دانلود تحقیق با موضوع مهارتهای اجتماعی و بررسی روایی سازه

دانلود پایان نامه
 • 3-5-2-  پرسشنامه سازگاری دانش‌آموزان دبیرستانی (AISS)

  این پرسشنامه متوسط آر. پی. سگ وا. ک. پ. سینها[140] با هدف سنجیدن میزان سازگاری دانش‌آموزان ساخته شد که توسط دکتر ابوالفضل کرمی ترجمه شد.
  توصیف آزمون : این ابزار به صورت یک پرسشنامه 60 سوالی است که سه سطح سازگاری عاطفی، اجتماعی، آموزشی را می‌سنجد و پاسخگویی به صورت بلی و خیر است که درصدد است که ناسازگاری در بین دانش‌آموزان ( گروه سنی 14 تا 18 ساله ) تشخیص دهد. پرسشنامه 60 سوالی در فرم نهایی روی نمونه 1950 نفری ( 1200 پسر و 750 دختر ) از دانش‌آموزان کلاس‌های اول، دوم ، سوم در چهل دبیرستان که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند اجرا شد توزیع نمرات با استفاده از فرمول  کای – اسکور برای طبیعی بودن آزمون شد و توزیع با توزیع تفاوت معنادار نداشت.
  اعتبار : در تجزیه و تحلیل سوالها ضرایب اعتبار برای هر سوال با روش همبستگی دو رشته‌ای و فقط برای سوالهایی که همبستگی دو رشته‌ای آن ها در هر دو ملاک 1- کل نمره 2- نمره هر یک از حوزه‌ها، در سطح معناداری 001/0 تأیید شده بود تعیین گردد همبستگی‌های درونی بین سه حوزه پرسشنامه محاسبه شد. در جدول 2 ارائه شده است.
  جدول 2- ماتریس همبستگی سه حوزه، سازگاری


 • پرسشنامه از طریق همبسته کردن نمرات پرسشنامه با درجه‌بندی‌های مدیریت هوستل نیز اعتباریابی شد. این درجه‌بندی روی داده‌های حاصل از 60 درصد دانش‌آموزان را در مقیاس نقطه‌ای یعنی : خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف در جهت سازگاری‌شان درجه‌بندی کرده بودند. همبستگی ضریب گشتاوری حاصل بین نمرات رپسشنامه و درجه‌بندی‌ مدیران 51% به دست آمده بود ( سینها 1993 روان تجهیز ).

  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد جامعه پذیری سیاسی و تعلیمات اجتماعی

  3-5-3-  پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ[141]

  با توجه به اهمیت روزافزون هوش هیجانی در زمینه‌های مختلف، تلاشهای زیادی در کشورهای پیشرفته در جهت ساخت ابزار مناسب در حال انجام است. تمامی سازندگان، مبانی نظری خود را از پیتروسالوی[142] گرفته‌اند و بسیاری از این آزمونها در حال اعتباریابی می‌باشند. در یان تحقیق از آزمون هوش هیجانی سیبریا شرینگ استفاده شده است. فرم اصلی این آزمون دارای 70 سوال است. این مقیاس دارای دو قسمت است. قسمت اول دارای 40 سوال و قسمت دوم دارای 30 سوال است. در  قست اول هر سوال حالتی از یک موقعیت در زندگی است و آزمودنی باید خود را در آن موقعیت قرار دهد و یکی از گزینه‌ها را با حالات روحی او تطابق بیشتری دارد، انتخاب کند. در قسمت دوم در ابتدای هر سوال یک داستان ساختگی هیجانی آورده شده است و از آزمودنی خواسته می‌شود تا پاسخ خود را با توجه به داستان انتخاب کند. از آنجا که این داستانها همخوانی و تطابق با فرهنگ کشور ما را نداشته‌اند (‌منصوری، 1380) حذف شده‌اند. در قسمت اول سوالات مربوط به ابعاد هوش هیجانی می‌باشد که نمره هر کدام از آنها جداگانه محاسبه می‌شود. این مولفه‌ها عبارتند از خودآگاهی، خودکنترلی، خودانگیزی، هوشیاری اجتماعی و مهارتهای اجتماعی. هر آزمودنی 6 نمره جداگانه دریافت می‌کند که 5 نمره آنها مربوط به هر کدام از مولفه‌ها و یک نمره کل می‌باشد. شماره‌های مربوط به هر مولفه عبارتند از :
  خودانگیزی : 1- 9-15-20-26-31-21
  خودآگاهی : 6-10-14-24-32-33-27-12
  خودکنترلی : 2-11-16-18-23-30-5
  هشیاری اجتماعی : 17-22-25-29-4-3
  مهارتهای اجتماعی : 7-8-19-23-3
  پاسخ‌ها به صورت 5 درجه‌ای لیکرتی می‌باشد.
  در سوالات 1-9-12-14-33-18-22-28-20 گزینه‌ها به صورت پاسخ الف 5 نمره و پاسخ ب 4 نمره و … و بقیه سوالات به صورت عکس نمره‌گذاری می‌شوند.
  در اجرای این آزمون از قسمت اول که شامل 40 سوال بود استفاده شد. تعداد 7 سوال آن به علت همبستگی اندک با نمره کل آزمون حذف شده‌اند. و سوالات اجرا شده 33 مورد بوده است. این آزمون توسط منصوری (1380) هنجاریابی شده است.
  در بررسی روایی سازه آزمون به همبستگی نمرات افراد در این آزمون با آزمون عزت نفس کوپر اسمیت بر روی نمونه‌ای 30 نفره مورد بررسی قرار گرفت(r-0/63, P<0/0001) که گواه مطلوبی از روایی سازه آزمون بود. همچنین پایایی کل این آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ  محاسبه شده که در سطح قابل قبولی است. در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرانباخ محاسبه شد که مقداری برابر با  بدست آمد.

  مطلب مشابه :  ویژگی های شخصیتی و دانش آموزان دختر

  3-6- شیوه ی اجرا

  در ابتدا به دانشگاه آزاد مراجعه کرده و ضمن معرفی خود و ذکر پژوهش مورد مطالعه از مسئولان آن جا تقاضای همکاری در این خصوص را نمودم. سپس به مطالعه ی دانشجویان پرداختم و بعد از شنا سایی دانشجویان عنوان تحقیق خویش را برای آن ها شرح دادم و از آن ها تقاضای همکاری نمودم ، 120 نفربا پیشنهاد بنده موافقت نموده و متقاضی همکاری شدند.که در پایان کار، 20 نفر حذف شدند. بعد از انتخاب دانشجویان پرسشنامه ها در اختیار آن ها قرار گرفت و از آن ها خواسته شد به سوالات مطرح شده پاسخ دهند، بعد از توزیع پرسشنامه ها در بین دانشجویان دانشگاه آزاد پرسشنامه ها جمع آوری ، تفسیر و نتیجه و نمرات آن ها ثبت گردید تا پژوهشگر رابطه ی متغیر پیش بین و ملاک را ارزیابی کند.

  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.