دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مسئولیت مدنی و حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه
 • [42] . قسمت اخیر ماده 5 قانون مسئولیت مدنی مصوب1339
  [43] . برای اطلاعات بیشتر:توپاابراهیمی شبیر،درآمدی بر خسارت معنوی در حقوق ایران،آثار اندیشه1388
  [44] . قانون مدنی،تدوین جهانگیر منصور،چاپ بیست و ششم،ماده 861 به بعد
  [45] . سئوال:چنانچه دو یا چند نفر از یک خانواده در حادثه ی سقوط هواپیما در دریا یا خشکی و یا غرق شدن کشتی در دریا و یا غرق شدن لنج و قایق در رودخانه و یا خرابی ناشی از بمباران،افتادن درخت،سقوط هواپیما در اثر برخورد موشک با زمین،برخورد و تصادم دو اتومبیل یا دو قطار یا دو هواپیما و … جان خود را از دست دهند بطوری که تقدم و تاخر فوت آنها مشخص نباشد آیا از همدیگر ارث می برند یا خیر؟آیا این موارد را میتوان شامل غرق یا هدم دانست؟
  جواب:موارد مذکور حکم فوت در اثر غرق یا هدم را دارد که ترتیب ارث آن در کناب _تحریر الوسیله)مذکور است مراجعه نمایید
  [46] . کاتوزیان ناصر،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،تهران:میزان1386،ماده873 بند ب
  [47] . فتح الله پور شیرازی،احمد رضا،1386،حقوق مسافر هواپیما،انتشارات هما،ص39 .
  [48] . برای آشنایی بیشتر با این نهاد مراجعه شود به: جباری منصور،حقوق بین الملل هوایی،تهران-فروزش:1381ص63
  [49] . فتح الله پور شیرازی،احمد رضا،1386،حقوق مسافر هواپیما،انتشارات هما،ص49و50.
  [50] . فتح الله پور شیرازی،احمد رضا،1386،حقوق مسافر هواپیما،انتشارات هما،ص 50.
  [51] . رای شماره 1060  صادره از دادگاه عمومی شعبه 1060 تهران .
  [52] . آیت الله محمد حسن مرعشی نجفی ، دیه و ضرر و زیان ناشی از آن ، مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره یک ، سال 1370 ، صفحه 19
  [53] . در این خصوص دعاوی متعددی در محاکم مطرح شده که صرف نظر از نتیجه ی آن حاکی از پذیرش این قبیل دعاوی در محاکم دادگستری است از جمله: ر-ک علی آبادی،عبدالحسین،1368،موازین قضایی،جلد4،ص210
  [54] . برای مطالعه ی بیشتر:ر-ک:اژدری،حسن،1387،خسارت معنوی،انتشارات کوشا مهر،ص151 به بعد
  [55] . برای مطالعه ی بیشتر:ر-ک به:اژدری،حسن،1387،خسارت معنوی،انتشارات کوشا مهر،ص151 به بعد
  [56] . فتح الله پور شیرازی،احمد رضا،1386،حقوق مسافر هواپیما،انتشارات همای غدیر،ص116
  [57] . فتح الله پور شیرازی،احمد رضا،1386،حقوق مسافر هواپیما،انتشارات هما،ص125.
  [58] . فتح الله پور شیرازی،احمد رضا،1386،حقوق مسافر هواپیما،انتشارات هما،ص126.
  [59] . فتح الله پور شیرازی،احمد رضا،1386،حقوق مسافر هواپیما،انتشارات همای غدیر،ص135
  [60] . فتح الله پور شیرازی،احمد رضا،1386،حقوق مسافر هواپیما،انتشارات همای غدیر،ص136
  [61] . کاتوزیان،ناصر،قواعد عمومی قراردادها،ج4،ص319
  [62] . clauses limitave de responsabilite
  [63] . کاتوزیان،ناصر،قواعد عمومی قراردادها،ج4،ص319،به نقل از ریپرو بولانژه،ج2،ش863و874
  [64] . امامی،سید حسن،حقوق مدنی،ج1،ص334
 • این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.