دانلود مقاله رسیدگی به تخلفات و نهادهای انقلابی

دانلود پایان نامه
 • 3- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع
  وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های دولتی ماهیت کارشان خدمت‌رسانی به مردم است و در بسیاری موارد سروکار مستخدمان و کارکنان آن با مردم است. فلذاجلب رضایت ارباب رجوع و رسیدگی به امور، مورد تقاضای وی در حدی که از قوانین و مقررات جاری عدول ننماید از جمله وظایف اصلی ادارات و مستخدمان مربوط می‌باشد.مستخدم عملی انجام دهد که موجب تاخیر در کار ارباب رجوع را فراهم آورد و یا نا رضایتی ارباب رجوع را فراهم آورد از مصادیق این بند و تخلف محسوب می گردد .
  4- ایراد تهمت و افترا و هتک حیثیت
  تهمت و افترا و هتک حیثیت از تخلفات مصرح در بند 4 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری است. هتک حرمت مفهوم عام و کلی دارد و اعم از توهین و افترا است. بدین معنی که در همه موارد توهین و افترا، هتک حرمت تحقق می‌یابد. به‌عبارت‌دیگر نتیجه هر افتراء و توهین نسبت به هر کس هتک احترام اوست. در حد شناسایی قانون می‌توان دو اصطلاح هتک حرمت و توهین را مترادف یکدیگر و به یک معنی دانست. اما توهین و افترا در عین اینکه وجه اشتراک دارند ولی از یکدیگر متفاوت می‌باشند.هتک در لغت دریدن و شکستن پرده دری و رسوا کردن آمده هتک حرمت شامل تهمت و افترا و توهین می باشد و هتک حیثیت از طریق تهمت و افترا و توهین به دیگری تحقق می یابد توهین در لغت به معنی خوار کردن خوار داشتن و تحقیر کردن آمده بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرف جامعه و اوضاع و شرایط و موقعیت موجب تخفیف و تحقیر شود تفاوت توهین با افترا در آن است که مفتری با نسبت دادن جرمی به دروغ موجب تک حرمت و حیثیت دیگری می شود ولی توهین ملازمه با نسبت دادن عنوان مجرمانه به دیگری ندارد افترا متضمن اسناد و توهین معمولا با الفاظ فحش و تحقیر و یا اشاره به عمل موهن می باشد یعنی هر افترایی هتک حرمت خواهد بود ولی هر هتک حرمتی افترا نیست می تواند توهین باشد و هتک حرمت یک لفظ عام و شامل هر دو
  می شود. هر افتراعی به مفهوم کلی توهین و هتک احترام است، زیرا با نسبت دادن ارتکاب جرم به دروغ به شخصی که جرم به او نسبت داده می‌شود، مورد اهانت و هتک حرمت واقع می‌شود. اما ممکن است توهین و هتک حرمت به وسیله افتراء صورت نگیرد. به طور کلی نسبت دادن هر فعل یا ترک فعلی که نتیجه آن کسر شأن و اعتبار و آبروی او گردد، توهین و موجب هتک حرمت اوست. پس هر افترایی، یعنی نسبت دادن ارتکاب هر جرمی به دروغ، توهین و هتک حرمت است ولی هر توهین و هتک حرمتی افتراء نیست، یعنی مفهوم توهین‌ اعم است از افتراء. به تعبیر منطقی توهین و هتک حرمت نسبت به افتراء، عموم و خصوص است و افتراء وجه و شکل خاصی از توهین و هتک حرمت است که با اسناد جرم توأم باشد.
  افترا در لغت به‌معنای تهمت زدن و به دروغ نسبت خیانت به کسی دادن است و در اصطلاح حقوقی نسبت دادن نادرست ارتکاب جرمی به شخصی. .
  توهین و هتک حرمت را می‌توان به یک تعبیر مترادف دانست بر این اساس هتک حیثیت مانند توهین می‌تواند با قول، اشاره یا عمل تحقق یابد. به ‌عبارت ‌دیگر توهین و هتک حیثیت کاری قول- اشاره – عمل است که متضمن اسناد اخبار نبوده و به نحوی از انحا در حیثیت متضرر از این جرم نوعی وهن وارد کند. با این توضیح هتک حیثیت و توهین و افترا می‌تواند متفاوت باشد زیرا افترا متضمن اسناد است و حال آنکه توحید (هتک حیثیت) غالباً با الفاظ فحش و تحقیر محقق شود و اشاره و یا عمل موهن هم در ردیف همین الفاظ می‌باشند.
  5- اخاذی
  اخاذی در بند 5 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تخلف اداری محسوب شده و به موجب قوانین جزایی، جرم محسوب می‌شود.
  اخاذی گرفتن وجه یا چیزی از دیگری به زور و تهدید است. .
  مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد حضرت ابراهیم و امام حسین(ع)

 • تهدید برای اخاذی نیز مانند تهدید به قتل باید به کیفیتی باشد که در مخاطب از نظر سن، جنس، و شخصیت و سایر اوضاع و احوال مؤثر واقع شود، به نحوی که او را وادار نماید که به عنوان (حق‌السکوت) وجه یا مالی را به تهدیدکننده بپردازد.
  6– اختلاس
  به‌موجب بند 6 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری محسوب شده و در قوانین جزایی نیز جرم است.
  اختلاس در لغت به معنی برداشتن و ربودن است. در اصطلاح حقوقی، اختلاس به نوعی خاص از جرم خیانت در امانت مأمورین دولت اصلاح می‌شود.
  به موجب ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کالاهبرداری مصوب 1367.آمده که هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند، یا دارندگان پایه‌های قضایی و بطور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه و مطالبات یا حواله خواب یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد..
  در خصوص تحقق جرم اختلاس به موجب ذیل ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس کلاهبرداری مصوب 1364 و 1367 که به حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است درمی‌یابیم که حتماً باید آن مال به کارمند سپرده شده باشد ولی در خصوص کلاهبرداری سپردن معنایی ندارد.
  7- تبعیض یا اعمال قرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص
  به‌موجب بند 7 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تبعیض یا اعمال غرض و… تخلف محسوب و در قوانین جزایی جرم است به این دلیل که مستخدمان دولت به حکم قانون موظفند در هنگام انجام وظیفه بی‌نظر وبی طرف و فارغ از جناح بندی های شخصی و سیاسی کارکنند. مستخدم موظف است از موقعیت اداری در جهت خدمت به جامعه و مردم استفاده نماند و هر گونه تبعیض یا اعمال غرض در امور محوله فیمابین اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی اقدامی است برخلاف قانون و موجب تعقیب اداری است.
  8- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری
  مستخدم مکلف است که برابر ساعات اداری در اداره حضور داشته و مشغول خدمت گردد در صورت نیاز به خروج از اداره با رعایت سلسله مراتب وبا اخذ مجوزنسبت به خروج از اداره اقدام نماید .
  – تخلف مقرر در بند 8 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری با تخلف موضوع بند 29 ماده 8 قانون مرقوم یعنی غیبت غیرموجه تفاوت دارد. زیرا غیبت غیرموجه در صورتی قابل تحقق است که مستخدم برای مدتی حداقل یک روز و بیشتر در محل کار خود حاضر نگردد و مرتکب غیبت ‌شود.
  بنابراین تفاوت بند 8 با بند 29 نیز در غیبت روزانه میباشدتکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز در قانون مدیریت ساعت کار کارمندان دولت را 44 ساعت در هفته تعریف نموده است ورود و خروج کارمندان بر اساس مقررات دستگاه مقرر شده و عدم رعایت از آن مقررات تخلف محسوب و قابل تعقیب می باشد ثبت در ورود به اداره و عدم حضور در اداره در خلال ساعت اداری و ترک محل خدمت مصداق بند 8 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشدعدم حضور کارمند در محل خدمت بیشتر از یک روز غیبت تلقی از شمول بند 8 ماده 8 قانون خارج و مشمول بند 29 ماده 8 می گردد
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.