دانلود پایان نامه ارشد درمورد مالکیت خصوصی و شخصیت حقوقی

دانلود پایان نامه
 • در این آیه، خداوند سبحان غنیمت را بین غنیمت برنده و اهل خمس مشترک قرار داده و خمس را مشترک بین اهلش قرار داده است.
  و قال تعالی : « یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظّ الانثیین » (سوره نساء11) «خداوند متعال فرمود : خداوند در بین فرزندانشان سهم ارث برای مذکر (پسر) مثل نصیب دو دختر قرار داد » پس خدا وند سبحان ترکه را بین ورثه مشترک قرار داده است. (قطب راوندی،1405، 2/65 ).
  2-2- ماهیت شرکت
  برای تحقق شرکت، ضروری است که دو یا چند حق مالکیت با هم در آمیزد. هدف این آمیزش رسیدن به یگانگی است. شکل تحول یافته و کامل شرکت در حقوق کنونی صورتی است که در آن مالکیت های جزء اصالت خود را از دست می‌دهد و در یک مالکیت جمعی و مشترک ادغام می‌شود. اجتماع مالکیت‌ها وجودی جداگانه می‌یابد که از آن به « شخصیت حقوقی » تعبیر می‌کنند. برای مثال ؛ اگر چند نفر سرمایه ای به منظور تجارت فرش در این اجتماع گذارند، خواه نوع آورده‌ها یکسان یا گوناگون باشد، پس از تحقق شرکت، مالکیت خصوصی هر کدام نسبت به آورده از بین می‌رود. همه چیز به شخصیت ساخته‌ی این جمع تعلق می‌یابد و مالکان جزء در عوض آن چه به میان نهاده اند شریک در سود و زیان سرمایه « شرکت » می‌شوند. شرکت های تجارتی در حقوق ما از این گونه اند. ولی گاه اتحاد مالکیت‌ها به کمال نمی‌رسد. به حالت اجتماع در می‌آید بی آن که اصالت هر کدام از بین برود. شرط ایجاد شرکت، مزج و آمیختگی حقوق چند مالک در هر جزء از مال مشترک و انتشار هر حق در مجموع اجزاء است. این حالت اجتماع و امتزاج را اشاعه می‌نامند. در حالت « اشاعه » که مرحله‌ی ناقص و تکامل نیافته‌ی اتحاد مالکیت‌ها است، مالکیت هر یک از شریکان اصالت خود را از دست نمی‌دهد و در مالکیت جمعی منحل نمی‌شود ؛ منتها، در عالم خارج آمیخته با حق دیگران است به گونه ای که در هر جزء وجود دارد بی آن که بتوان مصداق مستقل و جداگانه ای برای آن معین کرد. برای مثال، دو برادری که خانه‌ی پدر را به میراث برده اند در هر آجر و هر ذره از خاک آن حق مالکیت برابر دارند ولی بر هیچ بخشی نیز نمی‌توانند ادعای مالکیت مستقل داشته باشند. به همین جهت است که می‌گویند : هیچ یک از مالکان مشاع بدون اذن دیگران حق تصرف در مال مشترک را ندارند چرا که حق دیگران را نیز تصرف می‌کند. (مواد 581و 582 ق .م.).
  با این ترتیب، اشاعه را نباید با اجتماع ساده‌ی حقوق مالکان در یک مال اشتباه کرد:
  برای مثال، اگر شخصی مالک عرصه‌ی خانه و دیگری صاحب اعیان موجود در آن باشد، حقوق دو مالک در مصداق خانه جمع است بدون این که بین آن دو حالت اشاعه باشد. هم چنین، در موردی که حقوق اشخاص متعدد در مالی جمع می‌شود و هر کدام بدل دیگری قرار می‌گیرد؛ مانند: حقوق فقرا بر مالی که وصیت به درماندگان شده است، نباید سخن از شیاع در مالکیت به میان آورد، به ویژه که هیچ کدام پیش از تعیین حصه و تسلیم به او مالکیت محققی ندارد. بنابراین، شرکت از اجتماع حقوق مالکان ایجاد می‌شود، خواه این اجتماع به اتحاد انجامد و شخصیت حقوقی یابد یا به طور اشاعه در یک مال باقی بماند. (کاتوزیان،1390، 1/ 303و304 ).
  2-3- تعریف شرکت
  شرکت: اجتماع حقوق مالکین در شیء واحد به نحو اشاعه . (محقق حلی،1350،2/374).
  پس مشترک گاهی عین، گاهی منفعت و گاهی حق است. و سبب شرکت گاهی ارث، گاهی عقد، گاهی آمیخته ای از عقد و مزج و گاهی حیازت است.
  و شبیه تر در حیازت ،مختص هر چیزی است که گرفته شده باشد دو نفر این که درختی را قطع کنند یا یک دفعه آبی را بگیرند شرکت تحقق پیدا می‌کند. و هر یک از دو مال، یکی با دیگری آمیخته می‌شود، طوری که تشخیص داده نمی‌شوند .پس شرکت در آن دو تحقق پیدا کرده، چه مزج از روی اختیار باشد یا اتفاقی باشد. و ثابت می‌شود در دو مال مثل هم در جنس و صفت، چه آن دو مال قیمتی باشند یا غیر قیمتی باشند. اما آن چه که شبیه ندارند، مثل لباس و چوب و بنده آمیختگی یا مزج در آن‌ها محقق نمی‌شود، بلکه گاهی به ارث شرکت حاصل می‌گردد، و یا یکی از عقود انتقالی مثل خرید و یا هبه. (اگر شرکت در چیزی که شبیه ندارد. و یکی از آن‌ها سهم خود را یا آن چه در دست اوست فروخت در مقابل سهم یا آن چه که در دست دیگری است) (محقق حلی،1350 ،2/374).
  شرکت در لغت به معنای شریک شدن، انباز و همدست شدن با یکدیگر در کاری تعریف شده است (فرهنگ عمید، 1362 ). شرکت مفهومی است که نشانگر مشارکت با مشارکه از باب مفاعله دلالت بر دخالت حداقل دو شخص در امر مورد نظر دارد. (یگانه، 1388، 89 ). در تعاریف حقوقی شرکت به معنای « اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء معین به نحوء اشاعه » بیان شده است. (جعفری لنگرودی، 1367، 386). شرکت و مالکیت چند نفر در ملک واحد به نحو مشاع شرکت مدنی گفته می‌شود و شرکت از اجتماع حقوق مالکان ایجاد می‌شود خواه این اجتماع به اتحاد انجامد و شخصیت حقوقی یابد یا به طور مشاع در یک مال باقی بماند. (کاتوزیان، 1389، 1/304).
  در (ماده ی571) قانون مدنی « شرکت عبارت است اجتماع حقوق مالکین متعهد در شیء واحد به نحوء اشاعه ».
  2-4- به نحوه اشاعه
  قید شیاع (در تعریف شرکت) برای خارج کردن موردی است که حق مالکین در شیء واحد جمع شده است اما نه به نحو مشاع مانند: این که سه نفر خانه ای را بنا کنند که یکی چوب آن را و دیگری بقیه مصالح و سومی نیز زمین آن را تأمین کرده باشد در این مورد گرچه حقوق مالکین در شیء واحد (خانه) جمع شده است لکن شرکت به وجود نیامده است زیرا: حالت مشاع محقق نشده است (محقق کرکی،1410، 8/7).
  به عبارت ساده تر یعنی تجمیع و فراهم بودن حق مالکیت اشخاص مختلف در یک مال تقسیم و مجزا نشده. ویژگی مال مشاع این است که شرکاء در ذره ذره مال شریک هستند و هیچ قسمتی از مال متعلق به شخص خاصی نیست و اگر قسمتی از مال متعلق به شخص خاصی باشد در آن قسمت شرکت معنا ندارد و شرکت نیست این نوع شرکت شراکت یا شریک مال نیز نامیده می‌شود. و (ماده ی573) قانون مدنی بیان می‌کند شرکت یا اختیاری یا قهری است .(میرزایی ،1386، 1و2 / 194 ).
  شرکت قهری از جمله در وراثت ایجاد می‌گردد که ورثه بدون اراده و قهری و مالک مشترک ما ترک متوفی می‌شود. (حسنی، 1385، 362 ). در علم حقوق شرکت را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود : 1- شرکت مدنی 2- شرکت تجاری یا حقوقی (یگانه، همان ،89) .
  2-5- عقد شرکت
  آیا عقدی به نام شرکت وجود دارد ؟
  گفته شد که (ماده ی571 ق.م) از فقه گرفته شده است: در فقه امامیه، نسبت به وجود عقد شرکت و موضوع و آثار آن دو نظر اصلی وجود دارد:
  1 – جمعی از مؤلفان منکر وجود عقد شرکت شده اند، به دین ترتیب که شرکت نتیجه‌ی امتزاج و اشاعه در مالکیت است و این نتیجه ممکن است در اثر یکی از عقود معین یا به طور قهری بدست آید. اختیار تصرف در مال مشترک نیز با اذن مالکان ایجاد می‌شود و نیازی به عقد ندارد. درست است که هیچ یک از شریکان پای
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.