دانلود تحقیق با موضوع مولفه های هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی

دانلود پایان نامه
 • مهارت اجتماعی

  NS 106/0

  NS 008/0

 • NS122/0

  NS 076/0

   
  براساس نتایج بدست آمده در جدول (4-9)، سطح معناداری آزمون برای رابطه سازگاری با هوش هیجانی و مولفه های آن، در مورد مولفه های هوش هیجانی، خودانگیزی و هوشیاری اجتماعی کمتر از مقدار 05/0=  است بنابراین با اطمینان 95% فرض صفر رد و فرض پژوهش پذیرفته می شود به عبارت دیگر می توان گفت بین سازگاری با هوش هیجانی، خودانگیزی و هوشیاری اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد اما رابطه سازگاری با سایر مولفه های هوش هیجانی از آنجا که مقدار سطح معناداری بیشتر از 05/0 است رابطه معناداری وجود ندارد.
  براساس نتایج بدست آمده در جدول (4-9)، سطح معناداری آزمون برای رابطه سازگاری عاطفی با هوش هیجانی و مولفه های آن، در مورد مولفه های خودانگیزی و هوشیاری اجتماعی کمتر از مقدار 05/0=  است بنابراین با اطمینان 95% فرض صفر رد و فرض پژوهش پذیرفته می شود به عبارت دیگر می توان گفت بین سازگاری عاطفی با مولفه های خودانگیزی و هوشیاری اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد اما رابطه سازگاری عاطفی با سایر مولفه های هوش هیجانی از آنجا که مقدار سطح معناداری بیشتر از 05/0 است رابطه معناداری وجود ندارد.
  براساس همین نتایج، سطح معناداری آزمون برای رابطه سازگاری اجتماعی با هوش هیجانی و مولفه های آن، در تمام موارد بیشتر از مقدار 05/0=  است بنابراین با اطمینان 95% فرض صفر پذیرفته و فرض پژوهش رد می شود به عبارت دیگر می توان گفت بین سازگاری اجتماعی با هوش هیجانی و مولفه های آن رابطه معناداری وجود ندارد.
  همچنین نتایج آزمون برای بررسی رابطه سازگاری آموزشی با هوش هیجانی و مولفه های آن نشان می دهد که، سطح معناداری هوش هیجانی و مولفه خودکنترلی کمتر از مقدار 05/0=  است بنابراین با اطمینان 95%  فرض صفر رد و فرض پژوهش پذیرفته می شود به عبارت دیگر می توان گفت بین سازگاری آموزشی با هوش هیجانی و مولفه خودکنترلی رابطه معناداری وجود دارد. اما رابطه سازگاری آموزشی با سایر مولفه های هوش هیجانی مقدار سطح معناداری بیشتر از 05/0 است بنابراین بین آنها رابطه معناداری وجود ندارد.
   
   
  فرضیات جانبی:
  فرضیه جانبی اول: سازگاری عاطفی در بین سبکهای دلبستگی تفاوت معناداری دارد.

  مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی و جرایم مستوجب تعزیر

  جدول 4-10: نتایج آزمون تحلیل واریانس

  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.
  تور بدروم تور استانبول