آن را به صرف وجود تشکیلاتی به نام آموزش و پرورش و نهادی به نام مدرسه و آن گاه حاضر شدن کودکان و نوجوانان در مدارس محقّق و خاتمه یافته تلقی کرد، بلکه هدف از تأکیدات مشابه و مکرّر در اکثر اسناد بین المللی درباره حقوق کودک در مورد حق دسترسی به آموزش و پرورش، درواقع دسترسی کودک به سیستم مطلوبی از تعلیم و تربیت است که بتواند نیازهای آموزش و پرورشی کودک را ارضا نموده و امکانات لازم و کافی را برای رشد وی و شکوفایی ابعاد مختلف شخصیت در اختیاش قرار دهد. به همین دلیل اسناد بین المللی علاوه بر لزوم دسترسی کودکان به امکانات آموزشی و پرورشی، ضرورت کیفیت و اهداف جامع آموزش و پرورش مطلوب را مورد تأکید قرار داده اند. براساس این اسناد حق دسترسی به آموزش و پرورش باید شامل رشد کامل شخصیت، استعدادها و توانایی های ذهنی و جسمی کودکان باشد. ماده 29 پیمان نامه حقوق کودک در این خصوص مقرر می دارد:
  « 1-کشورهای عضو اتفاق نظر دارند که آموزش کودک باید در راستای اهداف زیر باشد:
  الف) رشد شخصیت، استعدادها و توانایی های جسمی و ذهنی کودک تا حد امکان.
  ب) افزایش احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد.
  پ)افزایش احترام به والدین کودک، هویت فرهنگی، زبان و ارزش های کودک و به ارزش های ملّی کشوری که کودک در آن زندگی می کند و موطن اصلی او و به تمدّن های متفاوت با تمدّنی که او بدان تعلق دارد.
  ت) آماده سازی کودک برای یک زندگی مسئولانه در جامعه ای آزاد و با روحیه ی تفاهم، صلح، مدارا، مساوات بین زن و مرد و دوستی میان همه مردمان، گروه های قومی، ملی، مذهبی و افرادی که منشأ بومی دارند.
  ث) افزایش احترام به محیط زیست طبیعی.»
  بند الف و ب مذکور در این ماده دارای جنبه های فردی در خصوص کودکان می باشد ولی بندهای بعد به خصوص بند پ و ت به اهدافی اشاره دارد که تحقّق آن ها مستقیما با سلامت روان کودکان و نوجوانان و در نتیجه پیشگیری از انحراف آن ها در ارتباط است.
  آموزش و پرورش هنگامی به معنای مورد نظر اسناد و قوانین بین المللی تحقّق می یابد که باعث شکوفایی کامل شخصیت کودکان و تعلیم احترام به حقوق بشر شده، قضاوت فردی، درک مسئولیّت اخلاقی و اجتماعی کودک را پرورش داده و وی را برای ایفای نقش سودمند و مفید در جامعه آماده سازد، و این موارد در اسناد زیر به وضوح مورد اشاره قرار گرفته است:
  -ماده 5 کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات: «آموزش باید شکفتگی کامل شخصیت انسانی و تعلیم احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی را هدف خود قرار دهد و تفاهم و تساهل و دوستی بین تمامی ملت ها و تمام گروه های نژادی یا مذهبی و همچنین بسط فعّالیت های ملل متحد برای برقراری صلح را تسهیل کند.»
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.