دانلود پایان نامه ارشد درمورد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود پایان نامه
 • هدف 3. نظام آموزشی باید دانش آموزان را برای مشارکت فعال و کامل در دنیایی که در آن زندگی می‌کنند آماده کند و دلیل اجتماعی
  هدف 4. فناوری اطلاعات باید امکانات بالقوه لازم را برای افزایش موفقیت دانش‌آموزان، در دروس تحصیلی داشته باشد (دلیل اثربخشی آموزش)
  با توجه به هدف آموزش و پرورش در شکوفاسازی استعدادها و خلاقیتهای دانش‌آموزان از یکسو، و از سوی دیگر، با توجه به نتایج حاصله از برنامه‌های فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در نظامهای آموزشی کشورهای پیشرفته، انتظار می رود که آموزش و پرورش ایران نیز، تغییراتی را در نظام آموزشی بویژه از بعد برنامه‌های درسی ایجاد نماید. برای ایجاد نظامی پاسخگو به تحولات فناوری در آموزش و پرورش، مه‌ترین مرحله، سازماندهی مجدد برنامه درسی است. پرسش اساسی این است که نیازهای مطالعاتی و آموزشی دانش آموزان و آموزشهای متناسب با این نیازها در جامعه کنونی، با توجه به فناوریهای نوین اطلاعات چیست؟
  عنوان : بررسی تاثیر کاربرد IT در آموزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
  اسم : نریمان جلیلوند          سال 1387
  اثر فناوری‌های جدید بر آموزش  ، تدریجی است و این اثر سبب می‌شود که آموزش به شیوه نوین  به گونه‌ای کارآمدتر انجام شود . بر این اساس ICT باعث تسریع اطلاعات در آموزش و پرورش می‌شود. فناوریهای جدید فرایند تعلیم وتربیت را تسریع می‌کند و نه متحول . فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مرزهای ساختاری نظام آموزشی سنتی فائق آمده است . ورود فناوری جدید به مدارس و محیطهای آموزشی ، صرفاً منجر به کارآمد کردن روش انتقال دانش نشده ، بلکه موجب خلق زمینه‌های جدید اجتماعی ( و اطلاعاتی ) برای یادگیری شده است. همچنین به اینترنت (بعنوان جزئی از فناوری اطلاعات و ارتباطات) اشاره میشود  اینترنت به عنوان یک راه و روش جدیدی برای آموزش است . اینترنت، فرایند آموزش را متحول کرده و اهداف آموزشی و متناسب با آن روشهای آموزش را تغییر میدهد. یافته های این تحقیق همبستگی مثبت و معنادار بین تاثیر زیاد IT بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را نشان می دهد همچنین رابطه بین سواد IT و میزان استفاده از آن در سطح اطمینان 095/0 معنی دار شده اند .
  در پزوهشی که باجی و انصاری زاده در سال 1387 تحت عنوان بررسی تاثیر IT  بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام داده بود به نتایج زیر دست یافته است در سطح اطمینان 099/0 با درجه ازادی 12 رابطه بین امکانات موجود IT و پیشرفت تحصیلی با ازمون کای دو معنی دار شده است . همچنین بین نیازهای مطالعاتی دانش آموزان و پیشرفت آنان در تحصیل در سطح اطمینان 095/0 با استفاده از آزمون ضریب  همبستگی رابطه معنی دار و مثبتی بدست آمده است .
  پیشینه تحقیقات خارجی :
  لافروم بواز ( 2007 ) در پژوهشی مؤثر بودن آموزش IT  را بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نشان داد یافته ها تاثیر آموزش IT  را در پیشگیری از افت تحصیلی دانش آموزان نشان داده اند . در برنامه آموزش IT  مهارت های کامپیوتر ، سواد اطلاعاتی دانش آموزان ، مقابله با روش های سنتی تدریس و استفاده از شیوه های نوین آموزش داده شد. نتایج نشان داد که همبستگی علی و مثبتی بین آموزش IT و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وجود دارد .
  نتایج پژوهشی نشان داد که پس از آموزش مهارت های IT  به گروه ازمایشی ، اکتساب این مهارت نسبت به گروه کنترل افزایش یافت . یافته ها حاکی از رابطه مثبت و معنی دار بین سواد IT ، امکانات در دسترس ، میزان استفاده از IT و تاثیر بسیاز زیاد آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد .( تلادو و همکاران ، 2008 )
  بررسی و مقایسه تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
  اسم : واستون ، براینسکی                 سال : 2008
  نتایج : نتایج این تحقیقات نشان می دهد که کاربرد فناوری اطلاعات تاثیر فزاینده و مثبتی بر خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی داشته است این معنی داری در سطح اطمینان 095/0 با درجه آزادی 9 و با استفاده از آزمون های کای دو و ضریب همبستگی بدست آمده اند . همچنین در سطح اطمینان 099/0 با درجه آزادی تاثیر سواد IT بر پیشرفت تحصیلی با آزمون کای دو معنی دار شده است .
  اندرو و همکاران ( 2006 ) در پژوهشی تحت عنوان آموزش مهارتهای IT و تاثیر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نتایج زیر را بدست آوردند ، بررسی عملکرد پنج  مدرسه مورد مطالعهالمان  نشان داد وقتی دانش آموزان به فناوری دسترسی آسان دارند و شرایط برای طرح های خلاقانه آن ها فراهم است، بیشتر احتمال می رود که مهارت و دانش آن ها فزونی گیرد. باید به دانش آموزان فرصت داد تا از قوه تخیل خود در کنار انعطاف پذیری فناوری اطلاعات و ارتباطات کمک بگیرند و بیشتر و بهتر بیاموزند.   پس از ازمون فرضیات رابطه بین سواد اطلاعاتی دانش آموزان  با مقطع تحصیلی در سطح اطمینان 95% با ازمون آماری خی دو همبستگی مثبت و معنی داری را نشان می دهد و بین  امکانات در دسترس دانش آموزان با میزان کاربرد  IT رابطه مثبت و معنی داری در سطح معنی داری 5% بدست آمده است در پایان همبستگی مثبت و مستقیمی بین نیازهای مطالعاتی دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان مشاهده شد .
   براساس نتایج تحقیقی که اخیرا از سوی کالج بوستون و دانشگاه ماسا چوست ترتیب داده شده بود، مشخص شد انجام کارهای عادی باعث تاثیر مثبت بر نحوه عملکرد آنها در آزمون های مدرسه می شود.
  در این تحقیق که در خصوص کارآیی افراد و کار با رایانه انجام شده بود، بیش از 986 مدرسه گوناگون مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد دانش آموزانی که معمولا از رایانه شخصی برای انجام کارهای عادی از جمله نوشتن مقالات مدرسه استفاده می کنند. در آزمونی یکسان نسبت به همکلاسان خود که کمتر از رایانه استفاده می کنند، نتیجه بهتری کسب می کنند.

  آزمون مورد بررسی در این تحقیق رشته ای بود که نیاز به رایانه و یا پیش زمینه رایانه ای نداشت تا امکان نتیجه گیری دقیق وجود داشته باشد. بدین معنی که مهارت در کار با رایانه به عنوان پیش زمیه موثری در آزمون به حساب نمی آمد و بنابر این آنچه در نتیجه آزمون مشخص می شد، می توانست درباره تاثیر غیر مستقیم یا عدم تاثیر این توانایی بر نتیجه گیری دانش آموزان در آزمون ها اظهار نظر کند.
  تا اینجا بخش خوب ماجرا بود، اما این آزمون علمی نتیجه گیری دیگری را نیز به دنبال داشت که شاید به مذاق بسیاری از کابران رایانه و بویژه دانش آموزانی که با رایانه های سر و کار دارند، خوش نیاید. نتیجه ثانویه این گروه تحقیقاتی از مطالعه، تاییدی بود بر نظری که از مدتها پیش دانشمندان به طرق مختلف آن را بیان کرده و نسبت به آن هشدار داده بودند.

  بدین ترتیب که تحلیل نتایج این آزمون مشخص کرد. در دانش آموزانی که از رایانه به منظور انجام بازی های رایانه ای، جستجوی سرگرم کننده و بدون هدف اینترنت و با چت با دوستان خود استفاده می کنند. نه تنها از آن اثر مثبتی که در گروه اول دیده شده بود خبری نیست. بلکه تاثیری معکوس و منفی نسبت به دانش آموزان عادی به چشم می خورد. به عبارت دیگر، این دسته از افراد نسبت به افراد عادی کمتری در پشت سر گذاشتن آزمون مورد نظر داشتند. البته فقط این دسته از دانش آموزان نبودند که کار با رایانه تاثیری منفی بر عملکرد آنها داشت. گروه دیگر که کار با رایانه تاثیری منفی بر عملکرد آنها داشت. دانش آموزانی بودند که بیش از حد معمول از اسلاید شوهای آموزشی پاور پوینت استفاده می کردند. 2 گروه اخیر بویژه توانایی بسیار پایین تری در استفاده از متن در آزمون های خود داشتند.

 •  
   
   
   
   
   
   
   
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.