دانلود تحقیق با موضوع میزان آلفای کرونباخ و دلبستگی بزرگسالان

دانلود پایان نامه

3-3- جامعه آماری

 • جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانشجویان دوره‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در سال تحصیلی 94-93 است.

  3-4- شیوه‌ی نمونه‌گیری و حجم نمونه

  با توجه به اینکه تحقیقات همبستگی است تعداد 100 نفر برای هر زیر گروه کفایت می‌کند ( دلاور، 1382). در مطالعه‌ی حاضر جهت افزایش اعتبار بیرونی طرح تعداد120 نفر آزمودنی به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. بدین صورت که پس از تهیه ی  پرسشنامه ‌با رجوع به دانشگاه آزاد پرسشنامه ها در اختیار آزمودنی های انتخاب شده قرار گرفت. بررسی ها ی نهایی پرسشنامه ها و صحت پاسخ ها موجب شدتا تعداد20 نفر از تحلیل نهایی حذف گردند و در نهایت داده های به دست آمده از 100 نفر تحلیل شد.

   3-5- ابزار پژوهش

  3-5-1-  پرسشنامه RAAS‌[138] سبک دلبستگی بزرگسالان 18 ماده‌ای

  نمره آزمودنی برای هر زیر مقیاس مشخص می‌شود. برای گزینه‌های 1 تا 5 به ترتیب نمرات 0 تا 4 در نظر گرفته می‌شود. سوالات 1، 6*، 8*، 12. 13. 17* دلبستگی ایمن را می‌سنجند. سوالات 2*، 5، 7*، 14، 16، 18* دلبستگی اجتنابی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و سرانجام سوالات 3، 4، 9، 10، 11، 15 دلبستگی دوسوگرا / اضطرابی را می‌سنجد. در مواردی که سوالات باید معکوس نمره‌گذاری شود ( در دستورالعمل نمره‌گذاری با علامت * مشخص شده‌اند) باید بر روی گزینه‌های 1 تا 5 به ترتیب نمرات 4، 3، 2، 1 و صفر در نظر گرفته شود. سوالاتی که با ستاره مشخص شده‌اند بایستی قبل از جمع‌کردن بطور معکوس نمره‌گذاری شوند. نمرات 6 ماده هر مقیاس که با ستاره مشخص شده‌اند بایستی قبل از جمع کردن بطور معکوس نمره‌گذرای شوند. نمرات 6 ماده هر مقیاس با هم جمع شده و نمره زیرمقیاس بدست می‌آید.
  پایایی و اعتبار : کولنیز ورید[139] (1990، به نقل از پاکدامن، 1380) نشان دادند که زیرمقیاسهای نزدیک بودن، وابستگی و اضطراب در فاصله زمانی 2 ماه و حتی در طول 8 ماه پایدار ماندند و در مورد قابلیت اعتماد مقیاس دلبستگی بزرگسالان کولنیز ورید میزان آلفای کرونباخ را برای هر زیر مقیاس این پرسشنامه در 3 نمونه از دانشجویان بصورت زیر گزارش دادند.

  مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع اعتماد عمومی و احکام حکومتی

 • این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.
  تعداد نمونه  زیرمقیاس ایمن اجتنابی اضطراب
  173 80/0
  تور بدروم تور استانبول