دانلود پایان نامه ارشد درمورد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه

40 نفر متوسطه

200 مقطع متوسطه

30 نفر راهنمایی

 • 150 نفر راهنمایی

   
  ابزار گردآوری اطلاعات :
  پرسشنامه : پرسشنامه ای یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی برای کسب داده های تحقق است پرسشنامه مجموعه ای سؤال هاست که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ های لازم راارائه می دهد این پاسخ ها داده های مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد ( سرمد و دیگران ، 1382 : 141 )
  برای جمع آوری اطلاعات مربوط به موضوع از پرسشنامه ای که محقق ساخته شده است و این پرسشنامه دارای 14سؤال 5 گزینه ای می باشد که با طیف لیکرت طبقه بندی شده اند عبارتنداز : خیلی کم  ، کم ، متوسط ، زیاد ، خیلی زیاد به تایید دو استاد رشته های علوم تربیتی و روان شناسی درآمده است پس از تأیید دو استد محترم پرسشنامه را در اختیار دانش آموزان   قرار دادیم که نظر خود را در مورد هر سؤال در مقابل آن با توجه به گزینه ها علامت بزنند و سؤالات پرسشنامه که با هدف سنجش متغییرهای فرضیه ها تنظیم شده بود که در این تحقیق 6 فرضیه داریم پس از تکمیل پرسشنامه توسط معلمان هر چند با مشکلات زیادی همراه بود توانستم پرسشنامه های تکمیل شده را جمع آوری کرده سپس به کدگذاری داده ها پرداختم و داده ها را وارد کامپیوتر کردیم .
  تعریف روایی : روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره می کند ، به سخن دیگر ، ازمون دارای روایی است که برای اندازه گیری آنچه مورد نظر است مناسب باشد ( سیف ، 1381 ، 252 )
  روایی : با توجه به اینکه هدف پژوهش  بررسی تاثیر IT در آموزش بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی و متوسطه می باشد . جهت ارزیابی این مساله پژوهش یک پرسشنامه مدنظر قرار گرفته است که محقق جهت ساختن ابزار پژوهش اکثریت منابع و تحقیقاتی که در این فرضیه انجام گرفته است را مطالعه نموده و سپس بر اساس ان سؤالات پژوهش به تعداد 14 سؤال طراحی شده است .
  طیفی که در ساختن پرسشنامه مدنظر قرار گرفته است ، طیف لیکرت ( خیلی کم ، کم ، تا حدودی ، زیاد ، خیلی زیاد ) بوده است . جهت اطمینان از روایی پژوهش تلاش شده است پرسش ها طوری طراحی شوند که لغات و اصطلاحات مشکل نداشته باشد و قابل فهم باشد . سؤالات به ترتیب منطقی چیده شده اند . و برای حذف و تغییر پرسش نارسا و نامفهوم ، پرسشنامه روی تعداد محدودی اجرا گردید و پس از اجرا اصطلاحات لازم به عمل آمده است که توسط دواستاد تایید شده است .
  پس از اصلاح جهت اطمینان از روایی آن ابزار در اختیار پاسخگویان قرار دادیم تا به سؤالات مربوطه پاسخگو باشند .
  تعریف پایایی : پایایی(15) یک وسیله اندازه گیری به دقت آن اشاره می کند ، یک ازمون در صورتی دارای پایایی است که آن را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به دو گروه واحدی از افراد بدهیم ، نمرات حاصل از این چندین بار اجرا باید نزدیک به هم باشد ( سیف ، 1381 ، 272 )


 • پایایی : پایای به این ویژگی اشاره دارد که وسیله مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات تا چه اندازه از دقت لازم برخوردار بوده و نتایج حاصل از تکرار ابزار ثبات دارند . لذا برای اطمینان از این ویژگی پس از اطمینان از روایی آن روی 8 نفر از جامعه آماری اجرا گردیده و پس از اجرای مرحله اول بالحال شرایط روی همان گروه مجدداً اجرا گردیده است ضریب دقت حاصل از پایایی ابزار در دو مرحله 083/0 بدست آمده است که بر اساس نظر متخصصان امر تحقیق و پژوهش این ضریب پایایی قابل قبول می باشد .
  در مواردی که داده ها دارای مقیاس ابتدایی باشند روش دو نیمه کردن(16) برای محاسبه ضریب همبستگی امکان پذیر نیست ، در این گونه موارد از فرمول ابتدایی اسپیرمن که بر اساس تفاوت زوج انحراف های پیرسون بدست آمده استفاده می شود . ضریب همبستگی اسپیرمن را با s ، یا با حروف لاتین p نشان می دهند و فرمول محاسبه به صورت زیر است . ( شریفی ، نجفی زند ، 1376 ،‌ 271 )
   
   
   
   
   
  این نوشته در آموزشی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.