دانلود مقاله دیدگاه اقتصادی و منشور اخلاقی

دانلود پایان نامه
 • 4. فارغ بودن از تمام اندوهها .
  5. پیوندهای نزدیک و حساس با گیاهان و ذات طبیعت.
  6. تمام آدمیان را دوست بدار و حرمت ایشان را نگه میدار.
  7. خانه را از هماهنگی و احترام سرشار کن .
  8. «روح راستین » زندگی را میپرورد، گلآرایی را با احساس دینی بیامیز.
  9. سازگاری جسم و جان.
  10. انکار نفس وخویشتن داری؛ آزادی از بدی.»
  و باز در دیگر جای با رویکردی همانند اصول پیشین بر مبنای تهذیب و اخلاق، دستور نامهای را شاهدیم که احوال درونی و بیرونی لازمه گلآرایی را چنین بر میشمارد :
  « در مجلس درس نیک رفتار و خاموش باش.
  منمای که گویی بیش از آن میدانی که میکنی، زشت است.
  فروتن باش که این بسی نیکوست.
  غرّه مباش؛ مراتبی ورای مرتبه کنونی تو نیز هست.
  هنوز نادان است اگر از بیرون، در گلآرایی استاد شود و ظرافت حسّ هنری و انسانی در او نباشد.
  شرط ادب آن است که دست به کارهای شتاب آلود نزنیم.

 • با گل نازک رفتار باید بود.
  افزون تر از گوهرش از گل مخواه.
  در مکاتب دیگر به چشم حقارت منگ. از نیکشان برگیر و بدشان را به دور افکن.
  راه بیمایگی همواره بی راهه است.
  استادان کهن آموزگاران راستین بودند. آنان را باید در آموزگاران کنونی عیان دید.»
  بهراستی این دستورنامه را میتوان یک منشور اخلاقی- تربیتی دانست. منشوری که جهات مختلف و متنوّع وجودی انسان درآن ملاحظه شده است و همین جاست که عمق در آمیختگی هنر گلآرایی با اخلاق و تهذیب درون جلوهگری میکند.
  نکته دیگری که پرداختن به آن لازم مینماید این مسئله است که در گلآرایی ژاپنی از اصل مثلّث سخن به میان میآید. طبق این اصل کل جهان به سه عالم تقسیم میشود: آسمان، زمین و جهان آدمیان.
  خاستگاه این اصل که اساس گلآرایی است در آیین بوداست. هریگل در این باره میگوید: «آغازگاه این سهگانگی، بیش از پیش مرکز و میانه ساختاری شد که سرانجام به صورت شاخههای مختلف هنر درآمد. در اصل مثلّث، انسان هم خود و هم غیر را میآراید یا میچیند؛ زیرا دل گل و دل آدم و عالم یکی است. انسان در زندگیاش با کل عالم پیوند ذاتی دارد. یک راه به جان دارد و یک راه به خاک همه چیزی سازنده آن کلّ «سه در یک» است. در چرخه این مثلث جای انسان میان آسمان و زمین است. از ریشههای هوایی غذا میگیرد و ریشههای خاکی نگه دار اوست.»
  این حالت سه گانه در بسیاری از گلآراییهای ذن به خوبی مشهود است. امری که بیننده بیخبر به راحتی از کنار آن میگذرد و هیچ نکتهای فراتر از چینش چند گل یا شاخه در کنار هم -که به هر صورت دیگری نیز ممکن بود، باشد- از آن برداشت نمیکند.
  در باب همین رازمندانه بودن چنین ترکیبی هریگل در جای دیگری میگوید: «زبان رمزی این سه شاخه در« آسمان » و « انسان » و « زمین » بیان میشود. این زبان تنها از بیرون با ما سخن نمیگوید. سرشار است از آهنگ جاودان صورت و معنا، جوهر و تهیّت. نظارهگر یعنی خود انسان در مرکز و میانه میایستد شاید که لمعهای از این جاودانگی را دریابد. او که از این تجربه سرشار است میتواند پایداری و صبری را که در تربیتش بدان نیازمند است در خود گرد آورد. دریافته است که رو گرداندن از خود، به ترک و دل کندن بزرگ و دلآسودگی و به جمعیت درون و آرامش میرسد. چون به تأثیر این کار متقاعد شده ، آن را از چهارچوب ساعات تمرینش بیرون میبرد و به کوچکترین کارها و تجلّیات زندگی روزمرّهاش میکشاند. از میانه زندگی میکند، که آن اصل مثلث به شکل رمز کل بودگی در گلآرایی نشان میدهد: به این معنا که انسان(سو) در میانه میایستد، میان آسمان(شین) و زمین(گیو)».
  در گل‌آرایی ژاپنی شاخه‌ها با ‌اندازه‌های خاصّی در گلدان جای داده می‌شوند. اما این نسبت‌ها فقط در طــول شاخه‌ها رعایت نمی‌شود بلکه تزئینات افقی گلها نیز باید یک مثلث را در فضا رسم کنند. تعداد گلها و شاخه‌ها معمولاً بین 3 تا 11 عدد است که بیشتر نیز ممکن است اما تعداد آنها همیشه فرد است. استفاده از گلهای خشک، پژمرده، دانه‌ها و میوه‌ها، پوست و شاخه درختان و یا حتی آهن و شیشه در گل‌آرایی ژاپنی امری عادی به حساب می‌آید که صرف نظر از دیدگاه اقتصادی ژاپنی‌ها برحسب تمایل گل‌آرا برای بیان منظور خاصّ خویش در نظر گرفته می‌شود. باید توجه داشته باشیم که اگر در گل آرایی ژاپنی به هیچ وجه تقارن حفظ نمیشود، با این استدلال است که در طبیعت چنین حالتی وجود ندارد.
  نکته اساسی و مهمی که در پایان بررسی این هنر باید به آن اشاره کرد آن است که « دلیل گزینش گلها و شاخهها فقط این نیست که در آرایش و رنگ همساز باشند یا نه. این خیلی مهمتر است که گلها شایسته نشان دادن آن صورت درون باشند که هنرمند، جهان را در آن تجربه میکند. گلها بوتهها و درختان این نیاز را برمیآورند، زیرا اغلب معنایی رمزی دارند».
  2. هنر کمانگیری
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.