دانلود مقاله درقانون مدیریت خدمات کشوری و درقانون استخدام کشوری

دانلود پایان نامه
 • الف- مفهوم کارمند و مستخدم
  کارمنددستگاه اجرایی فردی است که براساس ضوابط ومقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت گرفته میشود.
  از این تعریف فهمیده میشود ورود و پذیرفتن یک فرد به خدمت می بایست بر اساس ضوابط و مقررات و به دستور و حکم یک فرد و مقام صلاحیتدار و در جهت خدمت در یک دستگاه اجرایی پذیرفته شود.
  در ماده 5 همان قانون آمده دستگاه اجرایی کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی وکلیه دستگاههای مشمول قانون برانها مستلزم ذکروتصریح نام است ازقبیل شرکت ملی نفت ایران،سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها وبیمه های دولتی،دستگاها جرایی نامیده میشوند.
  نهادهاومؤسسات وتشکیلات وسازمانهای یکه زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره میشوند. وزرات اطلاعا ت نهادهای عمومی غیردولتی اعضا هیئت علمی وقضات دیوان محاسبات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول این قانون نمیشوند. درمورد نیروهای نظامی وانتظامی مطابق نظرمقام معظم رهبری عمل میشود.
  درقانون استخدام کشوری 1345 درتعریف استخدام دولت آنرا پذیرفتن شخص به خدمت دولت دریکی ازوزارتخانه ها یاشرکتها یامؤسسات دولتی بیان کرده است.هرشخصی که به خدمت دریکی ازوزارتخانه ها یا شرکتها یا موسسات دولتی پذیرفته شود در ماده 5 این قانون نیزازاصطلاح دستگاه اجرایی که شامل مؤسسات دولتی وغیردولتی هم میشوددرواقع درقانون مدیریت خدمات کشوری کارمند میتواند کسی باشد که به خدمت یکی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی درایران پذیرفته شده باشد.
  بند دوم – انواع استخدام
  مستخدم کسی است که بموجب حکم رسمی برای تصدی یکی از پست های سازمانی، وزارتخانه ای یا مؤسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد.
  در قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی را تعریف نکرده. در ماده 45 قانون مدیریت آمده از تاریخ تصویب این قانون ، قانون استخدام در دستگاه های اجرایی به دوروش ذیل انجام میشود.
  الف : استخدام رسمی برای تصدی پست های ثابت برای مشاغل حاکمیتی
  کارمندانی که بموجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درامده اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند یافت.
  یعنی استخدام رسمی استخدامی است که برای پست های ثابت باشد یعنی پست های ثابت را به مستخدمین غیر رسمی نمیتوان واگذار کرد مربوط به مشاغل حاکمیتی است که جنبه مستمر دارد پست حاکمیتی نیز در تبصره 2 ماده 45 امده که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال حاضر منحل شده به تصویب هیئت وزیران برسد.مستخدم رسمی میبایست یک دوره آزمایشی را طی نماید.در قانون استخدام کشوری به دستگاه های اجرائی اجازه داده شده در طی دوران آزمایشی و یا پایان دوره آزمایشی صالح به ابقا نباشند بدون هیچگونه تعهدی حکم بر کناری آنان را صادرنمایند هیئت عمومی دیوان در مورد مستخدم آزمایشی که دوران خدمت آزمایشی وی باتمام نرسیده بقای خدمت وی را به جهت وجود عدم تعهد استخدام قانونی تشخیص و در این مورد رای صادر نموده است.
  در تحلیل رای می توان چنین نتیجه گیری کرد که براساس اصل لیاقت و شایستگی در بکار گیری و جذب نخبگان معیارهایی از قبیل تخصص و کارائی و خلاقیت و اخلاق حسنه و توانمندی مورد نظر می باشد نظام کارامد بر اساس انتخاب افراد لایق و متخصص و شایسته می باشد و دوران آزمایشی یک نوع محک زدن اشخاص در جهت احراز این امر می باشد بر یک نظام استخدامی اصول حاکم بر استخدام که در راس آن اصل حاکمیت قرار دارداصل برابری فصت شغلی و اصل حقوق مساوی برای کار مساوی واصل وجود امنیت شغلی و اصل تامین رفاه کارکنان دولت و اصل حق دفاع از حقوق شغلی و اصل انضباط اداری و اصل استمرار و توسعه آموزش کارکنان.
  ب: استخدام پیمانی
  استخدام پیمانی برای تصدی پست های سازمانی و برای مدت معینی است کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از 65 سال و برای مشاغل تخصصی از 70 سال تجاوز کند. تعین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص میگردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد.
  رابطه کارمند پیمانی با دولت بر اساس قرارداد است که تابع حقوق عمومی است مستخدم نمیتوانند در قبال قرارداد شرایط تعیین نماید که تابع قرارداد پیمان استخدامی است و تمدید قرارداد را استمرار پست سازمانی کارمند و کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند و طلب رضایت از مردم و ارباب رجوع و ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی دانسته.
  در مورد تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مستخدمین خرید خدمت اعلام داشته با رعایت قوانین و مقررات به آن دسته از مستخدمین خرید خدمت که دستگاه اجرائیاز خدمات آنان بهره مند هستند و به خدمت ایشان نیازمند می باشند برابر قوانین و مقررات مکلفند ظرف شش ماه وضعیت خدمتی این گونه مستخدمین را به پیمانی یا عناوین مشابه تغیر دهند.
  در تحلیل رای باید گفت دراستخدام خرید خدمت برای خدمت واستفاده از تخصص و توانائی خدمت فرد مورد خریداری قرار میگیرد مستخدمان خرید خدمت برای خدمت ویژه ای استخدام می شوند در استخدام پیمانی مستخدم برای مدت معین و اغلب برای یک سال استخدام می شود و پیش از پایان مدت به خدمت وی خاتمه داده نمی شود ولی در خرید خدمت اداره همیشه می تواند به خدمت آنان خاتمه بدهد اصل حاکمیت قانون که مبنای این طرح موضوع می باشد و صدور مجوز این تغیر جایگاه استخدامی را قانون گذار تبین کرده و بر اساس اصل لیاقت و شایستگی و اتخاب افراد توانمند و شایسته و متخصص در بهرمند شدن از امتیازات اعطائی مقدم می باشند .
  ج : اشتغال ساعتی دردستگاه اجرایی
  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ابعاد استراتژی مدیریت استعداد و به عنوان یک استراتژی

 • تبصره ماده 32 قاون مدیریت در شرایط خاص تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معینی برای حداکثر یکسال بکار گیرد.
  د: کار معین
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.