دانلود مقاله وزارت جهاد کشاورزی و دیوان عدالت اداری

دانلود پایان نامه
 • هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی رای مراتب شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری را در خصوص کارمندان قرار دادی مورد تاکید قرار داده است در تبصره ذیل ماده یک آئین نامه اجرائی منظور از وا‍‍‍زه کارمندان به کلیه کارکنان رسمی و ثابت و قرار دادی تسری داده و کارمندان قرار دادی جهاد کشاورزی را نیز مشمول قانون دانسته.
  در مقام تحلیل رای می توان چنین نتیجه گیری کرد که رای صادره شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری را به کارکنان قرار دادی جهاد نصرمورد تاکید قرار داده است بر اساس اصل قانونی بودن و اصل حاکمیت قانون حوزه صلاحیت قانون رسیدگی به تخلفات اداری بموجب ماده یک قانون مذکور تعریف شده و عدم شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان قرار دادی جهاد نصر که از نهادهای وابسته به وزارت جهاد کشاورزی می باشد مستند قانونی وجود ندارد و لذا باستناد اصل حاکمیت قانون و اصل قانونی بودن هیئت عمومی مبادرت به صدور رای نموده است.
  هیئت عمومی در رایی مبنی بر این که شرکت ملی فولاد ایران تابع مقررات انضباطی خاص خود می باشد باستناد ماده 19 قانون اصلاح قانون هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 65 و تبصره ذیل ماده 24 قانون مصوب 25/12/65 خارج از حاکمیت قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 65 دانسته
  در تحلیل رای با استناد به اصل صلاحیت و عدم خروج از حوزه وظایف قانونی و بر اساس حاکمیت قانون و قانونی بودن تصمیمات رای هیئت عمومی مبتنی بر این اصول استوار بوده است.
  مبحث دوم – مفهوم و تعریف دولت
  واژه دولت از نظر لغوی در لغتنامه ه دهخدا آمده – مال، ثروت، اقبال ،بختیاری و کامکاری حکومت، قدرت و فرمانروایی چیزی که دست به دست گردد.
  دارایی ، ثروت ، مال،آنچه به گردش زمان و نوبت از یکی به دیگری برسد ، گردش نیکی به سود کسی و در اصطلاح زمان سلطنت حکومت بر یک کشور و نیز هیئت وزیران نخست وزیر و وزیران.
  در کاربرد واژ دولت بهتر است برای تکمیل معانی و اصطلاحی دولت با تلفیق به واژه کشور نیز توسل جوییم و با افزودن آن به واژه دولت مقصود خود را واضح تر و روشن تر بیان کنیم. زیرا غرض اصلی از مفهوم دولت ترسیم همان کلیات متمایز و مجردی است که جامعه سیاسی را با تمام ابعاد ان برساند. کشور اگر گاهی کلیات و شخصیت مجزای جامعه سیاسی را افاده میکند پیوسته چنین نیست بلکه گاهی مبین اندیشه وطن موطن و جایگاه یا زیستگاه مردم یا ملت است با کلیه پیرایه های عاطفی و تاریخی و مرزهای جغرافیایی ان بنابراین کاربرد ان ممکن است همان ابهامات را نیز موجب شود بنابراین به ناچار با ترکیب این دو واژه به صورت دولت- کشور عوامل اصلی ان یعنی گروه انسانی سرزمین و قدرت سیاسی به گونه دقیق تری برجسته میشود.
  دولت به گروهی از افراد انسانی اطلاق می شود که در سرزمین معینی سکونت داشته و تابع قدرت سیاسی عالی می باشند تشکیل دولت مستلزم سه عامل جمعیت سرزمین و قدرت عالی است.
  گفتار اول- تعریف اداره
  اداره به فتح راء از نظر لغوی، یعنی گرد کردن، نظام دادن، رتق و فتق دادن بخشی از هر وزارتخانه که صلاحیت انجام دادن امور معینی را دارد.
  اداره به معنی نظم و نسق دادن و اداره کردن شغلی هم آمده است و اداری به معنی منسوب به اداره حوزه اداره می‌باشد.
  اداره به مفهوم سازمانی، ابزارها و تشکیلاتی را در بر می‌گیرد که کارهای اداری را سامان بخشیده و به تحقق اهداف اداره کمک می‌کند و به عبارتی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را شامل می‌شود که ضمن مشارکت در انجام امور اداری از نظر مادی، اهداف آن را محقق می‌نمایند. مثلاً امکانات دانشگاه به کتاب و ساختمان و بودجه و استاد و دانشجو به مفهوم سازمانی نظر دارد سرزمین و قدرت سیاسی به گونه دقیق تری برجسته میشود.
  واژه اداره در معانی مختلفی به کار رفته است ولی در اینجا این اصطلاح در رابطه با حکومت به کار می رود و منظور از آن اداره کردن در حوزه فعالت های شخصی و خصوصی نیست اما حتی وقتی که اداره شامل تمامی فعالیت های حکومت می شود در مفهوم محدودتر اداره به معنی فعالیت های حکومت به استثنای فعالیت های قانونگذاری محض توسط قوه مقننه است در مضیق ترین مفهوم اداره به معنی تمام فعایت های حک.مت به استثنای فعالیت های قانونگذاری محض به وسیله دادگاه هاست مفهوم سوم مناسب ترین مفهوم از اداره و همین مفهوم موضوع حقوق اداری است.

  مطلب مشابه :  مقاله رایگان درمورد شبکه جهانی اینترنت و پیام های رسانه ای

  بند اول- مفهوم استخدام
  کارمند دستگاه اجرایی فردی است که بر اساس ضوابط ومقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت گرفته میشود.
  از این تعریف فهمیده میشود ورود و پذیرفتن یک فرد به خدمت میباشد که اساس ضوابط و مقررات می بایست به دستور و حکم یک فرد و مقام صلاحیت دار و در جهت خدمت در یک دستگاه اجرایی پذیرفته شود.
  دستگاه اجرایی کلیه وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی نهاد های عمومی غیر دولتی ،شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه هایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و تصریح نام است از قبیل
  شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، بانک مرکزی ، بانکها و بیمه ها دولتی، دستگاه اجرایی نامیده میشوند.
  نهاد ها و مؤسسات و تشکیلات و سازمان هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره میشوند. وزرات اطلاعات نهادهایی عمومی غیر دولتی واعضا هیئت علمی و قضات دیوان محاسبات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری غیر مشمول این قانون میشوند. در مورد نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل میشود.
  در قانون استخدام کشور 1345 در تعریف استخدام پذیرفتن شخص و به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکتها یا مؤسسات دولتی بیان کرده است.هر شخصی که به خدمت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکتها یا مرسسات دولتی پذیرفته شود .

  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.