دانلود تحقیق با موضوع مدل هوش هیجانی مایر و سالووی و فرآیند تصمیم گیری

دانلود پایان نامه
 • توانایی سازگاری با تغییر و حل مشکلات شخصی یا اجتماعی
  در واقع، هوش هیجانی شامل عناصر درونی و بیرونی است. عناصر درونی، میزان خودآگاهی، خودانگاره، احساس استقلال، ظرفیت، خودشکوفایی و قاطعیت را در بر میگیرد. عناصر بیرونی شامل روابط بین فردی، سهولت در همدلی و احساس مسئولیت می‌شود (بار-آن و پارک، 2000، به نقل از رنج دوست و عیوضی، 1392).

  2-6-2-2- مدل هوش هیجانی گلمن

 • این مدل شامل چهار حوزه که عبارتند از:
  خود آگاهی: از طریق شناخت عمیق عواطف، هیجان‌ها و حالات روانی دیگران، نقاط قدرت و ضعف و توانایی ارزیابی صحیح از خود به دست می‌آید.
  خود مدیریت: توانایی کنترل و اداره کردن عواطف و هیجان ها، توانایی حفظ آرامش در شرایط بحرانی و استرس‌زا، توانایی خود انگیزشی و ابراز هیجانات درونی است.
  آگاهی اجتماعی: افراد دارای این مهارت، دقیقا می‌دانند که گفتار و کردارشان بر دیگران تاثیر می‌گذارد و می‌دانند اگر تاثیر رفتارشان منفی باشد باید آن را تغییر دهند یک نمونه از مهارت آگاهی اجتماعی، همدلی است. همدلی یعنی توانایی ورود به احساسات دیگران یا توانایی درک احساسات کارکنان در فرآیند تصمیم گیری هوشمند فردی یا گروهی.
  مدیریت روابط: شامل برقراری ارتباطات، تاثیرگذاری، شریک مشاعی و کارگروهی است. از این مهارت می‌توان در جهت گسترش شور و اشتیاق و حل تعارض‌ها استفاده کرد. مهارت‌های خود آگاهی و خود مدیریت مربوط به حوزه‌ی فردی است اما مهارت‌های آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط به چگونگی برقراری در حفط صحیح روابط خود با دیگران می‌پردازد (رنجدوست و عیوضی، 1392).

  2-6-2-3- مدل هوش هیجانی مایر و سالووی

  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اهمیت هوش هیجانی و اعتماد به نفس

  بر اساس  نظریه‌ی میر و سالووی (1993) هوش هیجانی پنج مولفه‌ی زیر را شامل می‌شود:
  1.خود آگاهی به معنی آگاهی از خویشتن خویش، توان خودنگری و تشخیص دادن احساس‌های خوب همان گونه‌ای که وجود دارد. به عبارت دیگر داشتن مهارت‌های مورد نیاز به منظور جلب توجه به حالت هیجانی خود و آگاهی لحظه‌ای به اینکه چه احساسی دارید.
  2.خودانگیزی به معنای جهت دادن و هدایت عواطف و هیجان‌ها به سمت و سوی هدف، خویشتن دارای هیجانی و به تاخیر انداختن خواسته‌ها و بازداری آن‌ها، توانایی استفاده از هیجان‌ها در جهت اعمال مثبت و استمرار و جدیت در پی گیری و تحقق اهداف حتی در صورت رویارویی با مشکلات عمده و شرایط خاص است.
  3.هم حسی به معنای حساسیت نسبت به علایق و احساسات دیگران و تحمل دیدگاههای آنان و بها دادن به تفاوت‌های موجود میان مردم در رابطه با احساسات خود نسبت به اشیا و امور است. هم حسی در واقع مهارت گرش دادن موثر به دیگران است و معنای آن موفق بودن با دیگران از نگان آنان در جهت بهبود ارتباط، مساله یابی و اعتماد است (داتنر[123]، 2006).
  4.خود تنظیمی به معنای اداره یا کنترل هیجان ها، کنترل احساسات به روش مطلوب و تشخیص منشا این احساسات و یافتن راه‌های اداره و کنترل ترس‌ها، هیجان‌ها، عصبانیت ها و امثال آن‌ها و توانایی تعدیل و اداره وضعیت هیجانی به وسیله خودتان است، به عبارتی به مهارت انتخاب هیجان‌هایی اطلا ق می‌شود که بتواند از هیجان‌های منفی به هیجان‌های بهرور و مثبت برسد.
  5.تنظیم روابط به معنای اداره‌ی هیجان‌های دیگران، برخورداری از کفایت‌های اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی و توانایی ابراز صمیمت و توجه به دیگران است. این کار را می‌توان از طریق ادای کلمات و تشریک مساعی آنان انجام داد (ماکین[124]، 2006).

  مطلب مشابه :  مقاله درمورد دانلود کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته

  2-6-3- اهمیت هوش هیجانی

  مطالعات نشان می‌دهد، احساسات و عواطف مانند سایر موضوع‌های علمی، دارای اصول و فنونی است که برخی در آن تبحر دارند و عده‌ای هم ضعیف هستند. این که شخص چقدر در هوش هیجانی مهارت داشته و خبره باشد، می‌تواند وی را در مقابل خطرات اجتماعی محفوظ دارد در صورتی که فرد از هشیاری عاطفی کمیبرخوردار باشد و فقط از نظر بهره هوشی در سطح بالا باشد، ممکن است در دنیای علم، پیشرفت داشته باشد، ولی در دنیای شخص خوش  ضعیف است (تیچان[125]، 1994، به نقل از کوب و مایر[126]، 2000). بنابراین هوش هیجانی به علت مرتبط بودن با مهارت‌های مهم زندگی شخصی و اجتماعی، نقش مهمی در موفقیت و هدایت فرد دارد.
  لچمن (2004)[127] هوش هیجانی را عامل مهم و اساسی در زندگی اجتماعی انسانها توصیف نموده، معتقد است، هوش هیجانی موجب شادی و خوشبختی افراد می‌شود، به همین دلیل در کنار کسب علم و دانش، تقویت هوش هیجانی برای فرد ضروری است زیرا آن ها را از خطر آسیب های اجتماعی و گرایش به رفتار بزهکارانه محفوظ می‌دارد. در همین خصوص، پشتاین[128] (1997، به نقل از هیر[129]، 2007) بنیان‌گذار نظریه شناختی-تجربی خود، نظریه بهره هیجانی اجرایی کوپر و ساواف[130] (1997) را با یکدیگر ادغام نموده، متعقد است. هوش شناختی انعکاسی از پردازش عقلانی و هوش هیجانی انعکاسی از توانایی ذهن تجربی (ذهن هیجانی) در ایجاد تفکرات سالم و سازنده در مقابل افکار مخرب است و می‌تواند مانعی برای جلوگیری از انحرافات فرد و آسیب دیدن وی در اجتماع باشد.

  2-6-4- بهره هوشی و هوش هیجانی

  این نوشته در آموزشی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.