دانلود پایان نامه ارشد درمورد امید به زندگی زنان و ساختار سنی جمعیت

دانلود پایان نامه

بر این اساس، فاصلهی سنی زوجین، همزمان با تغییر نسبت مجردین و بروز مضیقهی ازدواجی در جمعیت، میتواند موجب مسایلی مانند افزایش احتمال طلاق، تغییر تعداد فرزندان مطلوب زوجین و استفاده از وسایل پیشگیری از باروری و … شود (کسترلاین و همکاران 1986: 354 ؛ باربیِری و هرتریچ 2005: 654).

 • به این ترتیب، تحقیق حاضر در پیِ آن است که با استفاده از نمونهی آمارهای خام سرشماری 1385 به تبیین فاصلهی سنی زوجین در نقاط شهری و روستایی استان اردبیل بپردازد.
  ضرورت و اهمیت تحقیق
  مطالعهی فاصلهی سنی زوجین به علت ارتباط با تغییرات اجتماعی- جمعیتی از قبیل تغییر ساختار سنی جمعیت مزدوج و مجرد، سالخوردگی جمعیت و تأخیر در باروری مهم است (ویلسون و اسمالوود 2008). به این صورت که همراه با امید به زندگی بالای زنان نسبت به مردان، و فاصلهی سنی زوجین به نفع مردان (شوهران مسنتر از همسران)، ساختار سنی جمعیت در سنینِ 65سال به بالا به نفع زنان (زن بیشتر از مرد) میشود. همچنین، یافتههای کلینگر و ویسپ (1989) نشان داده است که زنان مزدوج با مردان جوانتر، بیشتر زندگی میکنند و زنان مزدوج با مردان مسنتر، کمتر زندگی میکنند. فاصلهی سنی زوجین بر عواملی مانند باروری زوجین، ثبات رابطهی زناشویی، رضامندی از ازدواج، تعداد فرزندان مطلوب و استفاده از وسایل پیشگیری از باروری تأثیر دارد (کسترلاین و همکاران 1986: 354 ؛ باربیِری و هرتریچ 2005: 654). علاوه بر موارد مذکور، “کهنترین شکل نابرابریهای اجتماعی را باید در تفاوتهای اجتماعی مرتبط با سن و جنس جستوجو کرد” (زاهدی مازندرانی 1385: 239). فاصلهی سنی زوجین بر تعادل اجتماعی، توانمندی اقتصادی زنان و موقعیت آنان و نیز بر موقعیت مردان تأثیر دارد (شیخی 1380: 90). همچنین، فاصلهی سنی زوجین میتواند بر میزان بیوگی – بر اثر فوت همسر- مؤثر باشد. به این طریق که از یک سو امید به زندگی زنان نسبت به مردان زیاد است، و از سوی دیگر، در شرایطی که فاصلهی سنی زوجین، زیاد(زن جوانتر از مرد) باشد، به این ترتیب، زن بعد از فوت شوهر میبایست دورهای را به صورت تنها سپری کند که در این دوره به نحوی با مشکلاتی مانند تنهایی و بیکسی و … مواجه میگردد (همان: 244). ضمناً، فاصلهی سنی زوجین به همراه تغییر باروری میتواند از طریق ایجاد مضیقهی ازدواجی بر تعداد دخترانی که هرگز ازدواج نخواهند کرد مؤثر باشد (جعفری مژدهی 1382: 95). عامل تفاوت سنی زوجین به همراه عوامل دیگری نظیر مهاجرت و … میتواند موجب مضیقهی ازدواجی شود (درودی آهی 1381: 4) و مضیقهی ازدواجی از طریق کاهش امکان ازدواج میتواند “احتمال گرایش به داشتن روابط جنسی بدون ازدواج و متعاقب آن تولد فرزندانی خارج از چارچوب ازدواج رسمی” را افزایش دهد و به افزایش زنان ازدواج نکرده، و کاهش سن آمیزش جنسی و افزایش سن اولین ازدواج بیانجامد (احمدی و همتی 1387: 48). در نهایت، کالینز معتقد است رابطهی افرادِ متعلق به سنین متفاوت با یکدیگر، نابرابر است (ریتزر 1383: 175) و از این طریق فاصلهی سنی بالا هم در جوامع سنتی و هم در جوامع مدرن می تواند قوام دهندهی نابرابری در رابطهی آنان باشد (بریکرت 2001: 71). به این صورت که “هر چه زوجین به لحاظ فاصلهی سنی به هم نزدیکتر باشند قدرت زنان در خانواده بیشتر میشود”. (رضایی 1384: 144) و “تفاوت سنی زیاد زوجین، دلالت بر پایگاه پایین زنان دارد” (کیو 1998: 27). بنابراین، تحقیق در مورد فاصلهی سنی زوجین از لحاظ جمعیت شناختی و جامعه شناختی میتواند موضوعی مهم تلقی گردد.
  مطالعهی فاصلهی سنی زوجین از لحاظ کاربردی و افزایش قدرت پیشبینی در مورد مسایل اجتماعی مانند طلاق و رابطهی زناشویی میتواند به عنوان موضوعی مهم مطرح گردد (ملتفت و احمدی 1387: 167). به این صورت که پس از شناسایی عواملی که بر فاصلهی سنی زوجین، مؤثر است میتوان به پیشبینی فاصلهی سنی زوجین در میان گروههای مختلف (از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و…) اقدام کرد و سپس، به کنترل مسایلی مانند طلاق که از تغییرات فاصلهی سنی زوجین اثر میپذیرد، پرداخت. به عنوان مثال، اگر مشخص شود که در میان گروههایی از زنان که کم سواد هستند ازدواجهای زودرس رخ میدهد و همچنین مشخص شود کسانی که در سنین پایین ازدواج میکنند فاصلهی سنی زیادی با شوهرانشان دارند پس، میتوان از طریق بالا بردن حداقل سن ازدواج از مجاری مختلف، مانند وضع قانون و یا از طریق افزایش سطح تحصیلاتِ این گروهها، فاصلهی سنی آنان را کاهش داد و یا اینکه، از طرق مختلفی مانند ارایهی خدمات مشاوره و مددکاری برای زوجینی که فاصلهی سنی زیادی دارند به افزایش مهارتهای زندگی در میان آنان اقدام کرد تا از میزان آسیبهای اجتماعی مانند طلاق کاسته شود.
  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه میزان آگاهی و فرهنگ سیاسی

 • بنابراین، شناسایی چگونگی تغییرات فاصلهی سنی زوجین میتواند بر دانش و قدرت تبیین و پیشبینی ما در مورد عوامل مختلفی مانند تغییرات باروری، ثبات رابطهی زناشویی، استفاده از وسایل تنظیم خانواده، تعداد فرزندان مطلوب، بیوگی، سالخوردگی و امید به زندگی بیافزاید. همچنین، با توجه به اینکه تحقیقی با موضوع مورد بررسی تحقیق حاضر با استفاده از آمارهای سرشماری نه تنها در مورد جمعیت ایران، بلکه در مورد جمعیت استان اردبیل نیز انجام نشده است و تنها به ارایهی آمارهای توصیفی مانند میانگین سن ازدواج زنان و مردان، آن هم در سطح کشور، اکتفا شده است بنابراین، این تحقیق میتواند با استفاده از آمار خام فردی سرشماری 1385 علاوه بر توصیف ویژگیهای فردی زوجین در رابطه با فاصلهی سنی، به تبیین آن نیز در سطح استان اردبیل به طور خاص بپردازد و در نهایت، اطلاعات تازه و بااهمیتی در مورد فاصلهی سنی زوجین و عوامل موثر بر آن کشف شود.
  اهداف تحقیق
  1-3-1- هدف کلی تحقیق:
  هدف اصلی تحقیق شناسایی “عوامل اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر تغییرات فاصلهی سنی زوجین در ایران 1385 (با تأکید بر نقاط شهری و روستایی استان اردبیل)” است.
  1-3-2- اهداف جزیی تحقیق:
  شناسایی تفاوت فاصلهی سنی زوجین شهرنشین و روستانشین.
  شناسایی رابطهی میان تحصیلات و فاصلهی سنی زوجین.
  شناسایی تفاوت فاصلهی سنی زوجین شاغل و غیرشاغل.
  شناسایی تفاوت در فاصلهی سنی زوجین با توجه نوع شغل (کشاورزی و غیرکشاورزی) آنان.
  شناسایی توزیع فاصلهی سنی زوجین در گروههای سنی مختلف (رابطهی سن و فاصلهی سنی در ازدواج).
  شناسایی رابطهی میان دفعات ازدواج و فاصلهی سنی زوجین.
  شناسایی تفاوت فاصلهی سنی زوجین مهاجر و بومی.
  1-4- سوالات تحقیق
  1) عوامل مؤثر بر فاصلهی سنی زوجین چیست؟
  2) آیا بین فاصلهی سنی زوجین شهرنشین و روستانشین تفاوت معنیداری وجود دارد؟
  3) آیا بین تحصیلات و فاصلهی سنی زوجین رابطهی معنیداری وجود دارد؟
  4) آیا بین فاصلهی سنی زوجین شاغل و غیرشاغل تفاوت معنیداری وجود دارد؟
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.